Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 573254-2021

10/11/2021    S218

Poland-Poznań: Surgical gloves

2021/S 218-573254

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
Postal address: Szwajcarska 3
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Country: Poland
Contact person: Paweł Przybyła
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Internet address(es):
Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-strusia.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu-powtórzenie postępowania

Reference number: WSM/DZP/381-8833/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu-powtórzenie postępowania. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i jej integralną część.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 584 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu-powtórzenie postępowania. Pozycja 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 584 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych do daty złożenia zamówienia. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Dział Zamówień Publicznych WSM im.J.Strusia w Poznaniu, budynek D, I piętro pok.134

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.J. Strusia w Poznaniu , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital-strusia.poznan.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu- powtórzenie postępowania, nr spr.: WSM/DZP/381-8833/2021, prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z póżn.zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2021