Leveringen - 573259-2018

26/12/2018    S248    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Alkmaar: Meubilair

2018/S 248-573259

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 231-527221)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD Hollands Noorden
Postadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL32
Postcode: 1823 DL
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ggdhollandsnoorden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GGD Hollands Noorden - Europees openbare aanbesteding Meubilair

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht van onderhavige offerteaanvraag betreft het leveren van nieuw meubilair voor de GGD Hollands Noorden. Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst met 1 leverancier een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 3 jaar met een verlengingsoptie van eenmalig 1 jaar. Het is de verwachting dat het meubilair van diverse uitvoeringslocaties binnen een termijn van 3 tot 4 jaar aan vervanging toe is. Onder voorbehoud is de verwachting dat voor het jaar 2019 bij 4 locaties het meubilair vervangen gaat worden. Tot de werkzaamheden behoort de levering en afmontage op de werkplek.

Naast de levering van meubilair dient Leverancier het vermogen te hebben een inleving te kunnen maken van de behoefte en deze inleving te kunnen vertalen naar een interieurplan. In dit geval dient leverancier ook een 3d tekening aan te leveren op basis van de door opdrachtgever aan te leveren CAT-tekening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-527221

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage D - Prijsinvulformulier 2.0.xlsx

Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage D - Prijsinvulformulier.xlsx

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie conform nota van inlichtingen 1 d.d. 21.12.2018.

Vervallen: Bijlage D - Prijsinvulformulier

Toegevoegd: Bijlage D - Prijsinvulformulier 2.0