Diensten - 573379-2018

26/12/2018    S248    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Bussum: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2018/S 248-573379

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging en Innovatieuitvraag Jeugd (zo thuis mogelijk opgroeien)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek stellen innovatiebudget beschikbaar vanuit het transformatieplan jeugd 2019-2020.

In bijlage vind u de procdure op welke wijze u mogelijk aanspraak kan maken op het innovatiebudget.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 405 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De regio Gooi en Vechtstreek is voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met Otto Ooms B.V. voor het leveren en onderhoud van trapliften te verlengen voor één (1) jaar. De opdracht betreft circa 25 trapliften op jaarbasis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bijlage

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018