Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 573556-2022

19/10/2022    S202

Belgien-Bryssel: Mätning av administrativ kapacitet i regionerna i södra Europa (2022CE160AT186)

2022/S 202-573556

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 186-525421)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (REGIO), REGIO.G – Smart and Sustainable Growth and Programme Implementation IV
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mätning av administrativ kapacitet i regionerna i södra Europa (2022CE160AT186)

Referensnummer: REGIO/2022/OP/0029
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att utarbeta ett index över administrativa resultat för regionerna i södra Europa. I detta kontrakt avses med sydeuropeiska regioner alla Nuts 2-regioner i Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Dessutom ska samma index tas fram för ett urval av lokala förvaltningar (kommuner eller motsvarande).

Den (kvalitativa och kvantitativa) information/data som ligger till grund för indexet ska vara offentliga och offentliggöras av den berörda förvaltningen i enlighet med nationell lagstiftning om insyn i den offentliga förvaltningen. I detta avseende skulle indexet vara ett bra mått på den berörda offentliga förvaltningens öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/10/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 186-525421

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 27/10/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 14/11/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 28/10/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 15/11/2022
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: