Tjänster - 573556-2022

19/10/2022    S202

Belgien-Bryssel: Mätning av administrativ kapacitet i regionerna i södra Europa (2022CE160AT186)

2022/S 202-573556

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 186-525421)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (REGIO), REGIO.G – Smart and Sustainable Growth and Programme Implementation IV
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mätning av administrativ kapacitet i regionerna i södra Europa (2022CE160AT186)

Referensnummer: REGIO/2022/OP/0029
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att utarbeta ett index över administrativa resultat för regionerna i södra Europa. I detta kontrakt avses med sydeuropeiska regioner alla Nuts 2-regioner i Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Dessutom ska samma index tas fram för ett urval av lokala förvaltningar (kommuner eller motsvarande).

Den (kvalitativa och kvantitativa) information/data som ligger till grund för indexet ska vara offentliga och offentliggöras av den berörda förvaltningen i enlighet med nationell lagstiftning om insyn i den offentliga förvaltningen. I detta avseende skulle indexet vara ett bra mått på den berörda offentliga förvaltningens öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/10/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 186-525421

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 27/10/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 14/11/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 28/10/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 15/11/2022
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: