Szolgáltatások - 573642-2018

26/12/2018    S248

Magyarország-Budapest: Hajó- és csónakfelújítási szolgáltatások

2018/S 248-573642

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37–39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila, ezredes
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001065222018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001065222018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BMK-130 vontató motorcsónak felújítása

Hivatkozási szám: EKR001065222018
II.1.2)Fő CPV-kód
50244000 Hajó- és csónakfelújítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

BMK-130 vontató motorcsónak korszerűsítése, felújítása — KEHOP 1.6.0_II. ütem

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50244000 Hajó- és csónakfelújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: A Vállalkozó telephelye. A képzés helyszíne: MH 37. II.R.F. Műszaki Ezred címét (6600 Szentes Csongrádi út 108.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6 készlet (továbbiakban: klt) BMK-130 vontató motorcsónak korszerűsítése, felújítása, az alábbiak szerint:

1) A vontató motorcsónak teljes körű szétszerelése;

2) A csónaktest felújítása;

3) Új motor és irányváltó beépítése;

4) Az új motornak megfelelő teljesítményű akkumulátorok beépítése;

5) Elektromos vezetékrendszer kiépítése;

6) Új műszerfal és az új tartókonzol beépítése, elektromos bekötése;

7) Új kormányrendszer beépítése;

8) Világítás kialakítása;

9) Elektromos kürt felszerelése;

10) Új fenékvíz szivattyú beépítése;

11) Hosszúláncosköteleknél új kézicsörlő beépítése;

12) Hosszúláncoskötelek legyártása átadott minta alapján;

13) Futómű felújítása;

14) Minta alapján tolóberendezés legyártása és felhelyezése a csónaktestre;

15) Vontatási célra a hajótest középső részében beépített dobra új kétágú horganyzott acélsodrony felcsévélése;

16) Új horgonyszerkezet kialakítása;

17) Új vonószerkezet és elektromos csatlakozó kialakítása RÁBA H sorozat eszközeivel, illetve ZIL-131 tehergépjárművel történő vontatáshoz;

18) A meglévő vázkeret felhasználásával a vezetőfülke ponyva újra gyártása minta alapján, 5 mm PMMA ablakokkal, elektromos ablaktörlő kialakítással;

19) Nap védőtető kialakítása;

20) Ülések kialakítása az eredeti vontató csónakon történő kialakításnak megfelelően;

21) Tartozékokhoz tartók kialakítása;

22) Az eszköz vázszerkezetének korróziómentesítése, festése;

23) Az eszközhöz 1 klt új vízhatlan takaró ponyva legyártása: új, vízhatlanponyva, keresztmerevítők;

24) Feliratok, jelölések elkészítése (felfestése, vagy matricázása).

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Készlet: a kifejezés tartalmazza magát a BMK-130M vontató motorcsónakot és a hozzákapcsolódó összes tartozékot, amely az eszköz üzemeltetéséhez, technikai kiszolgálásához szükséges. A műszaki leírás «BMK 130M típusú vontató motorcsónak felújítása, modernizálása során elvégzendő munkafolyamatok» részben pontosan felsorolásra kerülnek azon részegységek, tartozékok, amelyek a korszerűsítés, felújítás részét képezik.

Gyártás minta alapján: a meglévő vontató motorcsónakoknál nem minden eszközhöz áll rendelkezésre már minden tartozék, azonban a nagy darabszámnak köszönhetően minden tartozékból előtalálható legalább egy jó állapotú rendeltetésszerű használatra alkalmas darab. Ezek a kifogástalan állapotú tartozékok kerülnek mintaként átadásra a Vállalkozó részére, amely alapján a hiányzó tartozék pontosan legyártható, ugyanolyan formában és méretben mint az eredeti tartozék.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

A Vállalkozó vállalja a vontató motorcsónak kezelő állomány (csónakonként 2 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 5 nap (naponta 6 óra) időtartamban és ezen felül 2 fő oktatónak történő felkészítését 7 nap (naponta 6 óra) időtartamban úgy, hogy az oktató állomány képes legyen a későbbiekben az új állomány felkészítésére. A képzések megtartásának helyszíne Szentes.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program KEHOP 1.6.0 projekt. Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 (48 %-os önrész, és 52 %-os támogatás).

II.2.14)További információk

Elméleti-gyakorlati felkészítés: a szerz. végtelj. határideje előtt 30 nappal a nyertes AT által. AK a Kbt. 61. § (4) bek. alapján nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt. A szolgáltatás a BMK-130M típ. vontató motorcsónak korszerűsítését tartalmazza, munkafázisai nem bonthatóak részekre. A cserére kerülő alkatrészek külön r.a.k.-ben történő beszerzése működésképtelen eszközt eredményezne.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)–(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

Az Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT — figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára — a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától (lásd VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de maximum 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (Járművek és/vagy vízijárművek és/vagy hajók és/vagy motorcsónakok fejlesztése és/vagy modernizálása, és/vagy javítása és/vagy felújítása) legjelentősebb szolgáltatásait, egy vagy több szerződés formájában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésére is figyelemmel.

— telj. ideje (kezd. és bef. időpont: év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— kapcsolattartó neve és elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám),

— a szolgáltatás tárgya (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalom),

— a szolgáltatás mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M1) Előzetes igazolás: a Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján az M1) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A–D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) a legjelentősebb szolgáltatások referencianyilatkozattal/referenciaigazolással történő igazolása a Korm.r. 22. § (1) bekezdés a)–b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.

A legjelentősebb szolgáltatásokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.

AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6)–(7) és (11) bekezdéseire, a Korm.r. 24. § (1) és (3) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) AT alkalmatlan, ha:

— nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de maximum 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (járművek és/vagy vízijárművek és/vagy hajók és/vagy motorcsónakok fejlesztése és/vagy modernizálása, és/vagy javítása és/vagy felújítása) legalább 3 klt vontató motorcsónakra vonatkozó referenciával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Finanszírozás: szállítói Támogatási Szerződés.

A szerz. teljesítésével kapcs. felt., a fizetési - és kötbérfeltételeket KKD tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire.

Részszámla benyújtására nincs mód. Vállalkozó nem jogosult részteljesítésre.

Késedelmi kötbér: a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értekének 1 %-a/nap, az elm. és gyak. felkészítésnél a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értékének 0,3 %-a/nap. A késedelmi kötbér max. mértéke a késedelmesen nyújtott szolg. nettó értékének 20 %-a, a késedelmesen teljesített elm. és gyak. felkészítésnél a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értékének 6 %-a. A

A késedelmi kötbér max. elérésekor jogosult AK a meghiúsulási kötbér érvényesítésére.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.

Előleg biztosítható (Kbt. 135. § (9), 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. 116–119 §, különösen 119. § (1)). Szállítói előleg: 30 %..

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/02/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/02/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Ak hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A I.1.pontban az MH ARB a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre. Kbt. 29. § (1) alapján AK az eljárást az MH ARB (nemzeti azonosítószáma: AK18571) meghatalmazása alapján, annak nevében folytatja le.

2) A Korm.r. 30. § (4) értelmében AK az M1) alk. feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3) AK nem követeli meg,és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

4) AK a Kbt. 77. § (1) alapján az alábbiakat határozza meg:

Jótállás (hónap): A teljes körű jótállás alapértéke 12 hónap, az alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. AK a 12 hónapon felül megadott jótállási időszakot értékeli. AT 12 és 48 hónap közötti megajánlásokat tehet. AK 48 hónapra, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére, valamint az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

Ajánlati ár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja AK. AK hivatkozik a KH 2016. évi 147. számú útmutatójára.

A teljes körű jótállás alapértéke 12 hónap a termék átadás-átvételétől számítva. AT 12 és 48 hónap közötti többlet jótállás megajánlásokat tehet. 0 és 12 hónap között megadott jótállás esetén az ajánlat érvénytelen. A legalacsonyabb (12 hó) jótállást tartalmazó ajánlat 0 pontot,a legmagasabb (48 hó és a fölötti) időtartamú teljes körű többlet jótállást tartalmazó ajánlat,mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát a KKD-ben megadott képlettel számítja AK.

Többlet jótállás értékelési szempont vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg.

5) A javítás helyére való oda- és visszaszállítását Megrendelő hajtja végre. Az átadást és átvételt a javítás helyszínén kell végrehajtani. A leszállítás költségét nem kell az Ajánlattevőknek beleszámolni az ajánlati árba.

6) A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség: AK 2 hónap alatt 60 napot ért.

7) FAKSZ: Székesi Tamás (00877); Helyettes: dr. Mondschein Anita (00556)

8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.

9) A szerződéskötés feltétele, hogy AT a beszerzés tárgya szerinti (Járművek és/vagy vízijárművek és/vagy hajók és/vagy motorcsónakok fejlesztése és/vagy modernizálása, és/vagy javítása és/vagy felújítása.) szolgáltatás nyújtása tevékenységi körre vonatkozó, ISO 9001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert működtessen, melyet a szerződés teljes időtartama alatt fenntart. Az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer akkreditált tanúsító szervezet általi tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 47. § (2) alapján.

10) AT nyertessége esetén az összegezés megküldését követő 2 mn belül nyújtsa be NCAGE kódját. Amennyiben nem rendelkezik AT vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a kód kiadásához szükséges adatszolgáltatást megteszi. A kód kiadása ingyenes.

11) AT nyújtsa be:

— felolvasólap (EKR elektronikus űrlap)

— az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást,

— nyertessége esetén az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül a 2011. évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről,

— nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) alapján

— nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) alapján (nemleges nyilatkozat is benyújtandó)

12) AK a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a felhívás II.1.6. pontjában meghatározott indokok alapján.

13) A felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hónap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018