Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 573705-2019

04/12/2019    S234

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 234-573705

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: ul. Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament zamówień publicznych
Correo electrónico: SekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zus.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.zus.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ubezpieczenia społeczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia

Número de referencia: TZ/271/78/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72268000 Servicios de suministro de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie systemowe IBM wymienione w pkt 2, zgodnie z dokumentami licencyjnymi, które Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, wraz z usługami wsparcia oraz rozszerzonym wsparciem dla produktu IBM DB2 na warunkach określonych w dokumentach:

1) AWLC (Advanced Workload License charges) – Opłaty Licencyjne z tytułu zaawansowanych obciążeń.

2) AEWLC (Advanced Entry Workload License charges) Początkowe Opłaty Licencyjne z tytułu zaawansowanych obciążeń,

3) Szczegółowy Załącznik AWLC/AEWLC dotyczący Opłat Licencyjnych z tytułu zaawansowanych obciążeń.

2. Zestawienie produktów obejmujących udzielenie licencji na oprogramowanie systemowe IBM:

DB2 V9 for z/OS

DB2 10 for z/OS

DB2 11 for z/OS

DB2 12 for z/OS

Z/OS V2 Base

Z/OS V2 DFSMS dsshsm

Z/OS V2 DFSMS rmm

Z/OS V2 DFSORT

Z/OS V2 HCM

Z/OS V2 RMF

Z/OS V2 SDSF

Z/OS V2 Security Server

Z/OS V2 XL C/C++

CICS TS for z/OS V4

CICS TS for z/OS V5

Enterprise PL/I for z/OS

IBM Compiler for REXX/370

IBM Library for REXX/370

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający w sekcji II.1.7 oraz sekcję V.2.4 wskazał wartość 1 PLN z uwagi na konieczność wypełnienia pola. Zamawiający nie ujawnia całkowitej wartości zamówienia ponieważ stanowi to element negocjacji a zamówienie nie zostało jeszcze udzielone.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Zamawiający wszczął postępowania w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

W ramach obecnie trwającej umowy, uprawnienia licencyjne dla ww. oprogramowania wraz z usługami wsparcia wygasają w dniu 31.12.2019 r. Po tym terminie Zakład nie może korzystać z licencji na ww. oprogramowanie systemowe środowiska mainframe. W celu zapewnienia możliwości przetwarzania danych w środowiskach KSI ZUS i NROI ZUS i realizacji statutowych zadań Zakładu, niezbędne jest przedłużenie prawa do korzystania ze wskazanego oprogramowania systemowego IBM.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zamawiający ustalił, że udzielenie licencji na korzystanie z uprawnień licencyjnych do wskazanego wyżej oprogramowania na okres od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r. może nastąpić wyłącznie przez IBM Corporation, będącej właścicielem praw autorskich do wskazanego oprogramowania na podstawie ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji na korzystanie z tego oprogramowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest z kolei Wykonawca IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Żaden inny podmiot, w tym autoryzowany przedstawiciel tego Wykonawcy, tzw. resseler, jak również oddział IBM Corporation z innego państwa, nie dysponuje prawem, ani nie ma możliwości nabycia prawa do dysponowania przedmiotowymi uprawnieniami w celu udzielania Zamawiającemu wymaganych licencji. W konsekwencji żaden inny podmiot, oprócz Wykonawcy IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie może wykonać przedmiotu zamówienia i udzielić Zamawiającemu wymaganych licencji, a następnie świadczyć względem Zamawiającego usług wsparcia.

Prawa wyłączne firmy IBM Corporation wynikają z przysługujących tej firmie praw autorskich do oprogramowania. Z kolei wyłączność IBM Polska Sp. z o.o. do udzielenia uprawnień licencyjnych wraz z usługą wsparcia w imieniu IBM Corporation, zweryfikowana została przez Zamawiającego i potwierdzona w piśmie IBM Polska Sp. z o.o. została uzgodniona ze spółką matką – IBM Corporation. Usługi wsparcia do licencji na zamawiane oprogramowanie, są nieodłącznym elementem tego oprogramowania i nie ma możliwości zakupienia uprawnień licencyjnych bez tego wsparcia.

Nie istnieje możliwość nabycia przez Zamawiającego usług wsparcia dla wskazanego oprogramowania odrębnie od nabycia prawa do korzystania z oprogramowania w formie licencji.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie doszło do celowego zawężenia parametrów zamówienia i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, które byłoby możliwe do zastosowania dla zaspokojenia potrzeby zakupowej Zamawiającego.

Zamawiający dokonał analizy występujących na rynku rozwiązań w tym zakresie i stwierdził, że rozwiązania, które teoretycznie mogłyby być rozważane jako alternatywne, nie są obiektywnie możliwe do wprowadzenia, gdyż ich ewentualne wdrożenie wymagałoby wymiany posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej (serwery mainframe) oraz całej warstwy aplikacyjnej systemów KSI ZUS i NROI ZUS. Taka zamiana oprogramowania systemowego środowiska mainframe jest w Zakładzie niewykonalna, zarówno z przyczyn technicznych, organizacyjnych i sprzętowych, jak również niewspółmiernych kosztów, których poniesienia by ona wymagała.

W 2016 r. Zakład podjął próbę zweryfikowania możliwości udzielenia zamówienia na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe w trybie konkurencyjnym. W tym celu przeprowadził dialog techniczny, w wyniku którego uzyskał...

Ciąg dalszy w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
27/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: IBM Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Krakowiaków 32
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-255
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Propozycje rozwiązań, które albo nie były przedmiotem dialogu bądź też wskazywały na brak sensownej alternatywy dla oprogramowania z/OS (IBM).

Oceniając istnienie rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub rozwiązania zastępczego Zamawiający miał jednocześnie na uwadze kluczowe znaczenie użytkowanego obecnie oprogramowania systemowego środowiska Mainframe oraz usług wsparcia dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz wypełniania ustawowych obowiązków nałożonych na Zamawiającego m.in. ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym funkcjonowania systemu KSI oraz NROI. Powyższe powoduje, że Zakład nie może dokonywać zakupów rozwiązań niezweryfikowanych, odnośnie których istnieje jedynie teoretyczna możliwość ich wdrożenia, obarczona przy tym znacznym ryzykiem niepowodzenia, gdzie nawet podmiot je oferujący nie daje gwarancji ich poprawnego działania.

Zatem, zgodnie z wiedzą pozyskaną przez Zamawiającego, nie istnieje rozsądne rozwiązanie równoważne (alternatywne, zastępcze), które mogłoby zastąpić oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe będące przedmiotem zamówienia i tym samym wyłączyć konieczność zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

Ponadto w 2017 r. Zakład przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie uprawnień licencyjnych do oprogramowania systemowego środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia” (TZ/271/75/17). W przedmiotowym postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 22.12.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Nadmienić należy, że Zakład przewidział w tym postępowaniu możliwość składania ofert równoważnych, a mimo to oferty takie nie zostały złożone. Zatem, Zamawiający stosując tryb konkurencyjny zweryfikował rynek uprawnień licencyjnych do oprogramowania systemowego środowiska Mainframe ze skutkiem negatywnym, potwierdzając, że nie istnieją inni wykonawcy mogący zaoferować i zrealizować dostawę licencji i usług wsparcia dla oprogramowania systemowego środowiska Mainframe analogicznego do objętego przedmiotem zamówienia, zarówno w formule dostawy licencji i świadczenia usług wsparcia dla obecnie eksploatowanego oprogramowania systemowego środowiska Mainframe, jak i w formule rozwiązania równoważnego.

Zamawiający w dniu 12.7.2019 r. opublikował na stronie internetowej rozeznanie rynku pn. „Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia w okresie 36 miesięcy”. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna propozycja, którą przedstawił IBM Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym uznać należy, że sytuacja faktyczna i prawna w zakresie możliwości udzielenia licencji na oprogramowanie systemowe środowiska Mianframe wraz ze świadczeniem usług wsparcia nie uległa zmianie od 2017 r.

Wynik przeprowadzonego w 2017 r. w trybie konkurencyjnym postępowania, jak również zgromadzone przez Zamawiającego w toku dialogu technicznego oraz badania rynku informacje, potwierdzają, że niemożność wykonania zamówienia przez inny podmiot ma charakter nieprzezwyciężalny, a Wykonawca IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedynym podmiotem mogącym wykonać przedmiotowe dostawy i usługi, zarówno z uwagi na przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych przysługujących IBM Corporation, jak również z uwagi na fakt, że na rynku nie istnieją rozsądne rozwiązania równoważne, które odpowiadałyby potrzebom i wymogom Zamawiającego i były możliwe do wdrożenia. Względem przedmiotu zamówienia nie istnieje bowiem żadne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, które mogłoby zostać dodatkowo uznane za rozsądne, zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym, możliwości wykonania w czasie, organizacyjnym, czy wreszcie zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym prawidłowości i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i danych kilkudziesięciu milionów obywateli RP.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/11/2019