Szolgáltatások - 573779-2018

26/12/2018    S248

Magyarország-Debrecen: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2018/S 248-573779

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162222018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162222018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közúthálózat fejlesztés vonatkozó tervezés

Hivatkozási szám: EKR001162222018
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó állami közúthálózat fejlesztés vonatkozó engedélyezési terveinek és közlekedés forgalmi szimulációjának, valamint kiviteli terveinek elkészítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó állami közúthálózat fejlesztés vonatkozó engedélyezési terveinek és közlekedés forgalmi szimulációjának, valamint kiviteli terveinek elkészítése.

Tervezési feladat meghatározása:

— 1 db, új autópálya csomópont kialakításának tervezése

— 1 db autópálya csomópont áttervezése

— meglévő főút nyomvonalának 4,2 km hosszban 2x2 sávossá történő bővítése, 4 db csomópont kialakításával és 1 db vasút külön szintű keresztezésével

Rövid szakmai leírás:

— M35 autópálya 33 +203km sz. környezetében új külön szintű csomópont kialakítás és Debrecen Józsa városrész bekötése

— M35 autópálya - 354 sz. főút meglévő külön szintű csomópont átépítése

— 33 sz. főút és 3316 j. ök. út korrekciója

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációt 5-5 példányban kell szállítani Ajánlatkérő részére papír alapon és digitális formában (CD-n/DVD-n/pendrive-on).

A tervdokumentációknak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.

A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.

Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Szerződést megerősítő kötbérek:

— Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett nettó tervezési díj 2 %-a naptári naponként. A kötbér maximuma 15 napi tétel,

— Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 30 %-a,

— Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó tervezési díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető,

— Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a szerződés tárgyát képező tervdokumentáció leszállítását és az építési, létesítési engedélyek megszerzését követően Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás kiállításának időpontja.

A kötbéreket részletesen lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: bevonásra kerül-e külön szintű út és vasút keresztezés tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: bevonásra kerül-e autópálya és/vagy gyorsforgalmi út és/vagy főút külön szintű csomópontjának tervezésében és/vagy áttervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: bevonásra kerül-e forgalmi szimuláció készítésében gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt tervszállítási határidő az engedélyes tervdokumentáció vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számítva naptári napokban (min. 45 nap; max. 150 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt tervszállítási határidő a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában az engedély kiadásától számítva naptári napokban (min. 30 nap; max. 120 nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR 322. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR 322. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

A VHR 321. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdés alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített külön szintű út és vasút keresztezés, valamint autópálya és/vagy gyorsforgalmi út és/vagy főút külön szintű csomópontjának engedélyezési és/vagy kivitelezési dokumentáció tervezésére és/vagy áttervezésére irányuló referenciával. (A követelmények több szerződésből is teljesíthetőek.

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

VI.3) További információk pont folytatása:

16.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

17.) Amennyiben a beruházás nem valósul meg, úgy a tervezési művezetés ellenértékére nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő.

18.) Amennyiben a tervezői művezetési feladatok és a jogerős építési engedélyek beszerzésére a tervezési díj kevesebb, mint 2 %-át állítja be az ajánlattevő, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

19.) Jelen közbeszerzés fedezetét képező állami támogatás még nem került átutalásra az Önkormányzat számlájára, így a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor jelen közbeszerzésre vonatkozó támogatási okirat beérkezése vagy a támogatási szerződés megkötése megtörténik vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a támogatási összeget önerőből megelőlegezi és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatta.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során az engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának megfelelő összegű részszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az engedélyezési tervdokumentáció szerződésszerű leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően. Ajánlattevő további, a kiviteli tervdokumentáció díjának megfelelő összegű részszámla benyújtására jogosult a kiviteli tervdokumentáció szerződésszerű leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően. A fennmaradó összegről szóló- mely a tervezési díj minimum 2 %-a -, tervezői művezetési feladatok és a jogerős építési engedélyek ellenértékét tartalmazó végszámla kiállítására, a tervek alapján megvalósuló építési beruházások műszaki átadás-átvételi eljárásainak lezárását követően jogosult a tervező.

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/01/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/01/2019
Helyi idő: 14:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

5.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.

7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.

8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

9.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

11.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió Ft/káresemény és legalább 100 millió Ft/kárév.

12.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13.) Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont és a 2. és 3. minőségi értékelési szempont (tervszállítási határidő): fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és 1.3. részszempont: pontozás, a közbeszerzési dokumentumok szerint. Az 1.1., 1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő.

Ajánlatkérő álláspontja szerint jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési feladat 470 000 000,-Ft + Áfa összeget el nem érő megajánlás alatt nem teljesíthető, erre tekintettel ezen összeget el nem érő megajánlás az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

14.) A II.2.7. pontban a teljesítési határidő naptári napokban értendő. A megjelölt határidő az engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő részére - szerződés szerinti módon és tartalommal - történő átadásának legkésőbbi időpontja, melytől Ajánlatkérő számára kedvezőbb határidőre ugyanakkor tehető ajánlat az értékelési részszempontok keretében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.3) További információk pont folytatása:

15.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy

A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel,

A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz, a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a tervező készítené a teljes tervdokumentációt, továbbá az ajánlati ár jelentős növekedését is eredményezné. Tekintettel arra, hogy az állami közutak összefüggő hálózatot képeznek, ezért az egyes tervezendő közlekedési létesítmények egymással szorosan összefüggnek, egymásra forgalmi szempontból kihatnak, így ezek egységes forgalmi szimulációban történő vizsgálata szükséges, mely a tervezendő geometriát meghatározza. Mivel kizárólag a létrejövő új létesítmények fogják az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közúti közlekedési kapcsolatait biztosítani, így Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.

16.) A IV.2.6.) pontban szereplő határidő alatt ajánlatkérő 30 napot ért.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018