Доставки - 573956-2021

10/11/2021    S218

България-Кирково: Електрическа енергия

2021/S 218-573956

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 206-535688)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КИРКОВО
Национален регистрационен номер: 000235888
Пощенски адрес: ул. "Дружба" №1
Град: с.Кирково
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6884
Държава: България
Лице за контакт: Диана Юлиева Топалова
Електронна поща: diana_meli@abv.bg
Телефон: +359 36793956
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kirkovo.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18511

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за обекти на територията на община Кирково"

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Кирково, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 206-535688

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 23/11/2021
Да се чете:
Дата: 13/12/2021
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 25/11/2021
Да се чете:
Дата: 15/12/2021
Номер на раздел: VI.3)
Вместо:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 е чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 53 - чл. 60 от ЗОП.

Да се чете:

Възложителят променя размера на максималната цена за фиксирана надбавка към среднопретеглена месечна цена по сегмент "Ден напред" на Българската независима енергийна борса за доставка на 1 MWh нетна активна електрическа енергия от 10.00 лв. на 15.00 лв.

VII.2)Друга допълнителна информация: