Dienstleistungen - 573966-2019

04/12/2019    S234

Polen-Gostynin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 234-573966

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Gostynin
Postanschrift: Rynek 26
Ort: Gostynin
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Wiland
E-Mail: ug@gminagostynin.pl
Telefon: +48 242360775
Fax: +48 242360769
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://uggostynin.bip.org.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://uggostynin.bip.org.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin

Referenznummer der Bekanntmachung: RG.271.1.14.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin w okresie od 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Gostynin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno - wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określono w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie następujących czynności:

Odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych kierowcyy pojazdów oraz ładowaczy wykonujących świadczenie przedmiotowej usługi;

Nadzór nad wykonywaniem usługi i realizacją umowy podpisanej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego – koordynator umowy.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie realizować umowę.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oświadczenie o zawartych umowach o pracę, zawierających zestawienie umów o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.

W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia pracownika, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne informacje w terminie 30 dni, od dnia zaistnienia zmiany.

Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa ust. 1 powyżej. W ramach prawa kontroli Zamawiający może w szczególności zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów stanowiących dowody zatrudnienia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Za dowody zatrudnienia uznaje się w szczególności zanonimizowane (uniemożliwiające identyfikację danych osobowych pracownika, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa), kopie aktualnych umów o pracę lub zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Na okoliczność nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych umowach o pracę, niepowiadamianie o zmianach w zatrudnieniu, nieprzedłożenie zanonimizowanych kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub innych dowodów faktów zatrudnienia, w terminach wynikających z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin, o którym mowa w art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Gostynin;

b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów;

c) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d) zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane przez właściwy organ, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w tym w szczególności art. 232 - w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zbierać odpady komunalne, prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające

Z obowiązujących przepisów prawa;

e) umowę/-y z instalacją/-ami komunalną/-ymi na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W celu potwierdzenia spełniania warunku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania warunku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży dokument (opłacony) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 300 Mg;

b) dysponuje bazą magazynowo–transportową spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

c) dysponuje pojazdami do odbierania odpadów komunalnych, w ilości niezbędnej do

Prawidłowej realizacji umowy, tj.:

— co najmniej 2 szt. (dwie sztuki) pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów

Komunalnych;

— co najmniej 2 szt. (dwie sztuki) pojazdów dostosowanych do odbierania selektywnie

Zebranych odpadów komunalnych;

— pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – min. 1 szt. (jedna sztuka).

W celu potwierdzenia spełniania warunku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizację przedmiotu umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły i nieprzerwany od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Warunki realizacji umowy szczegółowo określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 (nie krótszy niż 35 dni) nie krótszy jednak niż 15 dni w przypadku jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/12/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Gminy w Gostyninie, Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. nr 5

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Do oferty w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - na formularzu JEDZ.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia złoży: a)informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy „Pzp”, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy „Pzp”, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 lit a-e powyżej.

5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 2) lit. a – lit. c:

1)informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy „Pzp” – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzone odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów zgodnie z Działem VI - środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019