Szolgáltatások - 574094-2018

26/12/2018    S248

Magyarország-Budapest: Városi területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 248-574094

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK — Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 704897530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest 2030 Terv elkészítése

Hivatkozási szám: EKR000684732018
II.1.2)Fő CPV-kód
71222100 Városi területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest 2030 Terv és kapcsolódó dokumentumok elkészítése és az azzal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 600 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások
79553000 Kiadványszerkesztési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 12-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest 2030 Fejlesztési Terv (Terv) Budapest adottságainak és lehetőségeinek valamint nemzetközi megítélésének számba vételét követően, a város jövőjéről alkotott vízióhoz igazodva, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott stratégiai dokumentumokra figyelemmel, kormányzati felelősségi körbe tartozó és központi költségvetési vagy európai uniós forrásból megvalósítani tervezett fejlesztéseket ölel föl, azaz a nem önkormányzati hatáskörben megvalósuló, kiemelt jelentőségű városépítészeti, ingatlan- és közlekedési infrastruktúra fejlesztések előkészítését és végrehajtását alapozza meg.

Jelen közbeszerzési eljárás célja egy olyan kompetens szakmai szervezet kiválasztása, amelynek fő feladata a korábban említett fejlesztési tárgyú dokumentumokban megfogalmazott tartalmak relevanciavizsgálata, szintetizálása, a városra vonatkozó adatok és trendek elemzése, valamint a releváns szakmacsoportokkal folytatott partnerségi folyamatban feltárt fejlesztési szükségletek alapján a Terv megalkotása.

Szükséges a meglévő, elfogadott város- és térségfejlesztési dokumentumokra építve, az abban szereplő és újként megfogalmazott projektek egységes, de legalább összehangolt, kompakt programba foglalása, valamint a különböző, költségvetési forrásokkal gazdálkodó szervezetek alá tartozó fejlesztések azonosítása, integrációja, szinergiáik kihasználása, a párhuzamosságok megszüntetése és az egymással versengő elképzelések összehangolása.

A Terv készítése során tehát a nyertes ajánlattevőnek részletesen meg kell fogalmaznia Budapest identitását és meg kell alkotnia a város 2030-ra vonatkozó jövőképét. Ennek megalapozása során be kell mutatni a jelenlegi helyzetet, benchmarkokat, a városfejlesztés nemzetközi és hazai trendjeit a mobilitás, a város- és erőforráshasználat, a lakhatás, az élhetőség-javító és identitásképző beavatkozások, a turizmus, a kulturális örökség és a versenyképesség szempontjait mérlegelve. Vizsgálni kell az olyan világméretű trendeket, jelenségeket, mint pl. a smart city, a megosztott szolgáltatások (sharing economy), a klímaváltozás és energiaellátás, azonosítani szükséges az ezekben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, illetve az utóbbiakra adható válaszokat is Budapest fejlődése/fejlesztése kapcsán. Mindezekre figyelemmel kell kialakítani a városfejlesztési terv fő irányait és alapelveit.

A tervben meg kell jelölni a fejlesztési célokat és tematikákat, kitérve azok gazdasági és szociológiai vonatkozásaira is. A városfejlesztési terv készítői ezek alapján ki kell, hogy jelöljék a főbb fejlesztési irányokat és tématerületeket.

Ajánlattevő feladata, hogy a javasolt fejlesztési irányokat és tématerületeket földrajzi és várospolitikai tematikában is értelmezze, releváns csoportosításokkal jól megragadható beavatkozási irányokként azonosítsa. A javasolt kulcsprojektekre, illetve beruházási programokra külön-külön értékelő dokumentáció elkészítése szükséges. Nyertes ajánlattevőnek tehát a javasolt beruházásokat egyedileg kell egyszerűsített döntés-előkészítő tanulmány szintjén vizsgálni úgy, hogy az egy későbbi megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez kiindulási alapként szolgáljon. Javaslatai során Ajánlattevő figyelemmel kell legyen az elérhető finanszírozási források nagyságára és formáira, javaslatot kell tennie a lehetséges forrásbevonásra.

Az előkészítő szakaszban létrejön egy Szakmai Partnerségi Terv és egy Projektindító Jelentés, majd a tervkészítés szakaszának eredményeképpen Ajánlatkérő az alábbi három kulcsdokumentum előállítását írja elő:

1) Megalapozó stratégiai tanulmány;

2) Budapest 2030 Fejlesztési Program és mellékletei;

3) Összefoglaló Tájékoztató.

A fennmaradó keret terhére Ajánlatkérő a Tervhez kapcsolódó eseti igényeknek megfelelően adhat további megrendelést további kutatások, egyéb dokumentumok elkészítésére, valamint a dokumentumokkal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzésére.

További információkat a Feladatleírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M2.2. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M2.3. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M2.4. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M2.5. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.5. M2.8. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.6. M2.10. szakember alk.i köv. körében megh. felüli, települési közterület tervezése során szerzett szakmai tapasztalata (többlet szakmai tapasztalat, min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.7. informatikai és/vagy kommunikáció és/vagy szociológia és/vagy matematika felsőfokú végzettséggel rendelkező, hálózatkutatással foglalkozó szakember Hirsch-féle indexe (H index) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ár szempont alszempontjai: 1.1. Alapdíj (nettó HUF) /Súlyszám 30; 1.2.Szakértők díja (képzett érték) /Súlyszám 20

A pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Ajánlatkérő 2 tizedesjegyig kerekít.

A módszerek ismertetése: ár esetében: fordított arányosítás, a 2.1–2.7. alszempontok: pontozás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A 94/2018. Kr. rendelkezései szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése, amely keretében elkészíti Budapest 10 éves, 2020–2030 közötti időszakra vonatkozó kormányzati stratégiai városfejlesztési tervét. A Terven fognak alapulni a 2020–2030 közötti kormányzati beruházások elindításához szükséges kormánydöntések, előkészítő előterjesztések és jogszabályok. A Tervet egyeztetni szükséges a főpolgármesterrel, az érintett szakmai és civil szervezetekkel, amelynek eredményeként a véglegesített és a kormánnyal közösen elfogadott terv alapján megkezdődhet a főváros jövőjét a következő évtizedre meghatározó fejlesztési terv végrehajtása. A Terv a 2020-tól induló tízéves fejlesztési időszakra vonatkozik, és elkészítésének időszükséglete min. 7 hónap, amelyet az ismertetett egyeztetés és véglegezett terv elfogadás is követ, így kiemelt kormányzati érdek az erre vonatkozó közbesz. eljárás mielőbbi lezárása és a szerződés mielőbbi megkötése

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 192-434348
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Budapest 2030 Terv elkészítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CreaCity Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72962835
Postai cím: Maros utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: kata@creacity.hu
Telefon: +36 303992013
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30569630
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@hetfa.hu
Telefon: +36 307306668
Fax: +36 17002257
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 600 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adószáma:

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: 13842217-2-41

CreaCity Szolgáltató Kft: 25535406-2-41

HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság: 14403767-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018