Lucrări - 574181-2020

Submission deadline has been amended by:  21455-2021
30/11/2020    S233

România-Satu Mare: Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti

2020/S 233-574181

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Satu Mare
Număr naţional de înregistrare: 3897378
Adresă: Str. 25 Octombrie nr. 1
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440026
Țară: România
Persoană de contact: Savu Ramona Ina Mihaela
E-mail: sap@cjsm.ro
Telefon: +40 261805152
Fax: +40 261710495
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108177
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”

Număr de referinţă: 22/2020
II.1.2)Cod CPV principal
45215140 Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Extindere a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, din cadrul proiectului ROHU457 „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății”, Obiectiv specific 4.1 „Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite”, Prioritatea de investiţii 9/a „Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare”, în baza Contractului de finanțare (Subsidy Contract) nr. 121659/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de cofinanțare din resursele bugetului național nr. 121662/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Proiectul este implementat în parteneriat cu Spitale și Spitalul Universitar din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, precum și spitalul din Felso-Szabolcs.

Pe terenul pus la dispozitie, se va realiza un corp nou de spital S+P+6E + etaj tehnic + heliport, fiind o extindere a spitalului existent (Spitatul Judetean de Urgenta Satu Mare), în imediata vecinătate a clădirii C1, având o zonă de comunicare-legătură directă cu acesta, printr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+3, pentru a se putea crea circuitele spitalicești.

Amplasarea construcției propuse va fi în partea de est a terenului, între clădirea C1 și strada Prahova, cu volumul de legătură între cele două clădiri.

Caracteristici generale:

— clasa de importanță a construcției: „I” – conf. P100 -1/2013 si „IV” – conf. SR EN 1998-1-2004;

— categoria de importanță a construcției: „A”;

— regim de înăltime: S+P+6E + etaj tehnic + heliport.

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 85 163 681.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

Municipiul Satu Mare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs – CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES”:

— valoare totala estimata a obiectivului de investitie: 85.163.681,00 RON fara TVA, conform devizului general al investiţiei, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, din care:

1. valoare estimata pentru cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 293.632,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru amenajarea terenului: 142.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 151.632,00 RON fara TVA.

2. valoare estimata pentru cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 671.720,00 RON fara TVA.

3. valoare estimata pentru cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv verificare tehnica - total: 2.339.000,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor: 12.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 474.500,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 66.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru proiect tehnic și detalii de execuție: 1.490.500,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru asistență tehnică din partea proiectantului: 296.000,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pe perioada de execuție a lucrărilor: 156.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții: 140.000,00 RON fara TVA.

4. valoare estimata pentru cheltuieli pentru investiția de bază - total: 81.813.954,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru construcții și instalații: 55.325.620,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 783.740,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 25.704.594,00 RON fara TVA.

5. valoare estimata pentru alte cheltuieli: 45.375,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru organizare de șantier: 40.375,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru cheltuieli pentru informare si publicitate: 5.000,00 RON fara TVA.

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 4 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale;

Durata de executie a lucrarilor este de 22 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale.

Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este atat pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cat si pentru participarea acestuia la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții.

Conform devizului general al investiţiei, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, valoarea estimată pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE” este de 85.163.681,00 RON, fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica (2) Punctajul pentru Factorul de evaluare “Experienta personalului de execuție - maxim 10 puncte”, se acorda pentru: 1. Șef șantier NOTĂ: În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta si experienta relevanta a personalului de execuție, in vederea acordarii punctajului, prin prezentarea: - CV - semnat de către titular, datat, actualizat la data limită de depunere a ofertelor; - Contract de muncă / angajament de participare semnat de persoana nominalizată, în cazul în care aceasta nu este angajat al ofertantului, pentru experienta prezentată în vederea obținerii punctajului conform algoritmului stabilit la componenta tehnică din cadrul criteriului de atribuire stabilit. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica (1): 1.Coordonator proiect/ lider de echipă/ manager de proiect; 2.Arhitect cu drept de semnatură conform Legii nr.184/2001; 3.Inginer structuri de rezistenta, inclusiv pentru heliport; 4.Inginer proiectant instalații inclusiv instalatii de fluide medicale; 5.Tehnolog aparatură și sisteme medicale complexe. NOTĂ: În cadrul Prop.tehn. ofert. are obligatia de a prezenta si experienta relevanta a pers. de proiectare, in vederea acordarii pct, prin prez.: - CV - semnat de către titular, datat, actualizat la data limită de dep. a of.; - Contract de muncă / angajament de particip. semnat de pers. nomin., în cazul în care aceasta nu este angajat al ofert.; - Dipl. de studii sau alt doc.echiv. elib. de o instit. de învățăm. recunoscută de statul român sau echiv. pt. cetățenii din alte țări; Doc. justif. care să doved. exper. profes. specif., solicitată (copie contract/PV recepție/ recom. sau altele), pt. pers. nomin.; - Dovada OAR priv.dețin. dreptului de semn. pt. Arhitect / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 26
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„ROcHUs - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457

II.2.14)Informații suplimentare

Program de cooperare transfrontaliera Interreg V-A România – Ungaria

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantii, ofertantii asociati si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.

Se va completa distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociat si subcontractant, dupa caz) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator (semnatura electronica). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art.166 alin.(2) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii acestuia,

— daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii persoane juridice / fizice straine: vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”.

2.Ofertantii, asociații si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre Operatorii economici (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,

— se va prezenta in SEAP odata cu DUAE Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 1 din Sectiunea III – Formulare, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, dupa caz).

Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant) nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante Judetul Satu Mare:

Pataki Csaba - Presedinte, Crasnai Mihaela Elena Ana - Secretar General al Judetului, Mandrut Marius Vasile - Director executiv Directia Juridica, Hadady Eva Katalin - Director executiv Directia Economica, Manta Magdalena Sofia - Sef Serviciu Financiar Contabil, Vajda Eva Emese - Consilier Directia Economica, Bura Mihaela Alina - Director executiv Directia Achizitii Publice, Onci Sergiu Marcel - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Chis Floarea - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Patcas Janetta Delia Aurora - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Panait Mimi - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Goia Mihaela Ileana - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Silvasan Anita Magdalena - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Tamas Anetta Annamaria - Consilier juridic Directia Achizitii Publice, Tamaian Mircea Mihai Gheorghe - Consilier juridic Directia Achizitii Publice, Timis Raluca Maria - Consilier juridic Directia Achizitii Publice, Caita Viorel Albinel - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Roca Daniel Lucian - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Rotar Diana Maria - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Groza Alexandru Catalin - Consilier achizitii publice Directia Achizitii Publice, Stern Felicia Cristina - Director executiv Directia Dezvoltare Regionala, Barta Bianca Melania - Sef Serviciu Managementul Proiectelor Dezvoltare Regionala, Janko-Szep Istvan Tamas - Consilier Directia Dezvoltare Regionala, Savu Ramona Ina Mihaela - Consilier Directia Dezvoltare Regionala, Olah Carmen Tunde Klara - Consilier Directia Dezvoltare Regionala, Les Lavinia Ramona - Consilier juridic Directia Dezvoltare Regionala, Teodorescu Dana Mirella - Consilier Direcţia de Dezvoltare Regională.

NOTĂ: În sensul dispozițiilor art.60 alin.(1) lit.d) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

NOTĂ: În situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/terț susținător sau subcontractant la procedură este societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declarație pe proprie răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare.

La solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va transmite dovada identității (actele de identitate) ale deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător.

Atentionari:

Se vor transmite, odata cu completarea DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, declarație pe proprie răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu completarea DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

1) Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. În cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de înregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine, iar documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti, dupa caz) participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta – informatii referitoare la îndeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

Pentru persoane fizice/juridice romane:

Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte: a) adresa actuala si obiectul de activitate a ofertantului - obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Pentru persoane fizice/juridice straine:

Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala 1. Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) va declara cifra de afaceri medie anuala globala pe anii: 2017, 2018 si 2019, care trebuie sa fie in valoare de minim: 85.000.000,00 RON. Aceasta se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de ofertant in ultimii 3 ani. Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate in Lei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat leu, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR (curs mediu stabilit de BNR) pe anii: 2017, 2018 si 2019. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri medii globale pe anii: 2017, 2018 si 2019 prezentate de toti membrii asocierii, pentru fiecare an de referinta in parte. 2. Informatii privind tertii sustinatori Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu prevederile art.184 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economica si financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1)In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Situatia economica si financiara" - subsectiunea 1.b "Cifra de afaceri medie anuala" pentru anii: 2017, 2018 si 2019 care trebuie sa fie in valoare de minim: 85.000.000,00 RON.Conform prevederilor art.196 alin.(1) si (2) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Aceste documente pot fi: bilanturi contabile, balante de verificare sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil), iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare, aferente exercitiilor financiare ultimilor 3 ani, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 2)- DUAE completat si depus de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza si se depun odata cu oferta: - DUAE completat de tertul sustinator;- Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata, al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, atât pentru proiectare cât și pentru execuția lucrărilor, in conformitate cu Formularul 2 cu Anexa la Formularul 2, din Sectiunea III – Formulare a documentatiei de atribuire;- Documentele anexe Angajamentului ferm al tertului sustinator transmise acestuia de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere.Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate ec si financiara.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1. Experienta similara Pentru contractele de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantii vor face dovada experientei similare - componenta executie, in conformitate cu prevederile art.179 lit.a din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea listei principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, fara a lua in calcul eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare), insotita de certificari de buna executie si/sau alte documente, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani trebuie sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii in valoare cumulata de minim 80.000.000,00 RON fara TVA, la nivelul a maxim 5 contracte, cu mentiunea ca cel putin la nivelul unui dintre acestea sa fi executat lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati spitalicesti. Prin lucrari similare se intelege lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati spitalicesti, cladiri cuprinse cel putin in categoria de importanta „B”, conform prevederilor HG nr.766/1997, actualizata.

Proportia de subcontractare Cerinta 4. Informatii privind subcontractantii In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va completa cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat obligatoriu cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea procentuala a acestor parti si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 2. Experienta similara Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat Ofertantii vor face dovada experientei similare – componenta proiectare, in conformitate cu prevederile art.179 lit.a) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin completarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertei cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Din lista principalelor servicii similare prestate trebuie sa rezulte ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit servicii similare din punct de vedere a complexitatii si/sau utilitatii in valoare cumulata de minim 1.400.000,00 RON, la nivelul a maxim 5 contracte, din care un contract de proiectare pentru lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau reabilitare de constructii similare celor ce fac obiectul contractului (SF si /sau DALI si /sau PTH). Experienta similară in prestarea serviciilor de proiectare se accepta a fi demonstrata atat prin contracte de servicii cat si prin contracte de lucrari care au componenta de servicii de proiectare similare celor ce fac obiectul contractului. Prin servicii similare se intelege servicii de proiectare pentru lucrari constructie noua si/ sau modernizare si/ sau reabilitare de constructii similare celor ce fac obiectul contractului (SF si /sau DALI si /sau PTH), cladiri cuprinse cel putin in categoria de importanta „B”, conform prevederilor HG nr.766/1997, actualizata. Cerinta 3. Informatii privind tertii sustinatori. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. (Aceasta cerinta se va aplica atat contractelor de achizitie de servicii, cat si contractelor de achizitie de lucrari, dupa caz)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Secţiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit pentru fiecare contract prezentat, cel puţin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, denumirea contractului, valoarea contractului, perioada derularii, beneficiarul, tipul/categoriile de lucrari executate si duse la bun sfarsit, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile/ categoriile de lucrari pentru care a fost responsabil in executia lucrarilor, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sa prezinte documente justificative prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei, respectiv: - certificari de buna executie continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii in valoare cumulata de 80.000.000,00 RON fara TVA, la nivelul a maxim 5 contracte, cu mentiunea ca cel putin la nivelul unui dintre acestea sa fi executat lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati spitalicesti. - procesul-verbal de receptie finala procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces verbal de receptie pe obiect, intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Aceste documente vor fi prezentate si de către ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinţei. Persoanele juridice straine vor prezenta: certificatele/documentele edificatoare insotite de traducere autorizata in limba romana. Certificarile de buna executie trebuie sa indice: a) obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; c) valoarea in lei fara TVA; d) perioada de executie (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul; e) locul executarii lucrarilor; f) daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. g) procent indeplinit. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie: procesele verbale de receptie sau recomandari sau do...

Daca este aplicabil, ofertantii includ in DUAE informatiile cu privire la subcontractanti. Subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE conf. art.170 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora. Ofertantii odata cu completarea DUAE vor prezenta si Acordurile de subcontractare. Ofertantii vor prezenta Acordul de subcontractare în conformitate cu Formularul 4 - din Sectiunea III – Formulare, daca este cazul. Nota: In cazul in care din informatiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu prevederile art.174 alin.(2) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract care urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta doar daca acestia solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art.218 alin.(4) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul de subcontractare prezentat la incheierea contractului de achizitie publica va contine cel putin informatii din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor include valoarea activitatilor subcontractate, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Cerinta 2. In vederea indeplinirii cerinţei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, denumirea contractului, valoarea contractului, perioada derularii, beneficiarul, tipul/categoriile de servicii de proiectare prestate, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil in serviciile de proiectare, împreună cu valoarea acestora, fara TVA. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, respectiv procese verbale de receptie a serviciilor sau recomandari din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Cerinta 3. - DUAE completat si depus de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza si se depun odata cu oferta: - DUAE completat de tertul sustinator; - Angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului, atât pentru proiectare cât și pentru execuția lucrărilor, in conformitate cu Formular 3 însoțit de Anexa 1 și 2 la Formularul 3, din Sectiunea III – Formulare. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate; - Documentele anexe Angajamentului ferm al tertului sustinator transmise acestuia de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul...

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea în sistem, în sectiunea „Informatii DUAE” - Ghid de completare DUAE.

2) Atribuirea contractului de achiziţie publica se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor realizandu-se prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Clasamentul ofertelor se face prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta caştigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

3) Modalitatea de departajare a ofertelor:

În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul final se va stabili în functie de ordinea descrescatoare a punctajului obtinut pentru factorul de evaluare “pretul ofertei”. Daca si pentru acest factor de evaluare “Preţul ofertei” punctajul este egal, deci implicit si pentru celalalt factor de evaluare “Caracteristici tehnice”, AC va solicita numai ofertanţilor aflati în aceasta situatie depunerea de noi propuneri financiare. Ofertanţii în cauza nu au decat dreptul de a îmbunataţi propunerea financiara transmisa anterior, urmand ca oferta declarata caştigatoare sa fie cea al carei nou preţ, reofertat, este cel mai scazut.

4) Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE odata cu oferta, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila conform prevederilor art.137 alin.(2) lit.b) din HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE, angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante.

5) In cazul in care oferta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi declarata inacceptabila conform prevederilor art.137 alin.(2) lit.j) din HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(*a se vedea continuarea din Sectiunea II.3 Ajustarea pretului contractului:

Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru a determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1.

În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).

Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi:

An = av + (1 - av) * In / Io,

Unde:

— "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] din Condiții Generale, exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente),

— "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului,

— "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zil... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 lit.a) si art.49 alin.(1) din Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Județul Satu Mare – Serviciul juridic și contencios
Adresă: Piața 25 Octombrie nr. 1
Localitate: Satu Mare
Cod poștal: 440026
Țară: România
Telefon: +40 261807154
Fax: +40 261713072
Adresă internet: www.cjsm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2020