Építési beruházás - 574183-2020

Submission deadline has been amended by:  24153-2021
30/11/2020    S233

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 233-574183

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078718
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A geszti Tisza-kastély rekonstrukciója, I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001079492020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45453100 Felújítás
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45212354 Kastély építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Geszt belterület 240/1, 240/2 helyrajzi szám, Geszt külterület 0139 helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet.

A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m2

Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m2

Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m2

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 nm, fsz 659 nm, emelet 119,4, összesen: 1409,5 nm

Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 nm

Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására.

Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 nm, tiszttartó ház 50,1 nm.

Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 nm.

Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 nm

Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 nm

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

1) Nettó 1781,6 m2 nettó szintterületű épületegyüttes felújítása.

2) Épületrész bontása 2652 m3

3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m2

4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m2

5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m2

6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m2

7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m2

8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m

9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db

10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m2

11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m2

12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m2

13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m2

14) Zöld növényzet telepítése: 5 595 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.5. alkalmassági követelményre bemutatott szakember díszítőfestés restaurálása és/vagy rekonstrukciója során szerzett szakmai tapasztalata az érintett felület m2-ben megadva (min. 0 m2, max. 250m2) és a feletti megajánlások maximális pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.6. alkalmassági követelményre bemutatott szakember kőlépcső és/vagy kőből készült ablakpárkány restaurálása és/vagy rekonstrukciója elvégzésekor szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db, max. 5 db) és a feletti megajánlások max. pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.6. alk. köv-re bemutatott szakember gipszstukkó restaurálása és/vagy rekonstrukciójakor szerzett szakmai tapasztalata érintett felület m2-ben megadva (min. 0 m2, max. 10m2) és a feletti max pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire figyelemmel ajánlatkérő ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint azt, hogy teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben az építőipari kivitelezési nyilvántartásban nem szerepel(nek).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése. Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra az alábbi:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 2 500 000 000,- HUF-ot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra az alábbi:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra a közbeszerzés tárgyára vonatkozó:(M.1.1.: műemléki épület helyreállítás és/vagy korszerűsítés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukcióval történő bővítés; M.1.2.: parképítési és/vagy parkrekonstrukciós munkák; M.1.3.: műemléki épülethez kapcsolódó kiállítótér kialakítása) teljesítéseit. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:

1. Mo-n letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

M3)

Ajánlattevőnek a az ajánlatkérő 321/2015 8X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti felhívására csatolni kell azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ATmás szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghat alk. követelményeknek.

A minősített AT jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alk. követelményeket nem kell az EEKD formnyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alk. igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti az AT(ktől), ha az építőipari kivitelezési nyilv.-ban nem szerelepelnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. Egy szerződés keretében végzett legalább 1250 m2 nettó alapterületű műemléki épületen végzett műemléki épület helyreállítás és/vagy korszerűsítés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukcióval történő bővítés tárgyú referenciával, amely a következőket tartalmazta:

— legalább 300 m2 parkettagyártást és/vagy restaurálás és elhelyezés,

— legalább 250 m2 felületű díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munkák elvégzése,

— legalább 10 db beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója,

— legalább 100m2 kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot

— legalább 100 m2 mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója

M.1.2. Egy szerződés keretében végzett parképítési és/vagy parkrekonstrukciós munkák kivitelezése tárgyú referenciával, amely a következőket tartalmazta:

— legalább 2 000 m2 zöldfelület parkrendezés,

— legalább 200 m2 zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése,

— legalább 200db zöld növényzet telepítése.

M.1.3. Egy szerződés keretében műemléki épülethez kapcsolódó legalább 500 m2 nettó alapterületű kiállítótér kialakítása munkák kivitelezése tárgyú referenciával, mely tartalmazott építészeti, gépészeti, erős- és gyengeáramú munkálatokat.

A referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek is megfelelhet. Az M1.1-M1.3 referenciák egy szerződésből is teljesíthetőek, de legfeljebb 3 referencia bemutatása lehetséges!

Műemlék alatt ajánlatkérő a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontjában meghatározott fogalmat érti A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1.) egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4. sor szerinti „Építési szakterület műemléki részszakterülete” MV-É-M kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. sor szerinti „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor szerinti „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M.2.4. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor szerinti „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.5.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

M.2.6.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

M.2.7.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen farestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

M.2.8.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen fémrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

A szakemberek közötti átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Alkalmas a szerződés teljesítésére az a gazdasági szereplő is, aki az alkalmassági követelmények kapcsán az előírt (MV-É-M, MV-M és MV-ÉG) jogosultsághoz szükséges feltételeket teljesíti, azaz rendelkezik a jogosultsághoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M3)

Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „épületek építése” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Jótállás: a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónap, a szerződéstervezet szerint.

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), jólteljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér.

A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései,

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/01/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/01/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 30 000 000 HUF, azaz harmincmillió forint.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlati biztosíték teljesítésére a Kbt. 54.§ (2) bekezdése az irányadó.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.12.09. 11:00 óra. Találkozás helye: Geszt, a kastély bejárata (240/1 hrsz). Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

— EEKD,

— Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

4) A P1) és M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2-4. részszempontok esetében egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465)

8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)5 és M2)6 tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

12) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló ajánlattevői (Nyilatkozat összeállítóban tett elektronikus) nyilatkozat.

13) Az M2)1-M2)8 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában vagy a Régészeti és műemléki szakértői névjegyzék nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 250 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

21) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

22) A bírálat a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint történik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2020