Leveringen - 574502-2020

30/11/2020    S233

Nederland-'s-Gravenhage: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2020/S 233-574502

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Koen Veltman
E-mail: K.Veltman.01@mindef.nl
Telefoon: +31 653861077
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165103
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie — meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie t.b.v. meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie).

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), afdeling Inkoop & Contractmanagement van het Ministerie van Defensie organiseert een schriftelijke marktconsultatie om er achter te komen of er interesse van de markt is, welke mogelijkheden er zijn op het gebied van MVI & SROI en welke overige ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn op het gebied van meubelpanelen. De marktconsultatie is aangekondigd op TenderNed (www.tenderned.nl) en beoogt projectinformatie op hoofdlijnen te geven. In de documenten die beschikbaar zijn gesteld in Negometrix wordt beschreven op welke wijze het Ministerie van Defensie de marktconsultatie organiseert en via welk proces geïnteresseerde partijen hieraan kunnen deelnemen. Het Ministerie van Defensie nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
45451200 Aanbrengen van panelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verspreidt door heel NEDERLAND op ca. 140 locaties. Naast de locaties in NEDERLAND, zijn er ook locaties in het buitenland, o.a. in Duitsland en in het Caribisch gebied.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers wordt verstaan alle benodigde meubelpanelen, inclusief montage (afgestemd assortiment) ten behoeve van de legeringskamers (hotelfunctie).

Slapen:

— wandpaneel "slapen" t.b.v. kajuitbed,

— wandpaneel "slapen" t.b.v. stapelbed,

— bovenkast wandpaneel gesloten,

— kast wandpaneel open t.b.v. stapelbed,

— boekenplank,

— set rolcontainers/bedbakken,

— tussenschotten.

Studeren:

— wandpaneel "studeren" t.b.v. bureau,

— bovenkast gesloten/open,

— bureaumodule met onderkast.

Recreëren:

— wandpaneel "recreëren",

— bovenkast gesloten/open,

— kastmodule (t.b.v. TV/DVD, koelkast, waterkoker, koffiezetapparaat).

Wonen:

— Passpiegel op deur of nabij entree.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie marktconsultatiedocument.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/04/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gaarne ontvangen we uw antwoord op de marktconsultatie voor dinsdag 12.1.2021, 14:00.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2020