W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 574572-2019

04/12/2019    S234    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy

2019/S 234-574572

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-217
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rutczuk, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
E-mail: wzs@p-r.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.polregio.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń i licencji na potrzeby ośrodka przetwarzania danych

Numer referencyjny: PZP1-25-54/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30236000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – wraz z montażem i wdrożeniem dedykowanej infrastruktury IT – urządzeń i licencji (wraz z przeprowadzeniem warsztatów wdrożeniowych) na potrzeby ośrodka przetwarzania danych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
30200000
48480000
48822000
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – wraz z montażem i wdrożeniem dedykowanej infrastruktury IT – urządzeń i licencji (wraz z przeprowadzeniem warsztatów wdrożeniowych) na potrzeby ośrodka przetwarzania danych, w asortymencie:

— pamięć dyskowa do macierzy – 1 szt.,

— pamięć dodatkowa dla urządzenia deduplikującego Quantum DXi 4700 – 1 szt.,

— przełącznik SAN 48 portów – 1 szt.,

— licencja do Back-up per serwer – 4 szt.,

— licencja HyperMetro – 2 szt.,

— serwer typ 1 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— serwer typ 2 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— serwer typ 3 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— serwer typ 4 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— konsola KVM – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na zamówieniu przez Zamawiającego dostaw (wraz z montażem i wdrożeniem) urządzeń i licencji, w zakresie:

— pamięć dyskowa do macierzy – 1 szt.,

— pamięć dodatkowa dla urządzenia deduplikującego Quantum DXi 4700 – 1 szt.,

— przełącznik SAN 48 portów – 3 szt.,

— licencja do Back-up per serwer – 6 szt.,

— serwer typ 1 (docelowo klaster) – 3 szt.,

— serwer typ 2 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— serwer typ 3 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— serwer typ 4 (docelowo klaster) – 1 szt.,

— loadbalancer – 2 szt.

Na zasadach zawartych umowie, przy czym Zamawiający ma prawo zamówić wybrane urządzenia i licencje (w dowolnej liczbie, nie większej niż określona powyżej) lub nie zamówić żadnego z nich.

2. Prawo opcji Zamawiający będzie mógł realizować zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie do 31.8.2020 r. W tym terminie Zamawiający ma prawo złożyć maksymalnie 3 zamówienia w formie pisemnych oświadczeń, a Wykonawca jest obowiązany zrealizować każde z zamówień w terminie 30 dni od dnia jego przesłania przez Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-456064
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa urządzeń i licencji na potrzeby ośrodka przetwarzania danych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Punkt Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szyb Walenty 26a
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza – na potwierdzenie, że odpowiada ona wymaganiom Zamawiającego – jest obowiązany do złożenia karty katalogowej dla każdego produktu, o którym mowa w sekcji II.2.4) i sekcji II.2.11), przy czym w przypadku licencji do Back-up per serwer należy złożyć kartę katalogową oprogramowania, do którego dedykowana jest oferowana licencja, a w przypadku licencji HyperMetro – kartę katalogową macierzy dyskowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2019