Строителство - 574577-2018

26/12/2018    S248

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2018/S 248-574577

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. Люлин — 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Дарина Колева
Електронна поща: Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396166
Факс: +359 2-9250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: www.tenders.bulgartransgaz.bg
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/izgrajdane_na_obekt_razshirenie_na_gazoprenosnata_infrastruktura_na_bulgartransgaz_ead_paralelno_n-424-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. Люлин — 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 2-9250063
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: www.tenders.bulgartransgaz.bg
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“

Референтен номер: 180-100
II.1.2)Основен CPV код
45231220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи
71322000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
45232000 Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните тръбопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
код NUTS: BG312 Монтана
код NUTS: BG313 Враца
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG315 Ловеч
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG334 Търговище
код NUTS: BG324 Разград
код NUTS: BG333 Шумен
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Трасето, респективно сервитута на преносния газопровод преминава през 11 области: Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включва изпълнение на следните дейности:

— Изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект,

— Съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи, консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), възложителя и други заинтересовани лица,

— Дейности преди откриване на строителните площадки - изработване на План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци и одобряването им по реда на ЗУТ,

— Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собственици или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството, и/или спасителните археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от възложителя) и провеждане на процедури по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката, Закона за културното наследство и ЗУТ,

— Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация,

— Доставка на необходимите материали и оборудване,

— Строително-монтажни работи,

— Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания,

— Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации,

— Кадастрално заснемане на етапа и получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър,

— Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа:

— Подписване на констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за съответните части,

— Участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17),

— Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на етапа/всеки подетап,

— Участие в комисия при подписване на протокол/и за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на разрешение/я за ползване на етапа/всеки подетап.

Възложителят изисква участниците да оферират изпълнение на предмета на поръчката при два срока — до 250 кал. дни и до 615 кал. дни.

Етап „Линейна част“ е разделен на 10 части от А1 до А10. Преносният газопровод е с диаметър DN 1200 (NPS 48 — 1 220 mm), максималното работно налягане (МОР) Р=7,5 МРа и дължина от началната точка в землището на с. Златина, община Провадия, където ще се изгради част Б1, до точката на пресичане на българо-сръбската граница около 474,732 км. При изграждане на преносния газопровод се предвижда да се изградят две оптични кабелни линии, които да се положат от двете му страни.

За осъществяване на свързването му със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е необходимо изграждане на Част Б1: СОГ и КВ „Златина“.

При срок за изграждане до 250 календарни дни е необходимо да бъдат изградени части А1 до А10 вкл. и част Б1.

При срок за изграждане до 615 календарни дни е необходимо да бъдат изградени и Част Б2 „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, състояща се от газопровод с дължина около 1 500 м, диаметър DN 700 и проектно налягане PN 5,4 МРа и Част Б3 „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“, състояща се от газопровод с дължина около 280 м, диаметър DN 700 и проектно налягане PN 7,5 МРа.

Технологични площадки предмет на поръчката са: площадки за Кранови възли (КВ), КИП и Ел. площадки и площадки за Станции за очистване на газoпровода (СОГ).

За всяка СОГ и КиП и Ел. площадка към КВ и е предвидено изграждане на външно и вътрешно ел. захранване.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15 / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на инвестиционен проект — фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа / Тежест: 5
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 286 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 615
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т. II.2.5) показател цена се формира от показатели Р3: Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката — 35 т.; Р4: Сума от единични цени за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа — 10 т.; Р5: Предлагани параметри за образуване на единичните цени — 10 т. Р6: Процент на оскъпяване, във връзка с разсроченото плащане — 15 т. съгласно Методиката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от ПРВВЦПРС.

В случай че участникът/подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от ПРВВЦПРС или за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същия ще изпълнява.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „Да“ от част ІV, раздел „А“ — „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител / участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) / подизпълнителите (в случай че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1 ПРВВЦПРС, а за посочен подизпълнител за изпълнение на отделни строително — монтажни работи — копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същият ще изпълнява.

Изискването е приложимо и в случаите, когато участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ — „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот. (Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 500 000 000 (петстотин милиона) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“—„Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора се доказва чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“—„Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора се доказва чрез представяне на декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката с посочване на техническите му параметри и идентифицираща и индивидуализираща информация (регистрационни, серийни и др. номера).

4. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел “Г“ — „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на Участника и с обхват в областта на строителството на енергийни проекти.

5. Участникът да прилага система за опазване на околната среда, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел “Г“ — „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват в областта на строителството на енергийни проекти.

Сертификатите по т. 4 и т. 5 трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката най-много за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира/т дейност/и включваща/и:

а) изпълнено строителство (ново строителство или реконструкция) на газопровод, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и работно налягане не по-малко от 5,4 MPa;

и

б) изпълнено строителство на преход/и за стоманен тръбопровод с диаметър на тръбата не по-малък от DN 700 по технология хоризонтално насочено сондиране (HDD) с обща дължина равна или по-голяма от 2 000 м, като поне един от преходите да е с дължина не по-малка от 500 м.

За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан Констативен акт(обр.15) или подписан Протокол (обр. 16), или издадено Разрешение за ползване (РП), или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и следва да включва:

2.1. Ръководител екип-да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки и/или икономиката; да има опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при строителство на минимум 1 инфраструктурен обект в областта на енергийния сектор (нов газопровод или нов топлопровод или нов нефтопровод), с дължина най—малко 100 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация (има издадено РП или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната).

2.2. Експерт „Главен проектант"-да притежава ППП по ЗКАИИП, редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно ЗППК, или еквивалентна; да има опит като ръководител на група проектанти при проектирането на минимум 1 преносен или разпределителен газопровод с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък въведен в експлоатация (има издадено РП или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната).

2.3. Експерт „Проектант по част „Технологична-технологични тръбопроводи“ — да притежава ППП по ЗКАИИП, редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно ЗППК, или еквив.; да има опит в изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов или реконструкция на съществуващ газопровод за минимум 1 линеен обект с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и работно налягане не по-малко от 5,4 МРа по част “Технологична“, свързана с линейната част. В случай че е предложен повече от един експерт, то изискването е задължително за водещия експерт, който ще бъде оправомощен да подписва работния проект.

2.4. Технически ръководители — минимум 5 лица: да имат придобита образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация „строителен инженер“ или еквив.; да има опит като технически ръководител при изграждане на нов или реконструкция на съществуващ газопровод за минимум 1 линеен обект с дължина най-малко 40 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 МРа, който е въведен в експлоатация(има издадено РП или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната).

2.5. Инженери по заваряване-мин. 5 лица: да имат придобита образователно-квалиф. степен магистър в областта на инженерните науки или еквив.; да притежават диплома IWE за придобита квалифик. международен инж. по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване или еквивалентна диплома; да имат опит като координатор по заваряване/инженер по заваряване при изгражд. на нов или подмяна(реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод с дължина най-малко 40 км непрекъснат участък, който е въведен в експлоатация (имат издадено РП или еквив. документ за обектите, изпълнени извън страната).

Продължава в VI.3).

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О9) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, със срок на валидност не по-малко от 330 (триста и тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от възложителя, изпълнителят представя гаранция в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на възложителя от образеца на банкова гаранция за авансово плащане или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Авансово предоставените средства са в размер до 250 000 000 BGN без ДДС.

Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансовите условия и начинът на плащане са подробно посочени раздел II и раздел IV от проекта на договор, както и приложенията към същия.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/02/2019
Местно време: 13:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владирегов“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. 25 от „Указания за подготовка на оферта“ от документацията за участие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Продълж. от III.1.3): 2.6. Заварчици-минимум 50 квалифицирани заварчици (минимум 25 екипа от по 2-ма квалифицирани заварчици) — да притежават правоспособност „заварчик на тръби“ за процес 111, сертифицирани съгл. БДС EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.Част 1: Стомани“ или еквивалентен стандарт.

Забел.: едно физ. лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

3. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:

3.1. Минимум 40 подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи, от които минимум 30 верижни машини. Всяко от подемните съоръжения трябва да изпълнява посочените дейности, с възможност товароподемността да не е по-малка от 20 тона и при обсег на стрелата не по-малък от 4 м;

3.2. Минимум 40 верижни багера, от които 20 с кофа не по-малка от 1 м3 и 20 с кофа не по-малка от 0,5 м3;

3.3. Самосвал с обем на коша от минимум 10 м3 — 40 броя;

3.4. Оборудване за хоризонтално насочено сондиране(HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 на миним. разстояние от 850 м — минимум 1 комплект;

3.5. Минимум 40 заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 автоматични машини за заваряване;

3.6. Минимум 10 електрогенератора със съотв. технически параметри за осигуряване едновременна работа на не по-малко от 4 заваръчни апарата;

3.7. Агрегат за запълване и хидравлично изпитване — минимум 2 комплекта.

4. Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват в областта на строителството на енергийни проекти.

5. Участникът трябва да прилага система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват в областта на строителството на енергийни проекти.

6. Във връзка с обстоятелството, че към момента на откриване на процедурата не е осигурено пълно финансиране, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение и същия се счита за договор под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП. В случай че не бъде осигурено финансиране, всяка от страните може да прекрати договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

7. Съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗОП, по изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок(от нормативно определения в чл. 113, ал. 1 от ЗОП), когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необход. от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посоч. мотивите за това в решението за откриване. В настоящата процедура е налице необходимост от възвращаемост на инвестицията, с цел финансиране и респективно ежемесечно изплащане на дължимото възнаграждение на изпълнителя за по-дълъг срок от време. Булгартрансгаз е в процес на провеждане на Процедура по оценка на търсенето и разпределение на добавен капацитет — Open Season. При успешно резервиране и подписан/и обвързващ/и договор/и за резервиране на капацитет, както и след взето окончат. инвестиционно реш. за реализац. на проекта, след одобрение от органите на управл. на дружеството, при съобразяв. на наличието на всички необходими предпоставки за изпълнение на етапа, то същия ще бъде възложен. След изграждане на подетап/етап, възложителят ще получ. приходи от сключени обвързващи договори за резервиране на капацитет, с които ще започне да изплаща ежемесечно възнагражд. на изпълнителя. Възложителят е предвидил изплащане на дължимото възнагражд. на 120 месечни вноски и срок на договора 11 години, считано от датата на подписването му, вкл. и максималния срок за изграждане на етапа.

8. За запознаване с услов. на строителната площадка, възложителят организира оглед за всички заинтересовани лица на 15 и 16.1.2019 г.(подр. инф. се съдържа в т. 26 от Указанията за подг. на оферта).

9. В срока за подаване на оферти всеки може да се запознае с техническия проект от 7.1.2019 г.(подр. инф. се съдържа в т. 27 от Указанията за подг. на оферта).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/12/2018