W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 574578-2019

04/12/2019    S234    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Sprzęt związany z komputerami

2019/S 234-574578

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 77
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kłos
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Tel.: +48 583501100
Faks: +48 583501101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pkm-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Numer referencyjny: PKM/DO/SP/350/7/19
II.1.2)Główny kod CPV
30230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów,

serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”.

2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie.

3. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 250 630.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000
30213000
30213100
30233000
48820000
30191400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów,

serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zwane dalej „Przedmiotem zamówienia” tj.:

1. telefon typ 1 – 23 szt.;

2. telefon typ 2 – 2 szt.;

3. komputer stacjonarny – 8 szt.;

4. laptop – 2 szt.;

5. serwer – 2 szt.;

6. stacja dokująca do laptopa – 2 szt.;

7. obudowa rozszerzająca pojemność macierzy – 1 szt.;

8. karta rozszerzeń 12G SAS – 1 szt.;

9. dyski do macierzy – 13 szt.;

10. telewizor – 1 szt.;

11. extender KVM wraz z okablowaniem – 1 szt.;

12. przełącznik KVM wraz z okablowaniem – 2 szt.;

13. drukarka laserowa – 1 szt.;

14. niszczarka dokumentów – 1 szt.;

15. licencje dostępowe CAL – 125 szt.;

16. listwa zasilająca PDU – 4 szt.;

17. klucz USB do uwierzytelniania – 5 szt.

2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie.

3. Zamawiający na etapie badania ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia jednego zaoferowanego komputera stacjonarnego

wraz z oprogramowaniem testującym w celu przeprowadzenia testów potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów. Aplikację testową, na potrzeby przeprowadzonego testu, zapewni nieodpłatnie Wykonawca.

4. Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych

materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty, normy, standardy lub pochodzenie – Zamawiający mając na uwadze § 22 regulaminu, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

5. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy – według wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ;

2) wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznika nr 3 do SIWZ;

3) wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ;

4) ewentualne zobowiązanie do udostępnienia zasobów – według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ;

5) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale III ust. 3 niniejszej SIWZ;

6) ewentualne pełnomocnictwa.

7. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.05.02.00-00-0028-17 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 224-550535
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wołczyńska 37
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 60-003
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 275 888.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 250 630.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy działu V regulaminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2019