Lucrări - 574832-2019

Submission deadline has been amended by:  617501-2019
05/12/2019    S235

România-Focșani: Lucrări de construcţii de clădiri şi instalaţii militare

2019/S 235-574832

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02542 Focșani
Număr naţional de înregistrare: 4297711
Adresă: Str. Bucureşti nr. 1-3
Localitate: Focșani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620144
Țară: România
Persoană de contact: Nicușor Dumitru
E-mail: achizitii_cdi4@mapn.ro
Telefon: +40 237219403
Fax: +40 237213155

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.e-licitatii.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081627
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Realizare pavilioane noi – centru instruire, magazii, șoproane în Cazarma 525 Focșani

Număr de referinţă: 2018.I.525 PAV Focsani
II.1.2)Cod CPV principal
45216200 Lucrări de construcţii de clădiri şi instalaţii militare
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Prin acest contract se va achiziționa:

— întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție,

— documentații tehnice pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor, inclusiv obținerea acestora,

— documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire,

— documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor,

— verificare tehnică a documentațiilor tehnice,

— execuţie lucrări,

— asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului.

Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite – însoțite de întrebările aferente – luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro – SEAP – în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea „Documentații și clarificări”.

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarif [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 38 644 741.68 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45111100 Lucrări de demolare
45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

Cazarma 525 Focsani.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract: 2018.I.525 PAV Focșani „Realizare pavilioane noi – centru instruire, magazii, şoproane în cazarma 525 Focşani” – întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th. + D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de demolare (D.T.A.D.), documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E.), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuţie lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 22
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1.

Ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței constă în prezentarea DUAE, inclusiv de asociați/terți susținători/subcontractanți conf. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, împreună cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul.

Operatorii economici vor prezenta ca documente justificative:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentării,

— cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2.

— Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant și terț susținător).

Persoanele cu funcții de decizie în cadrul AC sunt:

— Dănuț Ungureanu,

— Ovidiu Gheorghe,

— Marius Neacşu,

— Mihail Bădiţa,

— Florinel Stratulat,

— Adrian Rădeanu,

— Gabriel Grosu,

— Ciprian Muşescu,

— Lia Nicoară,

— Mariana Marin.

Notă: vor fi excluși din procedura de atribuire toți ofertanții care se afla în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei secțiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant și terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinţa nr. 3.

Operatorul economic participant la procedura de achizitie trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens obiectul de activitate al operatorului economic trebuie să permită execuția/corespundă activităților ce fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. In cazul in care opera [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Asigurarea riscului profesional. Limita de raspundere asigurat este valoarea ofertata pentru realizarea obiectivului. Conform prevederilor Legii 163/2016 de modificare a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii perioada de garantie se stabileste in functie de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii si va avea o durata minima de 3 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta C, in consecinta si limita de raspundere asigurat este pe intreaga durata a garantiei, iar limita de raspundere asigurat este valoarea ofertata.

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri: ofertantul trebuie sa prezinte informatii aferente mediei cifrei de afaceri globale anual, pentru anii 2016, 2017, 2018 care trebuie sa fie de cel putin egal cu 77 000 000,00 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței privind asigurarea riscului profesional urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor Se vor prezenta următoarele documente: - Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că, în cazul în care ofertantul va fi declarat câștigător, la semnarea contractului va prezenta polițe privind asigurarea de răspundere profesională, felul asigurării fiind asigurarea riscului profesional aferent contractului ce urmează a fi atribuit.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței privind cifra de afaceri urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documente care dovedesc situaţia economică şi financiară: 1.1 Prezentarea oricărui document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la: I. Cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.), copie scanată după original.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerina nr.4 Experien similar: Ofertantul trebuie s prezinte informaii aferente principalelor lucrri executate din care s reias c au fost duse la bun sfrit n ultimii 5 ani lucrri similare n valoare cumulat de minim 37.000.000,00 RON, fr TVA, la nivelul a unuia sau a mai multor contracte de lucrri. Experiena similar trebuie s priveasc lucrri de construire i/sau de modernizare i/sau de reabilitare cldiri.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerina nr. 5: Personal Numr minim de personal pe specialiti pentru ndeplinirea n termen i n condiii de calitate a contractului 1. Pentru proiectarea lucrrilor, ofertanii vor prezenta lista cu urmtorul personal de specialitate: a) minim un arhitect cu drept de semntur i membru n cadrul Ordinului Arhitecilor din Romnia, care va ndeplini funcia i de ef de proiect b) minim un inginer constructor specializarea construcii civile, industriale i agricole. c) minim un inginer de instalaii specializarea instalaii pentru construcii pentru fiecare specialitate n parte (sanitare, termice i ventilaii, electrice) (se accept cumularea specialitilor de instalaii de ctre acelai inginer d) minim un inginer specializarea Ci ferate, drumuri i poduri. e) minim un responsabil n domeniul securitii i sntii n munc. f) minim 1 (unu) electrician autorizat A.N.R.E. gradul IIA sau IIIA sau IVA 2. Pentru verificarea proiectului, ofertanii vor prezenta lista cu urmtorul personal de specialitate: a) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul A1; b) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul A2; c) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul A4; d) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul B(B1); e) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul C; f) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul D; g) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul E; h) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul F; i) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul Is (A, B, C, D, E, F); j) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul It (A, B, C, D, E, F); k) minim un verificator atestat M.L.P.A.T pentru domeniul Ie (A, B, C, D, E, F).

Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Cerina nr. 5: Personal Numr minim de personal pe specialiti pentru ndeplinirea n termen i n condiii de calitate a contractului 3. Pentru execuia lucrrilor, ofertanii vor prezenta lista cu urmtorul personal de specialitate: a) minim un specialist atestat I.S.C. ca Responsabil tehnic cu execuia pentru domeniul 1.1 Construcii civile, industriale i agricole; b) minim un specialist atestat I.S.C. ca Responsabil tehnic cu execuia pentru domeniul 6.2 Instalaii termice, sanitare i de ventilaie/climatizare; c) minim un specialist atestat I.S.C. ca Responsabil tehnic cu execuia pentru domeniul 8.2 Reele termice i sanitare; d) minim un specialist atestat I.S.C. ca Responsabil tehnic cu execuia pentru domeniul 6.1 Instalaii electrice sau un electrician autorizat A.N.R.E. ca Responsabil tehnic cu execuia, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. e) minim un specialist atestat I.S.C. ca Responsabil tehnic cu execuia pentru domeniul 2.1 Construcii rutiere i drumuri, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. f) minim un responsabil cu controlul tehnic de calitate n construcii - s aib studii superioare n domeniul construciilor, cu experiena specific: implicarea persoanei n cel puin un proiect la nivelul cruia s fi derulat activiti similare activitilor ce urmeaz a fi desfurate n cadrul acestui proiect. g) minim un responsabil n domeniul securitii i sntii n munca. h) minim un inginer de construcii specializarea construcii civile, industriale i agricole. Se vor i) minim un inginer de instalaii specializarea instalaii pentru construcii; j) minim un inginer de construcii specializarea ci ferate, drumuri, poduri; k) ef de antier - s aib studii superioare n domeniul construciilor, cu experiena specific: implicarea persoanei ntr-un proiect la nivelul cruia sa fi derulat activiti similare activitilor ce urmeaz a fi desfurate n cadrul acestui proiect. l) manager de proiect - sa aib studii superioare cu experiena specific: implicarea persoanei n cel puin un proiect la nivelul cruia sa fi derulat activiti similare activitilor ce urmeaz a fi desfurate n cadrul acestui proiect. m) minim 1 electrician autorizat ANRE, gradul IIB sau IIIB sau IVB. Acesta va fi n mod obligatoriu angajat al operatorului economic care execut instalaiile electrice. n) minim 1 electrician calificat. Acesta va fi n mod obligatoriu angajat al operatorului economic care execut instalaiile electrice.

Proportia de subcontractare Ofertantul va prezenta informaii privind partea din contract pe ca are, eventual, intenia s o subcontracteze i datele de identificare ale subcontractanilor propui. Autoritatea contractant poate respinge subcontractantul propus dac acesta nu ndeplinete cerinele de calificare privind capacitatea sau se ncadreaz printre motivele de excludere i solicit ofertantului o singur dat nlocuirea acestuia i prezentarea unui alt subcontractant. Autoritatea contractant respinge terul susintor propus dac acesta nu ndeplinete cerinele de calificare privind capacitatea sau se ncadreaz printre motivele de excludere i solicit ofertantului o singur dat nlocuirea acestuia i prezentarea unui alt ter, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaz ndeplinirea cerinei privind capacitatea tehnic i profesional.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Conform art. 193 din Legea 98/2016, pentru îndeplinirea cerințelor, operatorii economici vor prezenta doar DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care pot fi prezentate la solicitarea autorității contractante sunt: -procesul verbal de recepție/ procesul verbal pe obiect care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care să reiasă: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Documentele solicitate vor fi depuse in S.I.C.A.P. prin scanarea documentelor in oricare din variantele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței privind experții urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte: 1. Proiectarea lucrărilor: a) minim un arhitect cu drept de semnătură şi membru în cadrul Ordinului Arhitecților din România, care va îndeplini funcţia şi de şef de proiect. Se vor prezenta următoarele documente: - diploma de arhitect şi dovada calităţii de membru OAR cu drept de semnătură; - contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate; b) minim un inginer constructor specializarea construcţii civile, industriale şi agricole. Se vor prezenta următoarele documente: - diploma de inginer; - contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate; c) minim un inginer de instalaţii specializarea instalaţii pentru construcţii pentru fiecare specialitate în parte (sanitare, termice, ventilaţii şi electrice) (se acceptă cumularea specialităţilor de instalaţii de către acelaşi inginer). Se vor prezenta următoarele documente: - diploma de inginer; - contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate; d) minim un inginer specializarea Căi ferate, drumuri şi poduri. Se vor prezenta următoarele documente: - diploma de inginer; - contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate; e) minim un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care va îndeplini şi funcţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă cu respectarea art. 54 şi 55 din H.G. 300/2006. Se vor prezenta următoarele documente: - certificatul de atestare; - contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate; f) minim 1 electrician autorizat ANRE, gradul IIA sau IIIA sau IVA. Acesta va fi în mod obligatoriu angajat al operatorului economic care proiectează instalațiile electrice. Se vor prezenta următoarele documente: - legitimația/adeverință ANRE; - contract de muncă sau extras REVISAL din care să reiasă că este angajat al operatorului economic care elaborează proiectul tehnic de instalații electrice. 2. Verificarea proiectului Pentru personalul la punctul 2 se va prezenta: -atestatul de verificator tehnic M.L.P.A.T./M.C.T.C./M.D.R.A.P. - legitimaţia de verificator, în termen de valabilitate; - declaraţie disponibilitate. NOTĂ: a) Pentru a se respecta prevederile art. 58 din Legea 98/2016, HGR 492/2018, HGR 273/1994 şi art. 22, art. 23 din Legea 10/1995, nu se acceptă ca personalul propus pentru proiectare să fie utilizat şi la execuţie; b) Nu se acceptă responsabili tehnici cu execuţia atestaţi M.E.C. 3. Declaraţia prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele: - disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă; - păstrarea componenţei echipei propuse pe perioada exercitării funcției fiecărui expert în parte. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței privind experții urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor 3. Pentru execuția lucrărilor se vor prezenta: a) pentru specialist atestat I.S.C. ca „Responsabil tehnic cu execuţia” pentru domeniul 1.1 -legitimaţia / atestatul RTE; - copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate b) pentru specialist atestat I.S.C. ca „Responsabil tehnic cu execuţia” pentru domeniul 6.2 -legitimaţia / atestatul RTE;- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate c) pentru specialist atestat I.S.C. ca „Responsabil tehnic cu execuţia” pentru domeniul 8.2 -legitimaţia / atestatul RTE;- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate d) pentru specialist atestat I.S.C. ca „Responsabil tehnic cu execuţia” pentru domeniul 6.1 -legitimaţia / atestatul I.S.C. sau legitimaţia / atestatul A.N.R.E. - copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate e) pentru specialist atestat I.S.C. ca „Responsabil tehnic cu execuţia” pentru domeniul 2.1 - legitimaţia / atestatul RTE;- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate f) pentru responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcții - să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, cu experiența specifică: implicarea persoanei în cel puțin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. -diploma de studii;- dovadă experiență specifică;- decizia de numire.- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate g) pentru responsabil în domeniul securității și sănătății în munca. - certificatul de atestare;- contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate; h) pentru inginer de construcţii specializarea construcţii civile, industriale şi agricole. -diploma de studii;- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate i) pentru inginer de instalaţii specializarea instalaţii pentru construcţii; -diploma de studii;- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate j) pentru inginer de construcții specializarea căi ferate, drumuri, poduri; -diploma de studii;- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate k) șef de șantier - să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, cu experiența specifică: implicarea persoanei într-un proiect la nivelul căruia sa fi derulat activități similare activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. -diploma de studii;- dovadă experiență specifică;- decizia de numire.- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate l) manager de proiect - sa aibă studii superioare cu experiența specifică: implicarea persoanei în cel puțin un proiect la nivelul căruia sa fi derulat activități similare activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. -diploma de studii;- dovadă experiență specifică;- decizia de numire.- copie contract de muncă sau extras revisal sau declaraţie de disponibilitate m) pentru 1 electrician autorizat ANRE, gradul IIB sau IIIB sau IVB. Acesta va fi în mod obligatoriu angajat al operatorului economic care execută instalațiile electrice. -legitimația/adeverința ANRE;-contractul de muncă sau extras REVISAL; n) pentru 1 electrician calificat. Acesta va fi în mod obligatoriu angajat al operatorului economic care execută instalațiile electrice. Se va prezenta contractul de muncă sau extras REVISAL.

Conform art. 193 din Legea 98/2016, pentru îndeplinirea cerințelor în cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile cu privire la subcontractanți; în cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include și informațiile cu privire la terțul susținător. Odată cu depunerea DUAE toți operatorii economici vor prezenta, dacă este cazul: -Acord de subcontractare, cu specificarea părții din contract ce va fi executată de subcontractant și a procentului, iar în propunerea financiară va fi precizată și valoarea acestuia. -Acord de asociere cu precizarea liderului, partea din contract și procentajul care va fi îndeplinit de fiecare asociat (Formular nr. 2 din sectiunea Formulare si modele de documente), în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. -Angajamentul operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire de a adopta sau constitui o anumită formă juridică în cazul în care oferta acestora a fost desemnată câștigătoare -Angajamentul terțului susținător, împreună cu documente anexe la angajament transmise de către terț/terți susținători din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. În cazul unei asocieri va fi prezentat DUAE și de către asociat/asociați completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. În cazul unui acord de subcontractare va fi prezentat DUAE și de către subcontractant/subcontractanți completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. În cazul unui angajament de susținere va fi prezentat DUAE și de către terțul/terții susținător/susținători completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. În cazul în care autoritatea contractantă poate obține documentele justificative prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informațiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare și, dacă este cazul, declarația necesară de acordare a consimțământului. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul de susținere/ acordul de asociere/ acordul de subcontractare vor fi solicitate de autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar la evaluarea ofertelor.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/05/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Documentația de atribuire va fi obținută prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro

Documentația de atribuire este atașată la anunțul simplificat aferent prezentei proceduri.

DUAE completat de către autoritatea contractantă este anexată la documentația de atribuire.

Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98 din 2016.

Referitor la criteriul de atribuire, secţiunea II.2.5):

În cazul în care 2 sau mai multe oferte conțin același preț (cel mai scăzut), autoritatea contractantă va solicita ofertanților care au oferit prețul cel mai scăzut să prezinte în termen de 1 zi lucrătoare de la solicitare, prin intermediul SEAP-ului, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea pe toată durata de desfășurare a procedurii vor fi transmise doar utilizând SEAP și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii, fără a fi criptate.

Emiterea facturii și decontarea lucrărilor se vor face conform prevederilor capitolului 8 din caietul de sarcini.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militară 02542 Focșani – Biroul Juridic
Adresă: Bulevardul București nr. 1-3
Localitate: Focșani
Cod poștal: 620144
Țară: România
E-mail: achizitii_cdi4@mapn.ro
Telefon: +40 237219405
Fax: +40 237213155

Adresă internet: www.e-licitatii.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019