De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 574928-2022

19/10/2022    S202

Nederland-Rijswijk: Scooters

2022/S 202-574928

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 184-518377)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Nationaal identificatienummer: 43488710
Postadres: Lange Kleiweg 30
Plaats: RIJSWIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288GK
Land: Nederland
Contactpersoon: Diego van den IJssel
E-mail: inkoop@cbr.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbr.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Full operational lease elektrische scooters

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34421000 Scooters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van elektrische scooters op basis van "Full operational lease". Het doel is om het scooterpark te verduurzamen, maar tegelijk bij te dragen aan één (1) van de primaire processen, het afnemen van AM-2 examens.

Voor meer informatie inzake de scope, verwijs ik u graag naar het Beschrijvend document.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/10/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 184-518377

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Communicatie
In plaats van:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dced12a4e3df95a7b06c5a124690cef5

CBR Inkoop

Lange Kleiweg 30

Rijswijk

2288GK

NL

inkoop@cbr.nl

NL

http://www.cbr.nl

het hierboven vermelde adres

Te lezen:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276155/details

CBR Inkoop

Lange Kleiweg 30

Rijswijk

2288GK

NL

inkoop@cbr.nl

NL

http://www.cbr.nl

het hierboven vermelde adres

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 03/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 03-11-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 24-11-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege een scopewijziging heeft een rectificatie plaatsgevonden. Voor meer informatie zie Beschrijvend document.