We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 574991-2023

25/09/2023    S184

Poland-Warsaw: Planting and maintenance services of green areas

2023/S 184-574991

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Zbigniew Ziółkowski
E-mail: zbigniew.ziolkowski@wody.gov.pl
Telephone: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, Nw Ryki - 2 części.

Reference number: LU.ROZ.2710.42.2023
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu, p.n.: Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Ryki.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych został szczegółowo określony w przedmiarach robót.

Teren po zakończeniu robót winien zostać uprzątnięty, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po robotach konserwacyjnych, natomiast wszelkie uszkodzenia w skarpach, ławkach czy koronie grobli kanału powstałe w wyniku użycia przez Wykonawcę sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 219 302.08 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Duży Piotr w km 0+000-0+570, 1+900- 9+200,11+200-12+500, 12+684-13+930, 14+000-21+350.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

gmina Żyrzyn i Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres robót dla 1 części zamówienia obejmuje głównie:

• wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem;

• mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania;

• wycinką krzaków wraz z rozdrobnieniem materiału pochodzącego w wycinki poprzez zrąbkowanie z zastosowaniem rębaka i rozścieleniem zrąbków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego biologicznego rozkładu.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Irenka w km 0+000- 0+830, 1+660- 8+195, 8+210- 8+665, 9+160- 12+088, oraz rzeki Kanał Z w km 0+000-2+740.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

gmina Dęblin i Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres robót dla 2 części zamówienia obejmuje głównie:

• wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem;

• mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania;

• wycinką krzaków wraz z rozdrobnieniem materiału pochodzącego w wycinki poprzez zrąbkowanie z zastosowaniem rębaka i rozścieleniem zrąbków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego biologicznego rozkładu.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 118-371476
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: LU.ROZ.2710.42.2023
Lot No: 1
Title:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Duży Piotr w km 0+000-0+570, 1+900- 9+200,11+200-12+500, 12+684-13+930, 14+000-21+350.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/09/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Puławach
National registration number: 7160004950
Postal address: Dęblińska 2
Town: Puławy
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 24-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 884.84 PLN
Total value of the contract/lot: 79 116.16 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: LU.ROZ.2710.42.2023
Lot No: 2
Title:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Irenka w km 0+000- 0+830, 1+660- 8+195, 8+210- 8+665, 9+160- 12+088, oraz rzeki Kanał Z w km 0+000-2+740.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/09/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AZBUD Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Gazda Zbigniew
National registration number: 8261306328
Postal address: Wróble Wargocin 35
Town: Maciejowice
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 08-480
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 417.24 PLN
Total value of the contract/lot: 93 719.70 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania na podstawie przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, tj.:

2.1. na podstawie w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

2.2. na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

3. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

4.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ

4.2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4.3. Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ.

5. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: ttps://przetargi.wody.gov.pl/.

6. Informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użycia środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt .5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2023