Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575166-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Wolin: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

2022/S 202-575166

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wolin
Numero di identificazione nazionale: REGON 811685510
Indirizzo postale: ul. Zamkowa 23
Città: Wolin
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Codice postale: 72-510
Paese: Polonia
Persona di contatto: Halina Prachnio
E-mail: zamowienia@gminawolin.pl
Tel.: +48 507100047
Fax: +48 3261429
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gminawolin.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bip.wolin.pl/zamowienia.dhtml
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gminawolin.ezamawiajacy.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin.

Numero di riferimento: ZP.271.36.2022.HP
II.1.2)Codice CPV principale
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin, pozostających w zorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich transport do Stacji Przeładunkowej w Świnoujściu.

2. Realizacja usługi obejmuje następujące miejscowości: Wolin, Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Dramino, Gogolice, Jagienki, Jagniątkowa, Jaromierz, Jarzębowo Karnocice, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łojszyno, Łuskowo, Mierzęcin, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Ostromice, Parłowo, Parłówko Piaski Wielkie, Płocin, Rabiąż, Recław, Rekowo, Rzeczyn, Sierosław, Siniechowo, Skoszewo, Strzegowo, Sułomino, Świętouść, Troszyn, Troszynek, Unin, Warnowo, Wartowo, Wiejkowo, Wiejkówko, Wisełka, Zagórze, Zastań, Żółwino.

3. Szacunkowa masa odpadów do odebrania i transportu w 2023 r. wynosi 5210,00 Mg.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 285 901.15 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

POLSKA :Teren Gminy Wolin

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Szacunkowa masa odpadów do odebrania i transportu w 2023 r. , w tym:

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: kod odpadów 200301, masa odpadów 3200,00 Mg,

2) Tworzywa sztuczne, metal opakowania wielomateriałowe: kod odpadów -150102 , masa odpadów 420,00 Mg,

3) Opakowania ze szkła: kod odpadów 150107 , masa odpadów 340,00 Mg,

4) Odpady ulegające biodegradacji: kod odpadów 200201, masa odpadów 730,00 Mg,

5) Opakowania z papieru i tektury: kod odpadów 150101, masa odpadów 180,00 Mg,

6) Odpady wielkogabarytowe: kod odpadów 200307, masa odpadów 300,00 Mg ,

7) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne : kod odpadów 200136, masa odpadów 40,00 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych / Ponderazione: 30%
Criterio di qualità - Nome: Emisja spalin pojazdów według normy EURO 5 i EURO 6 / Ponderazione: 10%
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy :1) terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień 1 stycznia 2023 r., 2) terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień 31 grudnia 2023 r. lub dzień wydatkowania całości kwoty umowy, lub dzień, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do wykonania usług objętych przedmiotem umowy.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

a) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888), prowadzonego przez Burmistrza Wolina,

b) jest wpisany do rejestru (BDO) podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonym przez marszałka zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn..zm)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunku musi wykazać Wykonawca, który będzie wykonywał czynności wymagające posiadania ww. uprawnień.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał należycie, co najmniej 1 usługę, polegającą na odbiorze i przekazaniu do zagospodarowania odpadów o łącznej masie minimum 4 000,00 Mg, w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. a musi być spełniony samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców.

- W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji usług objętych tym zamówieniem.

b) dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym jak niżej:

1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),

2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania i transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania i transportu odpadów bez funkcji kompaktującej,

4) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Wolin lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Wolin i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz. 122 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 104, poz. 868).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ za spełniony, jeżeli będzie go spełniał co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, bądź wszyscy Wykonawcy bądź kilku Wykonawców łącznie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pojazdy przeznaczone do obierania i transportu odpadów były we właściwym stanie technicznym, oznaczone widocznym logo i numerem telefonu Wykonawcy oraz zapewnić w zakresie wyposażenia pojazdów aby:

• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów,

• pojazdy były wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych,

• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

• pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych, jako zmieszane i selektywnie gromadzone w następujących typach pojemników:

- zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w jednolitym kolorze (z wyłączeniem kolorów stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów określonych w § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin), o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu posiadających konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

- wysegregowanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu posiadającego konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów lub workach o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów wykonanych z tworzywa o grubości dostosowanej do rodzaju gromadzonych odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie worka.

• W/w pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik Nr 8 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści Umowy w zakresie wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 8 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zamkowej 23 w Wolinie pokój nr 104 ( I piętro)

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie Platformy do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dostępnej pod adresem internetowym: https://gminawolin.ezamawiajacy.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kw. 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

a. art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

b. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

5. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z podstaw prawnych określonych w pkt 2 i 4 niniejszej Sekcji , są zobowiązani złożyć na wezwanie: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/ty udostępniający/ce swoje zasoby na Formularzu JEDZ (podstawy wykluczenia określone w ust. 1) oraz Załączniku nr 2 a do SWZ .

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ.

7. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art, 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jak te opisane w niniejszej SWZ (zgodnie z usługami opisanymi kodami CPV wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia) do 30 % wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty 985 770,35 PLN . Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego przy uwzględnieniu wynegocjowanych stanowisk stron przyszłej umowy. Skorzystanie z powyższego rozwiązania będzie mogło nastąpić gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania tego typu usług . Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 214 ust. 1 pkt 7ustawy Pzp. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Wolin-Urząd Miejski w Wolinie jest Burmistrz Wolina. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: a
Indirizzo postale: a
Città: a
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, natomiast odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022