Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575194-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Wągrowiec: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 202-575194

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miejska Wągrowiec
Numero di identificazione nazionale: 570791282
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 15a
Città: Wągrowiec
Codice NUTS: PL411 Pilski
Codice postale: 62-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: Maciej Strzelecki
E-mail: miasto@wagrowiec.eu
Tel.: +48 672621522
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.wagrowiec.eu/
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Gmina Miejska Wągrowiec

II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL411 Pilski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, a następnie zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach; szkło, papier; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku; odpady zielone.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe tj. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wągrowiec. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów w ramach Umowy, po cenach jednostkowych określonych w Umowie – o maksymalnie 30% w każdym z rodzajów odpadów objętych niniejsza umową.

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w przypadku wyczerpania ilości podstawowej w danym rodzaju odpadów. Skorzystanie z prawa opcji następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiajacego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o skorzystanie z prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z opcji w okresie obowiązywania umowy.

Do usług w ramach opcji stosuje się zapisy umowy dotyczące wartości podstawowej

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych łącznie ze zbiórką selektywną, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 9.000 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,250 Mg/m3) o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto (słownie pięć milionów złotych).

W przypadku usług nadal wykonywanych, przedstawione wymogi dotyczące okresu, wartości i ilości dotyczą części już zrealizowanej

b) dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo – transportową:

b.1.) usytuowaną na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,

b.2.) teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

b.3.) baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

b.4.) na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

b.5.) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne.

c) dysponuje w celu wykonania zamówienia:

c.1.) 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

c.2.) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z kontenerów,

c.3.) 2 pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w tym jeden z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (np. HDS),

c.4.) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

c.5.) 1 pojazdem specjalistycznym „myjka”, przeznaczonym do mycia pojemników bez konieczności ich transportowania, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego

c.6.) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

c.7.) Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego oraz radiowy system identyfikacji pojemników w technologii RFID.

c.8.) Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:45

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Maj 2023

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022