Dostawy - 575203-2020

30/11/2020    S233

Polska-Warszawa: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

2020/S 233-575203

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Luiza Buze
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl
Tel.: +48 223141668
Faks: +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020

Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
II.1.2)Główny kod CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach projektów „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykaz asortymentu zamówienia podstawowego: tj. część I – laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., Oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.; część II – drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.; część III – monitor interaktywny – 135 szt., projektor multimedialny – 238 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 18 570 619.21 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji dla laptopów i zestawów komputerowych wg specyfikacji Partnera / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie w części 1 uwzględniającej prawo opcji nr 1 (Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego): laptop wg. specyfikacji partnera – 708 szt.

Zamówienie w części 1 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): zestaw komputerowy z oprogramowaniem wg. specyfikacji partnera – 32 szt., laptop wg. specyfikacji partnera – 52 szt., tablet – 48 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie Partnera dla której będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20 2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt techniczny (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie w części 2 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): drukarka laserowa – 52 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie Partnera dla której będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20 2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 150-367327
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o. – lider
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 5b
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Meran Point Sp. z o.o. Sp. k. – członek
Adres pocztowy: ul. Kaczeńców 31
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 535 289.18 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 657 358.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Sprzęt techniczny (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 5b
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Meran Point Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Kaczeńców 31
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 035 330.03 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 975 624.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Owdoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2020