Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575209-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Sośno: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 202-575209

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: GMINA SOŚNO
Numero di identificazione nazionale: REGON 092350955
Indirizzo postale: ul. Nowa 1
Città: Sośno
Codice NUTS: PL618 Świecki
Codice postale: 89-412
Paese: Polonia
Persona di contatto: Iwona Sikorska
E-mail: sikorskai@sosno.pl
Tel.: +48 523890114
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z PSZOK w Sośnie w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Numero di riferimento: RI.6232.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz prawem miejscowym, w tym przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośno. Szczegółowy opis zawarty jest w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL618 Świecki
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Sośno

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie, jak niżej: 1. Nieruchomości zamieszkałych: a)papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, b)metale oraz opakowania z metali, c)tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d)szkło oraz opakowania ze szkła, e)opakowania wielomateriałowe, f)odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyjątkiem odpadów zielonych, które są przyjmowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, h)meble i inne odpady wielkogabarytowe, i)popiół paleniskowy i żużel z domowych instalacji grzewczych, j)niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 2. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie, ul. Nowa 11 (PSZOK) - papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, w tym żarówki, świetlówki, lampy LED itp., przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużytych baterii, w tym akumulatorowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, tekstylii i odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon. 3. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4. Podmiot odbierający zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianie) – zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 5.Szacunkowa ilość odpadów kom., zbieranych w okresie realizacji zamówienia z nieruchomości zam. i z PSZOKu objętych przedmiotowym zam. na terenie gminy Sośno, wynosi łącznie ok. 930,00 Mg, z czego: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 500 Mg; b) Opakowania ze szkła i szkło (15 01 07, 20 01 02) – 95 Mg; c) Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z metali oraz zmieszane odpady opakowaniowe i tworzywa sztuczne (15 01 02, 15 01 01, 15 01 06, 20 01 39) – 98 Mg; d) Odpady biodegradowalne (20 01 08, 20 02 01) – 30 Mg; e) Popiół (ex 20 01 99) – 130 Mg; f) Odzież i tekstylia (20 01 10, 20 01 11) – 2 Mg; g) Urządzenia zawierające freony (20 01 23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 35*, 20 01 36), baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34) – 8 Mg; h) Zużyte opony (16 01 03) – 5 Mg; i) Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 53 Mg; j) Odpady z betonu, ceramiczne oraz gruz (17 09 04, 17 01 01, 17 01 07) – 8 Mg; k) Przeterminowane leki (20 01 32)– 0,1 Mg; l) odpady niebezpieczne, w tym żarówki, świetlówki, lampy LED itp., chemikalia (...) – 0,9 Mg. Szczegółowy opis zawarty jest w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: emisja spalin wg norm EURO / Ponderazione: 40 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-z zastrzeżeniem, że w przypadku podpisania umowy po wskazanym terminie początkowym, umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania do dnia 31.12.2023 r.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - wpis (zaświadczenie o wpisie) do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Sośna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), wpis winien obejmować odpady określone w SWZ, - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Nie dotyczy niniejszego postępownia.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wszystkie warunki dotyczące realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy - załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

październik 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Do oferty Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz że nie zachodzą w stosunku do niego postawy wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia -Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera Rozdział X SWZ. 4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); 3) dowód wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia – jeżeli dotyczy (zamawiający zaleca dołączenie do oferty również dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci przelewu – jeżeli dotyczy); 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 6) oświadczenie stanowiące załącznik 2a do SWZ, dot. nie podleganiu wykluczeniu, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia (o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, zostały określone w Rozdziale III SWZ i projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 7.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) - szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XVI. SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022