Usluge - 575263-2018

28/12/2018    S249    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Malta-Marsa: Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja na jezicima koji se ne upotrebljavaju u EU-u

2018/S 249-575263

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski potporni ured za azil (EASO)
Mjesto: Marsa
NUTS kod: MT
Poštanski broj: 1917
Država: Malta
E-pošta: contracts@easo.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://easo.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Azil

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja na jezicima koji se ne upotrebljavaju u EU-u

Referentni broj: EASO/2018/687
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79821100
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja za objave EASO-a i druge dokumente i proizvode na jezicima koji se ne upotrebljavaju u EU-u.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

albanski, arapski, makedonski, norveški, ruski, srpski i turski

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79821100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MT
II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja za objave EASO-a i druge dokumente i proizvode na albanskom, arapskom, makedonskom, norveškom, ruskom, srpskom i turskom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor automatski se obnavlja 3 puta, svaki put za 12 mjeseci, osim ako 1 od strana ne dobije službenu obavijest o suprotnom najmanje 3 mjeseca prije završetka tekućeg trajanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

kurdski kumandži, kurdski sorani, somali, tigrinja, farsi i bilo koji drugi jezici

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79821100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MT
II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja za objave EASO-a i druge dokumente i proizvode na kurdskom kumandžiju, kurdskom soraniju, somaliju, tigrinji, farsiju i bilo kojim drugim jezicima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor automatski se obnavlja 3 puta, svaki put za 12 mjeseci, osim ako 1 od strana ne dobije službenu obavijest o suprotnom najmanje 3 mjeseca prije završetka tekućeg trajanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/02/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/02/2019
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

EASO zadržava pravo povećanja vrijednosti okvirnog ugovora u maksimalnoj vrijednosti od 750 000,00 EUR za grupu 1 i maksimalni iznos od 150 000,00 EUR za grupu 2 u skladu s člankom 164. stavkom 1. točkom (d) i točkom 11.1.(e) Priloga I okvirnom ugovoru upotrebom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje s uspješnim ponuditeljem za nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova povjerenih gospodarskom subjektu s kojim je EASO sklopio početni ugovor.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/12/2018