Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 575263-2018

28/12/2018    S249    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Malta-Marsa: Verlening van diensten voor het proeflezen en opmaken in niet-EU-talen

2018/S 249-575263

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken EASO
Plaats: Marsa
NUTS-code: MT
Postcode: 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://easo.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asiel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van diensten voor het proeflezen en opmaken in niet-EU-talen

Referentienummer: EASO/2018/687
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79821100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van diensten voor het proeflezen en opmaken van publicaties en andere documenten en producten van het EASO in niet-EU-talen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albanees, Arabisch, Macedonisch, Noors, Russisch, Servisch en Turks

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79821100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van diensten voor het proeflezen en opmaken van publicaties en andere documenten en producten van het EASO in het Albanees, Arabisch, Macedonisch, Noors, Russisch, Servisch en Turks.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt driemaal automatisch verlengd met telkens een periode van twaalf maanden, tenzij een van de partijen minstens drie maanden vóór het einde van de lopende periode schriftelijk bezwaar hiertegen ontvangt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koerdisch Kurmanji, Koerdisch Sorani, Somalisch, Tigrinya, Farsi en alle andere talen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79821100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van diensten voor het proeflezen en opmaken van publicaties en andere documenten en producten van het EASO in het Koerdisch Kurmanji, Koerdisch Sorani, Somalisch, Tigrinya, Farsi en alle andere talen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt driemaal automatisch verlengd met telkens een periode van twaalf maanden, tenzij een van de partijen minstens drie maanden vóór het einde van de lopende periode schriftelijk bezwaar hiertegen ontvangt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het EASO behoudt zich het recht voor om de waarde van de raamovereenkomst te verhogen met maximaal 750 000,00 EUR voor perceel 1 en maximaal 150 000,00 EUR voor perceel 2, in overeenstemming met artikel 164.1.(d), van het Financieel Reglement van het EASO en artikel 11.1.(e), van bijlage I van de uitvoeringsvoorschriften door gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht met de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, voor nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door het EASO worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrunewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018