Tjänster - 575263-2018

28/12/2018    S249    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Malta-Marsa: Tillhandahållande av korrekturläsnings- och språkredigeringstjänster i icke-EU-språk

2018/S 249-575263

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Ort: Marsa
Nuts-kod: MT
Postnummer: 1917
Land: Malta
E-post: contracts@easo.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://easo.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Asyl

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av korrekturläsnings- och språkredigeringstjänster i icke-EU-språk

Referensnummer: EASO/2018/687
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79821100
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av korrekturläsning och språkredigeringstjänster för EASO: s publikationer och andra dokument och produkter på icke-EU-språk.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Albanska, arabiska, makedonska, norska, ryska, serbiska och turkiska

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79821100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av korrekturläsning och språkredigeringstjänster för EASO: s publikationer och andra dokument och produkter på albanska, arabiska, makedonska, norska, ryska, serbiska och turkiska.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förnyas automatiskt tre gånger med 12 månader vardera gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före utgången av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kurdiska kurmanji, kurdiska sorani, somali, tigrinya, farsi och alla andra språk

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79821100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av korrekturläsning och språkredigeringstjänster för EASO: s publikationer och andra dokument och produkter på kurdiska kurmanji, kurdiska sorani, somali, tigrinya, farsi och alla andra språk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förnyas automatiskt tre gånger med 12 månader vardera gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före utgången av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/02/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/02/2019
Lokal tid: 11:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Easo förbehåller sig rätten att höja värdet av ramavtalets med högst 750 000,00 euro för del 1 och högst 150 000,00 euro för del 2 i enlighet med artikel 164.1(d) och bilaga I punkt 11.1.(e) genom ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling med den utvalda anbudsgivaren avseende nya tjänster eller byggentreprenader som består i en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader som anförtrotts den ekonomiska aktör som tilldelades det ursprungliga kontraktet av Easo.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrunewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/12/2018