Služby - 575303-2018

28/12/2018    S249

Luxembursko-Luxemburg: Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európskej únie — 4. poschodie

2018/S 249-575303

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4337
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európskej únie — 4. poschodie

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/009
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súdny dvor plánuje uskutočniť práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C komplexu budov, na 4. poschodí, konkrétnejšie realizáciu konferenčného stola pre približne 65 osôb a úpravu súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Realizácia konferenčného stola na mieru

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Realizácia 2 konferenčných stolov so spojenou kapacitou 65 osôb a skrinkou na knihy v súlade s ustanoveniami priložených špecifikácií obstarávania a technických špecifikácií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 12/07/2019
Koniec: 31/12/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Pozri prílohu o cenách v špecifikáciách obstarávania.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Úprava súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71314100 Služby súvisiace s elektrinou
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa prác na obnove rozhodovacej miestnosti na 4. poschodí vedľajšej budovy C komplexu budov, konkrétnejšie úprava súčasného lustra a realizácia nového lustra v súlade s ustanoveniami uvedenými v priložených špecifikáciách obstarávania a technických špecifikáciách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 12/07/2019
Koniec: 31/12/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri špecifikácie obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/02/2019
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/02/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční 18.2.2019 v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie v budove veža A, kancelária TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači verejnej súťaže, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia písomne, na adresu AO-UGB@curia.europa.eu – najneskôr 15.2.2019 (17:00), komunikovať meno spoločnosti, ako aj meno, funkciu a číslo platného preukazu totožnosti, ktorý pri vstupe do priestorov Súdu predložia ich zástupcovia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/12/2018