Доставки - 575303-2019

05/12/2019    S235

Бeлгия-Mol: Оборудване за дървообработка

2019/S 235-575303

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Katholiek Secundair Onderwijs Mol vzw
Национален регистрационен номер: 0440.625.270_28403
Пощенски адрес: Jozef Calasanzstraat2
Град: Mol
код NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Пощенски код: 2400
Държава: Белгия
Лице за контакт: Daniël Swinnen
Електронна поща: daniel.swinnen@tisp.be
Телефон: +32 14202007
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.ksom.be
Адрес на профила на купувача: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360720
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360720
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KSOM+vzw-2035+perceel+9-F02
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Vzw sector onderwijs
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Pennenmachines afdeling hout

Референтен номер: KSOM vzw-2035 perceel 9-F02_0
II.1.2)Основен CPV код
43810000 Оборудване за дървообработка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Levering van nieuwe pennenmachines voor de afdeling houtbewerking in het secundair onderwijs.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Основно място на изпълнение:

Kruisven 25, 2400 Mol.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Levering van nieuwe pennenmachines voor de afdeling houtbewerking van het secundair onderwijs nl:

— 1 pennenmachine met 2 verticale assen,

— 1 pennenmachine met 1 verticale as.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 130
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/01/2020
Местно време: 10:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Нидерландски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/01/2020
Местно време: 10:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Rechtbank van eerste aanleg Turnhout
Град: Turnhout
Пощенски код: 2300
Държава: Белгия
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/12/2019