Diensten - 575304-2018

28/12/2018    S249

België-Brussel: Raamovereenkomst voor zowel de uitvoering van audits en controles als de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie.

2018/S 249-575304

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Postadres: Office LX46 - 5/115
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor zowel de uitvoering van audits en controles als de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst beoogt het verlenen van diensten voor auditprogramma‘s en projecten die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd in het kader van de programma's die worden beheerd door de directoraten-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en Justitie en Consumentenzaken, hetzij via rechtstreeks, gedeeld of indirect beheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212400 Uitvoeren van fraudeonderzoek
79212500 Controleren van de boekhouding
79212100 Uitvoeren van financiële audit
79212200 Uitvoeren van interne controle
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

EU-lidstaten + Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst stelt de aanbestedende dienst in staat om de algemene voorwaarden en bepalingen vooraf op te stellen voor de tenuitvoerlegging van de onderstaande diensten voor de programma‘s en projecten die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd volgens de hierboven vermelde programma‘s gedurende een bepaalde periode. De raamovereenkomst wordt gebruikt voor de financiering van audits die worden uitgeschreven op initiatief van de aanbestedende dienst.

Taken:

Audittaken in reeksen:

— voor rechtstreeks beheer:

financiële audits / uitgavencontroles ter plekke

— voor gedeeld beheer:

audits van projecten / audits van rekeningen/financiële overzichten / financiële audits/uitgavenverificaties

Complementaire of particuliere audittaken:

— voor rechtstreeks beheer:

systeemaudits / opnieuw uitgevoerde audits/ informatietechnologische audits

Voor beide beheermethodes:

Verlenen van technische en ondersteuningsdiensten aan de aanbestedende dienst tijdens eigen audits en veldwerk / verificatie van de financiering / technische en ondersteuningsdiensten aan de aanbestedende dienst met bijbehorende deskaudits

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid / Fonds voor asiel, migratie en integratie

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auditbedrijf (zoals beschreven door Richtlijn 2006/43/EC)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Europese Commissie, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijving mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon (minstens 1 werkdag van tevoren moet een e-mail worden verzonden naar HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018