Usługi - 575304-2018

28/12/2018    S249

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

2018/S 249-575304

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Adres pocztowy: Office LX46 - 5/115
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

II.1.2)Główny kod CPV
79212000 Usługi audytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie usług z zakresu audytów programów i projektów finansowanych z budżetu Unii w ramach programów zarządzanych przez Dyrekcję Generalną do Spraw Migracji i Wewnętrznych oraz Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Konsumentów w sposób bezpośredni, dzielony lub pośredni.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212400 Usługi audytu nadużyć finansowych
79212500 Usługi kontroli rachunkowej
79212100 Usługi audytu finansowego
79212200 Usługi audytu wewnętrznego
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraje członkowskie UE + Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa umożliwia instytucji zamawiającej wcześniejsze wprowadzenie zasad i warunków niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych usług w odniesieniu do programów i projektów finansowanych z budżety Unii w ramach powyższych programów w danym okresie. Umowa ramowa zawarta zostaje w celu finansowania audytów rozpoczynanych z inicjatywy instytucji zamawiającej.

Zadania:

Zadania z zakresu określonych partii audytów:

— w ramach zarządzania bezpośredniego:

audyty finansowe / kontrole wydatków na miejscu

— w ramach zarządzania dzielonego:

audyty projektów / audyt rachunków / sprawozdań finansowych / audyty finansowe / kontrole wydatków

zadania w zakresie audytów uzupełniających, szczegółowych

— w ramach zarządzania bezpośredniego:

audyt systemu / ponowny audyt / audyty w zakresie technologii informacyjnych (IT)

W ramach obu typów zarządzania:

usługi pomocy technicznej i wsparcia na rzecz instytucji zamawiającej w trakcie jej własnych audytów i prac w terenie / weryfikacja funduszy / usługi pomocy technicznej i wsparcia na rzecz instytucji zamawiającej z powiązaną kontrolą dokumentacji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Firma audytowa (jak określono w dyrektywie 2006/43/WE)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Komisja Europejska, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może być reprezentowany przez nie więcej niż 1 osobę (wiadomość należy przesłać z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego pocztą elektroniczną na adres HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018