29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 575304-2018

28/12/2018    S249

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

2018/S 249-575304

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Adres pocztowy: Office LX46 - 5/115
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

II.1.2)Główny kod CPV
79212000 Usługi audytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie usług z zakresu audytów programów i projektów finansowanych z budżetu Unii w ramach programów zarządzanych przez Dyrekcję Generalną do Spraw Migracji i Wewnętrznych oraz Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Konsumentów w sposób bezpośredni, dzielony lub pośredni.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212400 Usługi audytu nadużyć finansowych
79212500 Usługi kontroli rachunkowej
79212100 Usługi audytu finansowego
79212200 Usługi audytu wewnętrznego
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraje członkowskie UE + Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa umożliwia instytucji zamawiającej wcześniejsze wprowadzenie zasad i warunków niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych usług w odniesieniu do programów i projektów finansowanych z budżety Unii w ramach powyższych programów w danym okresie. Umowa ramowa zawarta zostaje w celu finansowania audytów rozpoczynanych z inicjatywy instytucji zamawiającej.

Zadania:

Zadania z zakresu określonych partii audytów:

— w ramach zarządzania bezpośredniego:

audyty finansowe / kontrole wydatków na miejscu

— w ramach zarządzania dzielonego:

audyty projektów / audyt rachunków / sprawozdań finansowych / audyty finansowe / kontrole wydatków

zadania w zakresie audytów uzupełniających, szczegółowych

— w ramach zarządzania bezpośredniego:

audyt systemu / ponowny audyt / audyty w zakresie technologii informacyjnych (IT)

W ramach obu typów zarządzania:

usługi pomocy technicznej i wsparcia na rzecz instytucji zamawiającej w trakcie jej własnych audytów i prac w terenie / weryfikacja funduszy / usługi pomocy technicznej i wsparcia na rzecz instytucji zamawiającej z powiązaną kontrolą dokumentacji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Firma audytowa (jak określono w dyrektywie 2006/43/WE)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Komisja Europejska, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może być reprezentowany przez nie więcej niż 1 osobę (wiadomość należy przesłać z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego pocztą elektroniczną na adres HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018