Leveringen - 575319-2020

30/11/2020    S233

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 233-575319

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament zarządzania zakupami i kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefoon: +48 225998048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w Banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”

Referentienummer: DZZK/98/DB/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. sprzedaż oraz rozszerzenie niżej wymienionych licencji:

1.1.1. rozszerzenie licencji WebSafe Malware Detection License for 10 000 users x 2 (3-year license) do WebSafe Malware Detection License for 10 000 users x 3 (3-year license),

1.1.2. rozszerzenie licencji WebSafe Anti Phishing License for 10 000 users x 2 (3-year license) do WebSafe Anti Phishing License for 10 000 users x 3 (3-year license),

1.1.3. rozszerzenie licencji WebSafe Auto Transaction Detection License for 10 000 users x2 (3-year license) do WebSafe Auto Transaction Detection License for 10 000 users x 3 (3-year license);

1.2. rozbudowę rozwiązania, w tym:

1.2.1. instalację rozbudowanych licencji,

1.2.2. przegląd polityk oraz reguł monitorowania,

1.2.3. aktualizację dokumentacji powdrożeniowej, posiadanej przez Zamawiającego;

1.3. świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania, w tym suportu producenta rozwiązania, w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego;

1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania moduł Web Fraud Protection Services:

1.4.1. był certyfikowany przez producenta platformy F5 oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanego systemu Web Fraud Protection Services,

1.4.2. umożliwił instalację na istniejącej infrastrukturze systemu Web Fraud Protection Services,

1.4.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż system F5 Websafe,

1.4.4. zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla rozwiązania F5 Websafe,

1.4.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise, w szczególności z uruchomionym na platformie Splunk Systemem FDS,

1.4.6. zapewnić, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności rozwiązania F5 Websafe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 19/09/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-488689

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: DZZK/98/DB/2020
Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w banku rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Apius Technologies S.A.
Postadres: ul. Moniuszki 50
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 185 000.00 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. sprzedaż oraz rozszerzenie niżej wymienionych licencji:

1.1.1. rozszerzenie licencji WebSafe Malware Detection License for 10 000 users x 2 (do 30.9.2021) do

WebSafe Malware Detection License for 10 000 users x 3 (30.9.2021),

1.1.2. rozszerzenie licencji WebSafe Anti Phishing License for 10 000 users x 2 (30.9.2021) do WebSafe

Anti Phishing License for 10 000 users x 3 (30.9.2021),

1.1.3. rozszerzenie licencji WebSafe Auto Transaction Detection License for 10 000 users x 2 (30.9.2021) do WebSafe Auto Transaction Detection License for 10 000 users x 3 (30.9.2021);

1.2. rozbudowę rozwiązania, w tym:

1.2.1. instalację rozbudowanych licencji,

1.2.2. przegląd polityk oraz reguł monitorowania,

1.2.3. aktualizację dokumentacji powdrożeniowej, posiadanej przez Zamawiającego;

1.3. świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania, w tym suportu producenta

rozwiązania, w okresie od 19.9.2020 do 30.9.2021, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego;

1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę

produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania moduł Web Fraud Protection Services:

1.4.1. był certyfikowany przez producenta platformy F5 oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanego systemu Web Fraud Protection Services,

1.4.2. umożliwił instalację na istniejącej infrastrukturze systemu Web Fraud Protection Services,

1.4.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż system F5 Websafe,

1.4.4. zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla rozwiązania F5 Websafe,

1.4.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise, w szczególności z uruchomionym na platformie Splunk Systemem FDS,

1.4.6. zapewnił, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności rozwiązania F5 Websafe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/09/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 434 500.00 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Apius Technologies S.A.
Postadres: ul. Moniuszki 50
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

§ 1

Strony postanawiają, iż zmianie ulega termin określony w § 3 ust. 2 umowy i ustalają, że realizacja przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia niniejszego aneksu.

§ 2

Zmienia się § 3 ust. 3 umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3, w tym suportu producenta rozwiązania, w okresie od 19.9.2020 do 30.9.2021 po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego”.

§ 3

1. Brzmienie § 8 ust. 1 umowy zmienia się następująco:

„Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 434 500,00 PLN netto (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), tj. 534 435,00 PLN brutto (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych), („Łączne wynagrodzenie”), w tym”.

2. Brzmienie § 8 ust. 1 pkt 1 umowy zmienia się następująco:

„wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostarczenia produktów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy wynosi: netto 316 000,00 PLN (słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych), brutto 388 680,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych)”.

3. Brzmienie § 8 ust. 1 pkt 3 umowy zmienia się następująco:

„wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Serwisu w § 2 ust. 1 pkt 3 w okresie do 30.9.2021 wynosi: netto 59 250,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), brutto 72 877,50 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych, pięćdziesiąt groszy)”.

§ 4

W § 10 ust. 3 umowy datę 19 września 2023 r. zastępuje się datą: „30 września 2021 r.”.

§ 5

1. Strony postanawiają, iż w skutek zmniejszenia Łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlegająca zatrzymaniu przez Zamawiającego podlega zmniejszeniu do kwoty 10 688,70 PLN (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt groszy). Tym samym, § 11 ust. 1 zd. 1 umowy otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z art. 147 i nast. ustawy Pzp, w pełnej wysokości odpowiadającej 2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, tj. w wysokości 10 688,70 PLN (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt groszy)”.

2. Zamawiający zobowiązuję się, że jego żądanie zapłaty z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przekroczy kwoty odpowiadającej wartości 2 % aktualnego łącznego wynagrodzenia wskazanego w aktualnym brzmieniu § 8 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca ma prawo przedstawienia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub zmiany gwarancji złożonej u Zamawiającego), na sumę gwarancyjną do wysokości kwoty określonej w ust. 1 powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia.

§ 6

Strony uzgadniają, iż przedmiotem umowy jest rozszerzenie licencji wymienionych w załączniku nr 1 do umowy na okres do 30.9.2021, nie zaś na okres 3-letni. W związku z tym:

1. wykreśla się okres trwania licencji „(3-year license)” wskazany w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia („OPZ) w pkt 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3;

2. pkt 1.3 OPZ otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania, w tym suportu producenta rozwiązania, w okresie od 19.9.2020 do 30.9.2021, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego”.

§ 7

1. Strony uzgadniają, że w przypadku wprowadzenia przez producenta produktów zastępczych w stosunku do wycofywanych z 30.9.2021 w terminie 6 miesięcy od zawarcia aneksu, z zastrzeżeniem, że produkty zastępcze będą spełniać wymagania Zamawiającego i będą możliwe do dostarczenia i wdrożenia przez Wykonawcę, strony zawrą stosowny aneks zmieniający umowę.

2. W przypadku określonym w ust. 1, produkty zastępcze zostaną dostarczone Zamawia...

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Wystąpienie obiektywnych i niezależnych od stron okoliczności polegających na wycofaniu przez producenta rozwiązania objętego umową i zaprzestania przez niego świadczenia usług F5 WebSafe Web Fraud Protection Services z 30.9.2021, których to okoliczności żadna ze stron nie mogła przewidzieć, skutkujących koniecznością zmiany umowy nr UM-001439 w zakresie okresu jej obowiązywania. Ustalenia zostały zawarte w podpisanym przez obie strony protokole konieczności z dnia 21 października 2020 r., stanowiącym załącznik nr 2 do aneksu. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 7 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 185 000.00 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 434 500.00 PLN