Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 575323-2021

10/11/2021    S218

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

2021/S 218-575323

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bartosik
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych (osób osadzonych).

Numer referencyjny: BZA.2600.551.2021.DTPN
II.1.2)Główny kod CPV
60172000 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych pojazdami Wykonawcy w dni robocze oraz soboty, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów i busów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Trasa świadczenia przewozów:

kurs 1 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 2 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 3 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

kurs 4 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa: ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych pojazdami Wykonawcy w dni robocze oraz soboty, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów i busów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Trasa świadczenia przewozów:

kurs 1 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 2 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 3 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

kurs 4 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.

Szacunkowa ilość kursów: 1044.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 25% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego).

Warunki, na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki:

1) Ilość kursów: 261

2) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji;

3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: 3 miesiące w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Opis wznowień określony został w sekcji II.2.4) ogłoszenia w pkt. 2.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu jazdy, w szczególności polegającej na likwidacji danego kursu wskazanego Załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy i związanego z tym zmniejszenia ilości kursów, o których mowa w § 7 ust. 1 wzoru Umowy, maksymalnie o 30% przyjętej szacunkowej liczby kursów, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę i oświadcza że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem ust. 1.2.

1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Oświadczenie Wykonawca składa przy użyciu platformy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (zwanego dalej „JEDZ”), w formie elektronicznej podpisane przez osoby (osobę) upoważnione (upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą stanowić dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, w zakresie:

3.1. braku podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

3.2. spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, wymaganej do przewozu osób na podstawie umowy, wydanej przez właściwy organ, w formie decyzji administracyjnej, na podstawie obowiązujących przepisów lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 19.05.2021 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2021 poz.919 ze zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Usługa rozliczana będzie jako iloczyn ilości wykonanych kursów, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, w ramach bezpośredniej realizacji przewozu na przewidzianych Umową warunkach oraz stawki określonej w Umowie. 2. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu każdego miesiąca, najpóźniej do 7-ego dnia następnego miesiąca.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę wraz z kopiami potwierdzonych dziennych zestawień wykonanych kursów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do wzoru umowy, które w zakresie w jakim zostały potwierdzone przez Zamawiającego w sposób wymagany Umową stanowią podstawę do wystawienia faktury. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dodatkowo dołączy kserokopie wydruków z tachografów.

4. Płatność następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo i zgodnie z Umową wystawionej i doręczonej faktur.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie.

W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt IV.2.7, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdz III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdz. III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie ust. 2 stosuje się.

4. Postępowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

a) oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w rozdz. III.1.1 ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie sporządza się w formie elektronicznej; oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) dokumenty wymienione w rozdz. III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp oraz opisanych w rozdziale X SWZ.

8. W przypadku, gdy okaże się, że w okresie obowiązywania Umowy wartość należnego wynagrodzenia Wykonawcy nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przedłużenia okresu obowiązywania Umowy maksymalnie o 3 miesiące, jednak nie dłużej niż do momentu, w którym wysokość należnego wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2021