Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575335-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Paszczyna: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 202-575335

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Paszczyna 62b
Città: Paszczyna
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 39-207
Paese: Polonia
Persona di contatto: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.
E-mail: pgo@pgo.net.pl
Tel.: +48 146817912
Fax: +48 146823391
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.pgo.net.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.pgo.net.pl/zamowienia-publiczne
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”

Numero di riferimento: PGO/1/10/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa) w ilości cz. I 7 500 Mg/rok, cz. II 7 500 Mg/rok. Zamówieniem publicznym objęte są odpady powstałe na skutek obróbki mechanicznej odpadów komunalnych, na sicie o wielkości oczek 80 mm (frakcja nadsitowa) i poddane procesowi ręcznego sortowania.

a. Odpady są poddawane separacji magnetycznej.

b. Odpady są sprasowane.

c. Miejsca magazynowania odpadów są zadaszone.

Na linii sortowniczej, na odrębnych węzłach technologicznych, przetwarzane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Od marca 2023 r. odbiór odpadów w postaci zbelowanej.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2023 r. do czasu wyczerpania zakresu ilościowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 7 500 Mg/rok

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Luogo principale di esecuzione:

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11” w ilości 7 500 Mg/rok.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówieniem publicznym objęte są odpady powstałe na skutek obróbki mechanicznej odpadów komunalnych, na sicie o wielkości oczek 80 mm (frakcja nadsitowa) i poddane procesowi ręcznego sortowania.

a. Odpady są poddawane separacji magnetycznej.

b. Odpady są sprasowane.

c. Miejsca magazynowania odpadów są zadaszone.

2. Na linii sortowniczej, na odrębnych węzłach technologicznych, przetwarzane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Transport odpadów po stronie Wykonawcy, na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.

4. Zamawiający dysponuje sześcioma prasokontenerami: Model PC 6500, pojemność 32 m3, do prasy (kompaktor stacjonarny) model KPHS 1900.

5. Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór odpadów samochodami samowyładowczymi. W takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość gromadzenie odpadów luzem do końca lutego 2023 r..

6. Od marca 2023 r. odbiór odpadów w postaci zbelowanej.

7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów w sposób zapewniający ciągłość pracy linii sortowniczej. Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych w ciągu jednego dnia pracy: ok. 120 Mg.

8. W przypadku odbioru odpadów w prasokontenerach zapewnić dodatkowe prasokontenery w ilości zapewniającej ciągłość pracy na linii sortowniczej.

9. Realizacja usługi w dni robocze w godzinach pracy Zakładu.

10. Podana przez Zamawiającego całkowita: ilość odpadów do zagospodarowania w czasie trwania umowy, dobowa ilość odpadów wytwarzanych na linii sortowniczej oraz miesięczna ilość odpadów przekazywana do zagospodarowania, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

11. W przypadku gdy ilość dostarczonych odpadów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w opisie Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszego dostarczania odpadów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

12. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu ex 19 12 12 z odpadów komunalnych dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia na terenie instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 700 – 1500 po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

13. Wykonawca przyjmował będzie od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z potrzebami Zamawiającego.

14. Wykonawca będzie odbierał odpad od Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

15. Wykonawca zagwarantuje odbiór i przyjęcie odpadów w ilości co najmniej 1200 Mg/m-c.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 7 500 Mg/rok

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL82 Podkarpackie
Luogo principale di esecuzione:

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

„Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11” w ilości 7 500 Mg/rok

1. Zamówieniem publicznym objęte są odpady powstałe na skutek obróbki mechanicznej odpadów komunalnych, na sicie o wielkości oczek 80 mm (frakcja nadsitowa) i poddane procesowi ręcznego sortowania.

a. Odpady są poddawane separacji magnetycznej.

b. Odpady są sprasowane.

c. Miejsca magazynowania odpadów są zadaszone.

2. Na linii sortowniczej, na odrębnych węzłach technologicznych, przetwarzane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Transport odpadów po stronie Wykonawcy, na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.

4. Zamawiający dysponuje sześcioma prasokontenerami: Model PC 6500, pojemność 32 m3, do prasy (kompaktor stacjonarny) model KPHS 1900.

5. Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór odpadów samochodami samowyładowczymi. W takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość gromadzenie odpadów luzem do końca lutego 2023 r..

6. Od marca 2023 r. odbiór odpadów w postaci zbelowanej.

7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów w sposób zapewniający ciągłość pracy linii sortowniczej. Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych w ciągu jednego dnia pracy: ok. 120 Mg.

8. W przypadku odbioru odpadów w prasokontenerach zapewnić dodatkowe prasokontenery w ilości zapewniającej ciągłość pracy na linii sortowniczej.

9. Realizacja usługi w dni robocze w godzinach pracy Zakładu.

10. Podana przez Zamawiającego całkowita: ilość odpadów do zagospodarowania w czasie trwania umowy, dobowa ilość odpadów wytwarzanych na linii sortowniczej oraz miesięczna ilość odpadów przekazywana do zagospodarowania, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

11. W przypadku gdy ilość dostarczonych odpadów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w opisie Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszego dostarczania odpadów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

12. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu ex 19 12 12 z odpadów komunalnych dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia na terenie instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 700 – 1500 po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

13. Wykonawca przyjmował będzie od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z potrzebami Zamawiającego.

14. Wykonawca będzie odbierał odpad od Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

15. Wykonawca zagwarantuje odbiór i przyjęcie odpadów w ilości co najmniej 1200 Mg/m-c.

16. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady i należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające.

17. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu pisemną informację o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:

- aktualne zezwolenie lub pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, z dopuszczonymi do odzysku ilościami nie mniejszymi niż wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania umowy.

- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie ex 19 12 12.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Szczegółowe warunki realizacji umowy są określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Listopad 2023

VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

- dla cz. I 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)

- dla cz. II 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonym przez Zamawiającego w rozdziale VI i VII SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

oświadczenie w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego również jako „JEDZ”) stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert- złożone w oryginale wraz z ofertą w formie elektronicznej zgodnie z zapisami rozdziału IX SWZ;

w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.1 lit. a składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza bark podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,

w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a), także oświadczenie JEDZ dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

zobowiązanie podmiotu o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)- złożone w oryginale wraz z ofertą w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami rozdziału IX SWZ- w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć dokumenty opisane w rozdziale VIII pkt. 1.2.:

1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b)art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3.Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz 109 ust 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp.

5.dokumentu potwierdzającego nadanie numeru w rejestrze „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”, w zakresie transportu odpadów, (zgodnie z art. 50 pkt.5b, Ustawy o odpadach)

6.zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie ex 19 12 12, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegóły składania oferty w formie elektronicznej i JEDZ w formie elektronicznej oraz zasady opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym opisane są w SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676 Warszawa
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

I. Odwołanie (art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

II. Skarga do sądu (art. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022