Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575364-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Działdowo: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 202-575364

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
Indirizzo postale: ul. Przemysłowa 61
Città: Działdowo
Codice NUTS: PL622 Olsztyński
Codice postale: 13-200
Paese: Polonia
E-mail: ezgmin1@poczta.onet.pl
Tel.: +48 236976518
Fax: +48 236975649
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: związek międzygminny
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w obrębie sektora II Lidzbark

Numero di riferimento: Or.271.13.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia dotyczącego odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz ich transport do wskazanych Instalacji Komunalnych Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Odbiór z nieruchomości odpadów komunalnych, w tym selektywnie gromadzonych:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) popioły z palenisk gospodarstw domowych,

h) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady wielkogabarytowe.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL622 Olsztyński
Luogo principale di esecuzione:

Miasto i Gmina Lidzbark

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz popiół z palenisk gospodarstw domowych gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni właściciel nieruchomości i ustawi przed nieruchomością lub altankach/boksach śmieciowych. Zgromadzone w pojemnikach odpady będą udostępniane do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dla Sektora.

2)Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Sektora będzie odbywać się z pojemników/worków. Worki do selektywnej zbiórki zapewni Wykonawca na własny koszt. Worki na wymianę właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i właścicielom działek letniskowych dostarczane będą na zasadzie worek za worek.

3)Wyposażanie w okresie obowiązywania umowy sukcesywnie w worki do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i bioodpadów dla każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej, wykorzystywanej przez część roku zgodnie z załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4)Doręczanie harmonogramów odbioru odpadów, uzgodnionych z Zamawiającym bezpośrednio do każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

5)Sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów jeżeli zajdzie taka potrzeba po ich odbiorze.

6)Wykonawca świadcząc usługi odbioru odpadów komunalnych powinien przestrzegać zasad Prawa ochrony środowiska, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych.

7)W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów Wykonawca zapewni aby:

a)pojazdy były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

b)pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas załadunku i transportu.

c)pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

d)podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w lit. c);

e)na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.

8)Wykonawca zobowiązany jest do doręczania właścicielom nieruchomości materiałów promocyjno – informacyjnych (ulotki, itp.) dotyczących funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami na terenie Związku przekazanych przez Zamawiającego w miarę potrzeb.

9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca, miesięcznych sprawozdań dotyczących ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ilości bioodpadów, popiołów oraz ilości zebranych odpadów segregowanych.

10) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania sprawozdań, które nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów wraz z dokumentacją potwierdzającą ten fakt.

11) Zakazuje się wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, jak i również mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych pomiędzy sobą.

12) Zakazuje się wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu sektora I z odpadami powstającymi w innych sektorach.

13) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, tj.: koordynator, ładowacz, kierowca kat. B i C, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z poźn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Norma emisji spalin Euro V i wyższej / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności faktury / Ponderazione: 25
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia

upływu terminu związania ofertą. Szczegółowe informacje zamieszczone są w rodz. XXII. SWZ - Wymagania dotyczące wadium.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna spełnienie warunku gdy Wykonawca posiada:

1) Wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) Wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedłożenia stosownych zaświadczeń.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1000 Mg.

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi pojazdami niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości niezbędnej do wykonania usługi określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stosownie do wielkości i rodzaju zamówienia:

1) Pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych szt. 1

2) Pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych szt. 1

3) Pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej szt. 1

4) Pojazd ciężarowy typu hakowiec/bramowiec szt. 1

5) Dla zapewnienia sprawnego odbioru odpadów z nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd (np. wąskie lub nieutwardzone drogi dojazdowe, działki letniskowe położone poza zwartą zabudową) Wykonawca powinien dysponować pojazdem o ładowności do 6 ton.

Wykonawca będzie świadczył usługę odbierania odpadów komunalnych w tym odpady zbierane selektywnie pojazdami wyposażonymi w kamerę z tyłu pojazdu o rozdzielczości minimum Full HD, pozwalające na bezpośrednie monitorowanie odbioru odpadów komunalnych oraz rejestrujące pozycję pojazdu na cyfrowej mapie i zawartość opróżnianych pojemników w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni synchronizację kamery z system GPS zamontowanym na danym pojeździe odbierającym odpady (nagrany obraz z kamery powinien być wyświetlany przez Zamawiającego w tym samym czasie ukazując jednocześnie do weryfikacji nagrania z kamery pojazdu, wraz ze współrzędnymi lokalizującymi pojazd (GPS) oraz godziną, w której wykonywana była usługa). Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej GPS i kamery oraz dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów muszą być na bieżąco dostępne dla Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W pojazdach powinien znajdować się Rejestrator wyposażony w kartę pamięci lub inny nośnik umożliwiający ciągłość nagrania danych w przypadku pracy urządzenia w trybie offline.

System ma zapewnić odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca wykonywania pracy. Odpowiedzialność za wybór usługodawcy systemu rejestrującego i GPS oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu ponosi Wykonawca. Awaria u usługodawcy systemu rejestrującego i GPS będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. Konfiguracja aplikacji i bezpośredniego dostępu do kamer zapewnia Wykonawca Zamawiającemu.

3) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponuje lub będzie dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie w odległości nie większej niż 60 km od granicy (liczoną wg wskazań licznika samochodu) sektora II, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 10 do SWZ - wzór umowy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w pokój 1 w siedzibie Związku, Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III/ IV kwartał 2023r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy pzp, tzw. „odwróconej”.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5., 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,i ż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 6. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022