Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575398-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Czarna Białostocka: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 202-575398

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
Numero di identificazione nazionale: 9661771733
Indirizzo postale: ul. Torowa 14A, Czarna Białostocka
Città: Czarna Białostocka
Codice NUTS: PL Polska
Codice postale: 16-020
Paese: Polonia
Persona di contatto: Beata Szuchnicka
E-mail: przetargi@czarnabialostocka.pl
Tel.: +48 857131354
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czarna Białostocka

Numero di riferimento: Or.271.18.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czarna Białostocka” Przedmiot zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czarna Białostocka., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 543 477.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL841 Białostocki
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Czarna Białostocka

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czarna Białostocka, tj.:

a) odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),

b) odbiór i transport odpadów selektywnie zbieranych w podziale na:

odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kolorowe i bezbarwne),

odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone),

c) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej,

d) podstawienie, odbiór i transport odkrytych kontenerów o poj. min. 7 m3 służące do zbierania odpadów bio pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych w zabudowie wielorodzinnej,

e) odbieranie 2 razy w roku z terenu Gminy Czarna Białostocka w formie tzw. wystawek takich odpadów jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stara odzież,

f) wyposażenie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych w worki (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło i Bio), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 10 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 906 t.j.):

g) wyposażenie altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do segregacji odpadów (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło i Bio), zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 10 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 906 t.j.):

h) odbieranie ze wskazanych przez Zamawiającego punktów odpadów typu: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory,

i) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

j) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery, opisane szczegółowo w OPZ,

k) odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj.:

bioodpady,

odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury,

tworzywa sztuczne, odpady z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe,

metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kolorowe i bezbarwne),

tekstylia i odzież,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

wielkogabarytowe,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyte opony,

przeterminowane lekarstwa,

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,

odpady niebezpieczne i chemikalia z gospodarstw domowych,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,

w szczególności igły i strzykawki.

l) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość odpadów komunalnych,

m) sporządzenie i dystrybucja harmonogramu odbioru odpadów wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,

n) dostarczanie materiałów informacyjnych właścicielom nieruchomości, przygotowanych przez Zamawiającego.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 543 477.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

IV kwartał 2024r.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wszystkie informacje dotyczące postępowania zawarte są w SWZ oraz projektowych postanowieniach umowy dostępnych na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Czarnej Białostockiej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 1297).

b) aktywny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca będzie posiadać dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą 300 000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

a) dwoma pojazdami specjalistycznymi typ śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników;

b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Zamawiający dopuszcza odbiór selektywnie zebranych odpadów co najmniej dwoma pojazdami wielokomorowymi;

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

d)oprogramowaniem umożliwiającym generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 888) wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie;

e) pojemnikami do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Czarna Białostocka zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia, posiadającymi certyfikat zgodności z normą EN – 840 lub równoważną;

f) kontenerami do gromadzenia odpadów komunalnych o poj. min. KP7;

g) odpowiednio usytuowaną bazą magazynowo - transportową.

Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu logo

i nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę lub urządzenia rejestrujące z uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli podmiot ten lub podmioty te lub wykonawca będą spełniać go łącznie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 12 do SWZ – Wzór umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na https://miniportal.uzp.gov.pl/

Otwarcie nastąpi przy udziale komisji przetargowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IV kwartał 2024r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Città: Warszawa
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przez użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dania przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określono w pkt 1)

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stornie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powiązać wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Città: Warszawa
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458777
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022