Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575399-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Dobre: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

2022/S 202-575399

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
Numero di identificazione nazionale: 8891460350
Indirizzo postale: ul. Dworcowa 6
Città: Dobre
Codice NUTS: PL619 Włocławski
Codice postale: 88-210
Paese: Polonia
Persona di contatto: Roman Tomczak
E-mail: tomczak.r@ugdobre.pl
Tel.: +48 542850125
Fax: +48 542850660
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.bip.ugdobre.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://asystent.postepowania.pl/org/gmina-dobre/postepowania/570
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asystent.postepowania.pl/org/gmina-dobre/postepowania/570
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarawanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych połozonych na terenie Gminy Dobre

II.1.2)Codice CPV principale
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Dobre, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Byczynie oraz ich transporcie i zagospodarowaniu.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL619 Włocławski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Dobre

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dobre w roku 2023.

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Dobre, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Byczynie oraz ich transporcie i zagospodarowaniu.

2. Frakcje odpadów selektywnie zbieranych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 2028) to;

- papier

- szkło

- metale

- tworzywa sztuczne

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

- popiół

Rodzaje odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Byczynie:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady

7) odpady niebezpieczne;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe

14) zużyte opony

Ogólna charakterystyka Gminy Dobre w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów:

Powierzchnia gminy – 7 077 ha

Szacowana liczba mieszkańców zamieszkałych – 4 600 w tym:

- w zabudowie jednorodzinnej – 3 950

- w zabudowie wielorodzinnej - 650

Szacowana liczba nieruchomości zamieszkałych:

- budynków jednorodzinnych – 1100

- budynków wielorodzinnych – 31 (280 lokali)

Wykaz miejscowości:

Altana, Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Bronisław, Byczyna, Byczyna Kolonia, Czołpin, Dęby, Dobre, Dobre Kolonia, Dobre-Wieś, Kłonowo, Koszczały, Krzywosądz, Ludwikowo, Morawy, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Szczeblotowo, Ułomie.

Ilość odpadów wg danych sprawozdawczych otrzymanych od podmiotu odbierającego odpady za 12 ostatnich miesięcy to:

- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 781,27 Mg

- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 120,95 Mg

- 15 01 07 - opakowania ze szkła - 73,54 Mg

- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 73,07 Mg

- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji - 154,86 Mg

- 16 01 03 - zużyte opony - 1,98 Mg

- 20 01 35 - zużyte urządzenia zawierające niebezp. skład. - 0,30 Mg

- 20 03 07 - meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3,80 Mg

- 20 01 36 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1,08 Mg

- 20 01 99 – inne frakcje (popiół) - 106,46 Mg

UWAGA!

Zamawiający szacuje łączną ilość odpadów komunalnych w roku 2023 wyniesie ok. 1 400,00 Mg

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę wg ramowego harmonogramu, w następujący sposób.

Wykonawca odbiera każdą ilość odpadów komunalnych.

- z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej (1100 budynków, tj. 3 950 mieszkańców);

Odpady zmieszane i zbierane selektywnie bioodpady

- w ciągu całego roku – raz na 4 tygodnie

Odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, plastik + metal)

- w okresie całego roku – raz na 4 tygodnie

- z zabudowy wielorodzinnej (31 budynków, tj. 280 lokali mieszkalnych, tj. 650 mieszkańców)

Odpady zmieszane i zbierane selektywnie bioodpady

- w ciągu całego roku – raz na 2 tygodnie

Odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, plastik + metal)

- w ciągu całego roku – raz na 4 tygodnie

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:

- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dobre zgodnie z art. 9 c

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.

1454 ze zm.),

- posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zgodnie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, albo Wykonawca zobowiązany jest

do posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz umowy z instalacją służącą do odzysku/unieszkodliwiania

odpadów

- posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z

2018 r., poz. 992 ze zm.) lub zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

r. o odpadach,

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wykazanie, że;

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi, polegające na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych, o łącznej masie nie mniejszej niż 1000,00 Mg lub usługi świadczone dla min. 1000

gospodarstw domowych (lub 4500 mieszkańców) w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy,

- dysponuje sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów, tj. co najmniej dwoma pojazdami

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwoma pojazdami przystosowanymi

do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jednym pojazdem do odbierania odpadów

komunalnych bez funkcji kompaktującej, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy

Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi,

- dysponuje bazą magazynowo - transportową na terenie gminy Dobre lub w odległości nie większej niż 60 km

od granicy gminy Dobre, zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą

wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5,0% wartości zamówienia

2. Projektowane zapisy umowy wraz z możliwością jej zmian zawiera załącznik do SWZ

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie odpowiadają solidarnie za wykonanie umowy.

4. Zaoferowana cena jednostkowa będzie obowiązywać przez cały czas realizacji umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15,0% wynagrodzenia umownego.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Oferty będą odszyfrowane i otwarte w siedzibie zamawiającego za pośrednictwem platformy - https://asystent.postepowania.pl/org/gmina-dobre/postepowania/570

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Komisja przetargowa powołana przez zamawiającego.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IV kwartał 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022