Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575532-2022

Submission deadline has been amended by:  725616-2022
19/10/2022    S202

Romania-Galați: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

2022/S 202-575532

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: JUDETUL GALATI
Numero di identificazione nazionale: 3127476
Indirizzo postale: Strada: Eroilor, nr. 7
Città: Galati
Codice NUTS: RO224 Galaţi
Codice postale: 800119
Paese: Romania
Persona di contatto: PAULA ELENA SIMION
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Tel.: +40 0236468060
Fax: +40 0236468060
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cjgalati.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOSERV GALATI
Numero di identificazione nazionale: 35196121
Indirizzo postale: Strada Tecuci, Nr. 5
Città: Galati
Codice NUTS: RO România
Codice postale: 800052
Paese: Romania
Persona di contatto: ROBERT ANDONE
E-mail: adiecoserv@gmail.com
Tel.: +40 336401985
Fax: +40 336401984
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cjgalati.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100158484
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

PROIECTARE-EXECUŢIE-OPERARE A STAŢIEI DE TRANSFER ŞI A INSTALAŢIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ CU DIGESTIE ANAEROBĂ GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

Numero di riferimento: 3127476/ 2022/ 10973
II.1.2)Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Prezenta achiziţie publica este realizată în comun de o asociere de autorităţi contractante, in baza art. 44 din Legea 98/2016. JUDEŢUL GALAŢI (Consiliul Judeţean Galaţi) este autoritatea contractantă mandatată să organizeze prezenta procedura de atribuire, ca lider de asociere. Prin Autoritate Contractanta se va inteiege oricare dintre autorităţile contractante beneficiare/semnatare ale contractului de achiziţie publică..

Autorităţile contractante care se asociază pentru realizarea prezentei achiziţii comune sunt:

- Judeţul Galaţi (Consiliul Judeţean Galaţi);

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi.

Contractul include proiectarea, execuţia şi operarea staţiei de transfer şi a stației de tratare mecano-bioiogică cu digestie anaerobă Galaţi, respectiv:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislaţia naţionala, incluzând toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) şi orice documentaţie necesara pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie;

b) Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei;

c) Lucrări de construcţie;

d) Furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice;

e) Testare şi punere in funcţiune;

f) Remedierea eventualelor defecte apărute in Perioada de Garanţie;

g) Administrarea şi operarea staţiei de transfer şi a stației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă.

Durata de proiectare şi execuţie a lucrărilor şi punere in funcţiune a instalaţiilor este de 24 luni.

Perioada de Garanţie este de 36 luni.

Perioada de operare a instalaţiilor este de 10 ani.

In cadrul contractului sunt definite 4 sectoare de lucrări dupa cum urmează:

Sector 1 - Staţia de Transfer

Sector 2 - Stația de tratare mecanica

Sector 3 - Stația de digestie anaerobă

Sector 4 - Stația de compostare a digestatului

Execuţia lucrărilor si punerea in funcţiune a instalaţiilor este de 18 luni din care se vor executa cu prioritate lucrările cuprinse in Sectorul 2 in primele maximum 12 luni de la data de incepere a contractului.

Se pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

AC va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari primite in termen de 11 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 773 493 596.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45222100 Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti
45232470 Impianto di trasferimento di rifiuti
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO2 Macroregiunea Doi
Luogo principale di esecuzione:

Judetul Galati

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect proiectarea și execuția următoarelor obiective:

• Realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă la Galați, instalație care va asigura atât pre-tratarea deșeurilor în amestec cât și tratarea biodeșeurilor colectate separat, instalație cu următoarele caracteristici:

o treapta mecanică cu o capacitate de 60.000 t/an; inițial va opera în 2 schimburi/zi, ulterior se va trece progresiv spre funcționarea într-un schimb, ca urmare a reducerii cantității de deșeuri colectate în amestec și tratate în instalație; linia mecanică este prevăzută cu o instalație de sortare semi- automată. În urma procesului rezultă deșeuri cu conținut organic destinate tratării biologice, produse valorificabile material (deșeuri reciclabile), produse valorificabile energetic (RDF) și reziduuri (destinate depozitării);

o linia biologică a instalației TMB, respectiv instalația de digestie anaerobă semi-uscată, cu o capacitate de 85.000 t/an (1 schimb/zi). Biodeșeurile colectate separat și deșeurile reziduale sunt tratate în echipamente distincte ale instalației. În urma procesului de digestie rezultă digestat din deșeuri reziduale (spre depozitare), digestat din biodeșeuri colectate separat (valorificat în agricultură), reziduuri (spre depozitare), RDF (co-incinerare) și gaz;

o în afara acestor obiecte, contractantul va trebui să achiziționeze o turbină pentru producerea energiei electrice din gazul rezultat, infrastructura aferentă compostării digestatului din biodeșeuri pentru a asigura calitatea unui compost valorificabil în agricultură.

• Realizarea unei stații de transfer la Galați (capacitate 23.000 t/an, 2 schimburi/zi), în vederea eficientizării transportului la depozitul conform de la Valea Mărului a digestatului din rezidual și a reziduurilor rezultate din tratarea în TMB, a deșeurilor reciclabile colectate separat în Zona 1 către stația de sortare Valea Mărului, precum și a reziduurilor de sortare de la stația de sortare Valea Mărului către TMB.

Contractul are ca obiect proiectarea, execuţia şi operarea următoarelor obiective:

• Stație de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă la Galaţi, cu următoarele caracteristici:

- treapta mecanică cu o capacitate de 60.000 t/an;

- instalaţie de digestie anaerobă semi-uscată, cu o capacitate de 85.000 t/an (1 schimb/zi) din care maxim 37.000 t/an pentru tratarea biodeşeurilor colectate separat;

• Staţie de transfer la Galaţi (capacitate 23.000 t/an).

Obiectul contractului include:

a) Etapa proiectare (6 luni): elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislaţia naţională, incluzând toate documentele necesare (memorii, părţi scrise, părţi desenate, procese tehnologice, documentaţii pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, etc.) şi orice documentaţie necesara pentru obţinerea autorizaţiei de construire; elaborare documentaţie necesară obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei;

b) Etapa execuţie (18 luni): lucrări de construcţie; furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice; testare şi punere in funcţiune; remedierea eventualelor defecte apărute se va face in Perioada de Garanţie (36 luni);

c) Etapa operare (10 ani): administrarea şi operarea staţiei de transfer; administrarea şi operarea stației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă.

Valoarea totală estimată a contractului este de 773.493.596 lei, fără TVA, pentru o perioadă de 12 ani, din care pentru proiectare 7.065.121 lei fără TVA şi pentru execuţie 173.592.072 lei fără TVA, iar pentru 10 ani de operare 592.836.403 lei, fără TVA, însemnând o valoare medie anuală de 59.283.640 lei, fără TVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 6. Cea mai mare valoare ofertată pentru indicele de generare a biogazului / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 5. Cea mai mare valoare ofertată pentru procentul de deşeuri reciclabile extrase, în vederea valorificării materiale, din deşeurile mixte / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 4. Cea mai mică valoare ofertată pentru procentul de materiale eliminate prin depozitare / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 3. Cel mai scăzut tarif ofertat pentru sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: 2. Cel mai scăzut tarif ofertat pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 25
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 144
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM); - Achizitia contractului contribuie la indeplinirea obiectivelor Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Galati″, proiect cofinantat din fonduri de coeziune, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, pen

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: FOTEA Costel - Presedinte, Cucu Doina - Vicepresedinte, Sandu Mitica - Vicepresedinte, SIMION Paula Elena (Sef Serviciu Licitatii), Stoica George (Director executiv Directia economie si finante), Maciuca Radu (Director Directia Tehnica), Camelia Epure (Director executiv Directia Programe), Camelia GRAUR (consilier Serviciul Licitatii), Andreea Noemi ILIE (consilier Serviciul Licitatii), Carmen Daniela BOTEZ (consilier Serviciul Licitatii), CHIRIAC Florina Roxana (consilier Serviciul Licitatii) si consilierii judeteni-membrii ai comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Judetean Galati: Iosif Iulian, Grosu Elena , DIACONU Vasile, STAN Ionel, STANCIU Silvius, Octavian BUTURCA , GASPAROTTI Florinel-Petru - – declaratie art. 60 din legea 98/ 2016.

Ofertantii/ ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Participantii la procedura vor completa DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente: va prezenta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 165 alin (1), iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoane juridice / fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa doveseasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/ sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru respingerea ofertei;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului - Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul va face dovada că activitătile cuprinse în Certificatul constatator (în concordanţă cu obiectul contractului), sunt autorizate de către ONRC.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOperatorii economici trebuie să aibă o medie a cifrei de afaceri generale pentru ultimii 3 ani de minimum 191.000.000 RON (90% din suma dintre valoarea estimată a serviciilor de proiectare, valoarea estimată a lucrărilor şi valoarea estimată a serviciilor de operare în primul an de operare, ce fac obiectul procedurii);Ofertantii vor prezenta bilanturile contabile sau orice alte documente financiare pentru anii 2019, 2020, 2021. Pt. calculul echivalenţei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va aplica cursul mediu anual lei/ valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Operatorii economici vor prezenta copii dupa documente financiare din ultimii trei ani din care sa rezulte respectarea cerintei privind cifra medie de afaceri. Operatorii economici au dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinţa va fi indeplinită prin cumul.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

“Completarea DUAE”, documentele solicitate in sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.Informatii privind sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului/grupului de operatori economici. În cazul în care ofertantul își demonstrează situatia economica și financiara invocand și sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 182 din Legea 98/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 7, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 50 din HG 395/2016.Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE și va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Proportia de subcontractare Inf. privind subcontractantii: Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta contractul încheiat între ofertant si subcontr. în original sau în copie legalizata. Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. art.165,art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 1. Proiectare: Operatorii economic; trebuie să fi prestat în mod corespunzător şi să fi dus la bun sfârşit, în ultimii 3 ani, servicii de proiectare privind instalaţii de tratare/gestionare a deşeurilor cu o valoare cumulată de minimum 7.000.000 RON, fără TVA (90% din valoarea estimată a serviciilor de proiectare ce fac obiectul procedurii), la nivelul a maximum 4 contracte, din ultimii 3 ani. Operatorii economici trebuie să fi prestat în mod corespunzător şi să fi dus la bun sfârşit, în ultimii 3 ani, servicii de proiectare privind: - cel puţin o instalaţie de tratare mecanică a deşeurilor reciclabite colectate separat şi/sau a deşeurilor reziduale, având o complexitate similară instalaţiei ce face obiectul procedurii de atribuire. În acest sens, următoarele instalaţii sunt considerate a avea un nivel de complexitate similar cu cel al instalaţiei ce face obiectul procedurii de atribuire: • în cazul instalaţiilor de tratare mecanică a deşeurilor reciclabile colectate separat, acele instalaţii care includ tehnologii de sortare prin mijloace optice/inteligenţă artificială şi care au o eficienţă proiectată de sortare mai mare de 80% din totalul intrărilor; • în cazul instalaţiilor de tratare mecanică a deşeurilor reziduale, acele instalaţii care includ tehnologii de sortare prin mijloace optice/inteligenţă artificială şi care au o eficienţă proiectată de sortare a deşeurilor reciclabile mai mare de 10% din totalul intrărilor; SAU - cel puţin o instalaţie de tratare anaerobă a bio-deşeurilor colectate separat şi/sau a bio-deşeurilor din deşeurile reziduale; In situatia in care se decaleaza data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limita, publicandu-se astfel un anunt de tip erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Prin servicii duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 3 ani se intelege: -servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/ activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; -servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor in cadrul contractelor de tip FIDIC 2. Operare Operatorii economici trebuie să fi prestat în mod corespunzător şi să fi dus la bun sfârşit, în ultimii 3 ani, servicii de operare privind instalaţii de tratare/gestionare a deşeurilor cu o valoare cumulată de minimum 11.000.000 RON, fără TVA (90% din valoarea estimată a serviciilor de operare în primii 3 ani de operare, ce fac obiectul procedurii), la nivelul a maximum 3 contracte. Operatorii economici trebuie să fi prestat în mod corespunzător şi să fi dus la bun sfârşit, în ultimii 3 ani, următoarele servicii de operare: - operarea, pe o perioadă de cel puţin un an, a unei instalaţii de tratare mecanică a deşeurilor reciclabile colectate separat şi/sau a deşeurilor reziduale, având o complexitate similară instalaţiei ce face obiectul procedurii de atribuire. În acest sens, următoarele instalaţii sunt considerate a avea un nivel de complexitate similar cu cel al instalaţiei ce face obiectul procedurii de atribuire: • în cazul instalaţiilor de tratare mecanică a deşeurilor reciclabile colectate separat, acele instalaţii care includ tehnologii de sortare prin mijloace optice/inteligenţă artificială şi care au o eficienţă proiectată de sortare mai mare de 80% din totalul intrărilor; • în cazul instalaţiilor de tratare mecanică a deşeurilor reziduale, acele instalaţii care includ tehnologii de sortare prin mijloace optice/inteligenţă artificială şi care au o eficienţă proiectată de sortare a deşeurilor reciclabile mai mare de 10% din totalul intrărilor; SAU - operarea, pe o perioadă de cel puţin un an, a unei instalaţii de tratare anaerobă a bio-deşeurilor colectate separat şi/sau a bio-deşeurilor din deşeurile reziduale. In situatia in care se decaleaza data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limita, publicandu-se astfel un anunt de tip erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Prin servicii duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 3 ani se intelege: -servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/ activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; -servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor in cadrul contractelor de tip FIDIC

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Operatorii economici trebuie să fi executat în mod corespunzător şi să fi dus la bun sfârşit, în ultimii 5 ani, lucrări de construcţie privind instalaţii de tratare/gestionare a deşeurilor cu o valoare cumulată de minimum 173.000.000 RON, fără TVA (90% din valoarea estimată a lucrărilor ce fac obiectul procedurii), la nivelul a maximum 5 contracte, din ultimii 5 ani. Operatorii economici trebuie să fi executat în mod corespunzător şi să fi dus la bun sfârşit, în ultimii 5 ani, lucrări de construcţie privind: - cel puţin o instalaţie de tratare mecanică deşeurilor reciclabile colectate separat şi/sau a deşeurilor reziduale, având o complexitate similară instalaţiei ce face obiectul procedurii de atribuire. În acest sens, următoarele instalaţii sunt considerate a avea un nivel de complexitate similar cu cel al instalaţiei ce face obiectul procedurii de atribuire: • în cazul instalaţiilor de tratare mecanică a deşeurilor reciclabile colectate separat, acele instalaţii care includ tehnologii de sortare prin mijloace optice/inteligenţă artificială şi care au o eficienţă proiectată de sortare mai mare de 80% din totalul intrărilor; • în cazul instalaţiilor de tratare mecanică a deşeurilor reziduale, acele instalaţii care includ tehnologii de sortare prin mijloace optice/inteligenţă artificială şi care au o eficienţă proiectată de sortare a deşeurilor reciclabile mai mare de 10% din totalul intrărilor; SAU - cel puţin o instalaţie de tratare anaerobă a bio-deşeurilor colectate separat şi/sau a bio-deşeurilor din deşeurile reziduale; In situatia in care se decaleaza data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limita, publicandu-se astfel un anunt de tip erata, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Prin lucrari duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani se intelege: -lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau -lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau -lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

“Completarea DUAE” - Odata cu depunerea DUAE se vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

1. Proiectare Modalitate de indeplinire Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Enumerarea documentelor justificative nu este cumulativa, cf art 12, alin 6 din Instructiunea 2/2016; Modalitate de indeplinire “Completarea DUAE” - Ofertantul va completa datele privind indeplinea cerintei de experienta similara in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In cadrul DUAE, va fi prezentata lista serviciilor similare prestate, ce va cuprinde urmatoarele informatii: -Obiectul, numarul si data semnarii contractului de servicii similare invocat drept experienta similara, -Beneficiarul contractului si datele de contact ale acestuia, -Valoarea fara TVA a contractului, -Valoarea fara TVA a serviciilor din cadrul contractului, ce sunt invocate drept experienta similara, in cazul in care obiectul contractului invocat excede serviciilor similare obiectului procedurii de achizitie, dupa caz, -Ponderea pentru care operatorul economic a fost responsabil in cadrul contractului invocat, dupa caz, -Numarul si data documentului care confirma receptionarea serviciilor invocate drept experienta similara in perioada de referinta. Pentru conversia din alte valute se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR din anul in care a fost incheiat contractul invocat ca experienta similara. Documentele relevante care se vor prezenta, raportat la prevederile Instrctiunii ANAP cu nr. 2/2017, in vederea sustinerii experientei similare declarate in DUAE sunt: -Copii dupa parti relevante ale contractelorpe care le-au indeplinit; -certificate de predare-primire -Documente care sa demonstreze ca ofertantul a prestat serviciile similare din cadrul contractelor invocate, cum ar fi: -Procese verbale de receptie certificate constatatoare –Recomandari 2. Operare Modalitate de indeplinire Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Enumerarea documentelor justificative nu este cumulativa, cf art 12, alin 6 din Instructiunea 2/2016; Modalitate de indeplinire “Completarea DUAE” - Ofertantul va completa datele privind indeplinea cerintei de experienta similara in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In cadrul DUAE, va fi prezentata lista serviciilor similare prestate, ce va cuprinde urmatoarele informatii: -Obiectul, numarul si data semnarii contractului de servicii similare invocat drept experienta similara, -Beneficiarul contractului si datele de contact ale acestuia, -Valoarea fara TVA a contractului, -Valoarea fara TVA a serviciilor din cadrul contractului, ce sunt invocate drept experienta similara, in cazul in care obiectul contractului invocat excede serviciilor similare obiectului procedurii de achizitie, dupa caz, -Ponderea pentru care operatorul economic a fost responsabil in cadrul contractului invocat, dupa caz, -Numarul si data documentului care confirma receptionarea serviciilor invocate drept experienta similara in perioada de referinta. Pentru conversia din alte valute se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR din anul in care a fost incheiat contractul invocat ca experienta similara. Documentele relevante care se vor prezenta, raportat la prevederile Instrctiunii ANAP cu nr. 2/2017, in vederea sustinerii experientei similare declarate in DUAE sunt: -Copii dupa parti relevante ale contractelorpe care le-au indeplinit; -certificate de predare-primire -Documente care sa demonstreze ca ofertantul a prestat serviciile similare din cadrul contractelor invocate, cum ar fi: -Procese verbale de receptie certificate constatatoare –Recomandari

“Completarea DUAE” - Ofertantul va completa datele privind indeplinea cerintei de experienta similara in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In cadrul DUAE, va fi prezentata lista lucrarilor similare executate, ce va cuprinde urmatoarele informatii: -Obiectul, numarul si data semnarii contractului de lucrari similare invocat drept experienta similara, -Beneficiarul contractului si datele de contact ale acestuia, -Valoarea fara TVA a contractului, -Ponderea pentru care operatorul economic a fost responsabil in cadrul contractului invocat, dupa caz, -Numarul si data documentului care confirma receptionarea lucrarilor invocate drept experienta similara in perioada de referinta. Pentru conversia din alte valute se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR din anul in care a fost incheiat contractul invocat ca experienta similara. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară, prin prezentarea de procese verbale de recepție întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, respectiv : -procesul-verbal de recepție finală/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/proces-verbal pe obiect care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor sau orice alte documente care sa ateste faptul ca ofertantul a executat lucrarile similare invocate drept experienta similara in cadrul DUAE si ca acestea au fost receptionate in perioada de referinta (ultimii 5 ani).”

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/05/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/11/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea

financiara cea mai mica.”

Nota privind Factori evaluare:

1. Preţul ofertei (Pof pentru serviciile de proiectare şi pentru lucrările de construcţii) - pondere 25% - punctaj maxim 25 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul acordat pentru criteriul „Preţul ofertei" (Pof) se calculează astfel:

a) Pentru cel mai mic pret ofertat (Prm) punctajul acordat Pof este de 25 puncte;

b) Pentru celelalte oferte, respectiv preturile ofertate mai mari decât Prm (Pro), punctajul acordat Pof se acorda astfel:

Pof = (Prm/Pro) x 25 Pof = Preţul ofertei

Prm = Preţul cel mai mic ofertat

Pro = Preţul ofertei mai mare decât Prm

2. Nu se accepta oferte alternative.

3. Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, „(1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu

dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. (...)

(4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Conf. legea 101/ 2016

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Judetean Galati - Serviciul Licitatii
Indirizzo postale: Adresa: Str. Eroilor nr. 7;
Città: Galati (Galati)
Codice postale: 800119
Paese: Romania
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Tel.: +40 236302506
Indirizzo Internet: www.cjgalati.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022