Supplies - 575637-2018

28/12/2018    S249

Polska-Wielopole Skrzyńskie: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 249-575637

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Adres pocztowy: Wielopole Skrzyńskie 200
Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Wośko, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Jaworek, Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
E-mail: sekretariat@wielopole.eu
Tel.: +48 172214819
Faks: +48 172214830
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielopole.eu
Adres profilu nabywcy: www.wielopole.bip.gmina.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Numer referencyjny: RRz.271.28.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 128 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

b) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 223 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

Ponadto w przedmiot zamówienia wchodzą również inne elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 666 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja inwestycji – Gmina Wielopole Skrzyńskie

II.2.4)Opis zamówienia:

a) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 128 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

— 64 zestawy o mocy 3,26 kW każdy w skład którego wchodzi; dwa kolektory i zasobnik 200 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 54 zestawy o mocy 4,89 kW każdy w skład którego wchodzi; trzy kolektory i zasobnik 300 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 10 zestawów o mocy 6,52 kW każdy w skład którego wchodzi; cztery kolektory i zasobnik 400 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie.

Ponadto dla każdej instalacji należy wykonać:

— demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu)

— montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

— montaż grupy pompowej,

— montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

— podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

— przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

— napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg. Instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

— wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

— zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

— przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

b) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 223 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

— 60 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kW każdy składający się z max. 8 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 137 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kW każdy składający się z max. 12 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,86 kW każdy składający się z max. 18 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie.

Ponadto dla każdej instalacji należy wykonać:

— montaż inwertera,

— instalacja prądu stałego DC,

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

— połączenie wykonanej instalacji z zabezpieczeniem policznikowym w budynku mieszkalnym lub miejscu jego usytuowania,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Średnica kul śnieżnych użytych do raportu na gradobicie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Moc modułu fotowoltaicznego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE”. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Użyte skróty:

a) Pzp - ustawa z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

b) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = PC + PSOK + PŚR + PWW + PMMF

Szczegóły zawiera pkt 15 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-396465
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Flexipower Group Spółka z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: Wola Zaradzyńska, ul. Mjr. Hubala 157
Miejscowość: Ksawerów
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-054
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
Tel.: +48 422260453
Adres internetowy: http://www.flexipowergroup.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 666 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 618 809.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2018