Palvelut - 575874-2018

28/12/2018    S249    - - Palvelut - hankintailmoitus - Innovaatiokumppanuus 

Suomi-Lahti: Metsätalouteen liittyvät palvelut

2018/S 249-575874

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Suomen metsäkeskus
2440921-4
Aleksanterinkatu 18A, PL 40
Lahti
15111
Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Tahvola
Puhelin: +358 29432526
Sähköpostiosoite: juha.tahvola@metsakeskus.fi
Faksi: +000 000000000
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.metsakeskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=213213&tpk=0b24af30-6bba-4173-b217-d42fb7cd740c
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarkastustoiminnan digitalisointi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77230000 - QB49
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Suomen metsäkeskus pyytää osallistumishakemuksia tarkastustoiminnan digitalisomiseksi, osallistumishakemusten perusteella neuvotteluihin kutsutaan 3-5 yritystä. Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä innovaatiokumppanuutta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on ostaa Metsäkeskukselle jalostettua dataa edelleen hyödynnettäväksi mm. kantoriiheen, joka mahdollista tarkastustoiminnan tekemisen pääosin digitaalisesti. Tavoitteena on digitalisoida metsällisten lakien toimeenpanoon liittyvät tarkastukset mahdollisimman kattavasti. Digitalisointi sisältää tulosten jakamisen myös 3D-muotoisena jakelualustaa hyödyntäen. Tavoitteena on myös, että Metsäkeskus hankkii tulevaisuudessa vuosittain metsällisten lakien tarkastusten tiedonkeruun suurelta osin drone-yrittäjiltä. Myös aineistojen tulkinta ostetaan, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puukohtaista tietoa jaetaan niin yritys- kuin metsänomistaja-asiakkaille automaattisesti reaaliajassa 3D-paikkatietona. Tarkastustiedon pohjalta muodostetaan automaattisesti laaturaportteja toimija-asiakkaiden käyttöön ja heidän laatutyönsä referenssiaineistoksi.

Toimintamallin implementointi Metsäkeskuksen työprosesseihin edellyttää maa- ja metsätalousministeriöltä muutoksia vuotuisen tarkastusmääräysten sisältöön. Metsäkeskuksen on uudistettava metsätuholain valvontasuunnitelma, tarkastussuunnitelma ja maastotarkastusohje. Maastotarkastusohjeen uudistamiseen tulee liittää Metsäkeskuksen henkilöstön koulutus, jolla varmistetaan uusien työmallien kattava käyttöönotto. Tilaajan alustavan suunnitelman mukaan palvelua kehitetään yhteistyössä tilaajan ja innovaatiokumppanin kesken siten, että innovaatiokumppani tekee omalla kustannuksellaan 40 %:n osuuden kehitystyöstä, ja saa 60 %:n osuudesta korvauksen tilaajalta. Kehitysvaiheen kokonaiskustannukset ovat arviolta 700 000 EUR (sis. alv:n) sisältäen Metsäkeskuksen oman työn kustannuksen. Kehitysvaiheen tiedonkeruun toteuttaa innovaatiokumppani, mutta Metsäkeskus maksaa tiedonkeruun kulut.

Toteutusvaiheen hinnoittelumallia ja kustannusrakennetta ei ole vielä tiedossa, sitä kehitetään ja tarkennetaan neuvottelujen ja kehitysvaiheen aikana. Yksi mahdollinen hinnoittelumalli on tarkastuslajeittain mm. nuoren metsänhoito, taimikon varhaishoito, metsien perusparannus pohjalta hehtaarihinnoin. Jatkossa innovaatiokumppani voi myydä vapaasti palvelua eteenpäin muillekin tahoille. Ehdokkaiden tulee pystyä tuottamaan sekä tavoiteltavat tarkastustunnukset (esim. puustotulkinta) että tiedonkeräyksen (esim. drone-kalustolla). Ehdokas voi käyttää alihankkijoita.

Neuvottelumenettelyyn haetaan 3-5 tarjoajaa. Kehitysvaiheeseen on tarkoitus valita 2-3 innovaatiokumppania. Kehitysvaiheen päätyttyä toimitusvaiheeseen on tarkoitus valita 1-2 yritystä. Liite 1. Hankinnan kohde ja lisäkuvaus.

Vuosittainen tarkastusmäärä on noin 5 000 tarkastusta, liitteenä v . 2017 toteutuneet tarkastukset. Liite 1.1. Vuoden 2017 toteutuneet tarkastukset.

Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä innovaatiokumppanuutta. Liite 2. Innovaatiokumppanuusmenettelyn kuvaus.

Liite 3. Alustava tarjouspyyntö.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kehittämisvaihe käynnistyy, kun sopimus on allekirjoitettu. Alustava arvio on, että kehittämisvaihe kestää noin 12 kk. Tavoitteena ja arvionamme on, että sopimuskausi alkaa kehittämishankkeen osalta toukokuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020. Mahdollinen toimitusvaiheen arvioitu aloitusaika on kesällä 2020. Toimitusvaiheen sopimuksen kesto kaksi (2) + kaksi (2) vuotta.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin aiotaan ottaa mukaan menettelyyn, hankintayksikkö vertailee ehdokkaita seuraavilla kriteereillä:

Ehdokkaan lisäreferenssit tulkintamenetelmistä. Lisäreferenssien tulee täyttää samat vähimmäisvaatimukset kuin pakollisten referenssien. Mikäli ehdokkaiden välille ei synny eroja, jotka mahdollistaisivat valinnan, vertailussa huomioidaan lisäksi referenssilomakkeen 4 sarakkeessa 11 ilmoitettujen referenssien määrä tiedonkeruusta.

Menettelyyn valitaan 3-5 tarjoajaa. Valituille tarjoajille toimitetaan neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty ESPD-lomakkeella.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Innovaatiokumppanuus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/01/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/12/2018