Servicii - 575903-2019

Submission deadline has been amended by:  621197-2019
05/12/2019    S235

România-Călărași: Servicii de curăţare şi măturare a străzilor

2019/S 235-575903

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Călărași
Număr naţional de înregistrare: 4445370
Adresă: Str. Bucureşti nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod poștal: 910058
Țară: România
Persoană de contact: Vătavu Elena
E-mail: elena.vatavu@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311031
Fax: +40 242311031
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariacalarasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081566
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea gestiunii unei părți a serviciului de salubrizare a municipiului Călărași

Număr de referinţă: 4445370_2019_PAAPD1101241
II.1.2)Cod CPV principal
90610000 Servicii de curăţare şi măturare a străzilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl reprezintă delegarea gestiunii unei părți a serviciului de salubritate a municipiului Călărași, respectiv prestarea activităților de curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.

Activitatea de curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice cuprinde:

— măturatul carosabilului, al trotuarelor, al stațiilor de transport în comun, al locurilor de parcare (stabilite de beneficiar) precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație spații verzi, parcuri, locuri de joaca pentru copii, curți interioare blocuri etc.,

— întreținerea curățeniei,

— stropitul carosabilului/spălat trotuare,

— curățat manual rigole, încărcatul și transportul reziduurilor rezultate din activitățile menționate mai sus la depozitul menț […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 37 704 028.20 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Municipiul Calarasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia serviciilor de salubritate in municipiul Calarasi, respectiv a activităților de curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț se va face conform prevederilor din caietul de sarcini și din regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Calarasi.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea serviciilor fără organizarea unei noi proceduri de atribuire în anumite situații precum apariția de noi străzi/se schimbă îmbrăcămintea străzii fiind necesară adaptarea tipului de salubrizare etc. și doar dacă valoarea estimată a acestor servicii nu depășește 10 % din valoarea contractului.

Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen) în a 11-a zi inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 37 704 028,20 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Norma de poluare – emisiile de noxe / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE – „Motive de excludere”, secțiunea A – „Motive referitoare la condamnările penale”, secțiunea B – „Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative prin care se poate demonstra neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire în baza art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

II. Operatorii economici participanti la procedura (lider, asociat, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa fie intr-o situatie de conflict de interese,astfel cum sunt prevazute la art. 59-60, din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire in cadrul procedurii: ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind evitarea conflictului de interese cu persoanele care detin functii de conducere in cadrul primariei odata cu depunerea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— primar, Dragulin Daniel Stefan,

— administrator public, Deculescu Valentin Dumitru,

— viceprimari, Ivanciu Viorel și Coman Dragos Florin,

— director executiv, Directia Economica, Nae Valentina,

— director executiv adjunct, Directia Economică, Palade Gabriel-Gigi,

— director executiv, Directia Tehnica, Gheorghe Marian,

— director executiv adjunct, Bilava Cristina,

— Serviciul Investitii, Culea Sorinel Pompiliu, Gruia Niculae, Petcu Florian, Gheorghe Anisoara, Badea Georgeta, Dinu Artur, Popa Nica Cătălin,

— Serviciul Achizitii și IT, Fulga Flavius, Vatavu Elena, Galu Alina Florentina, Casaru Doina Dorina, Constantin Cristinela Ionela,

— Serviciul Buget-Finante, Bara Magdalena, Marin Mariana, Mitrea Madalina, Fulga Lucica, Radu Narcela,

— director executiv, Directia Juridica, Papazi Nelu,

— Biroul Juridic, Stefan Razvan Marian, Andrei Simona, Ivan Raluca și Babus Monica,

— director executiv, Directia Programe si Dezvoltare Locala: Trifu Luminita,

— director executiv adjunct, Directia Programe si Dezvoltare Locala […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. In conformitate cu art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, ofertantii trebuie sa demonstreze un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale, pe ultimii 3 (trei) ani de referinta: 2016, 2017, 2018. Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului, in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie de minim 7 000 000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala” și va depune o declarație privind cifra de afaceri totala pe ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3:

(a) pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON si 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON,

(b) pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ecb.int

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 5: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 6: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente ultimilor 3 ani (2016, 2017, 2018) din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara: operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a realizat, în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani calculai până la data limită de depunere a ofertelor, servicii similare în valoare de cel puțin 7 000 000 RON, prin servicii similare înțelegând serviciile de salubrizare care fac obiectul prezentei achiziții. Lista cu serviciile prezentate va cuprinde informații cu privire la beneficiarii acestor servicii, tipul serviciilor prestate, perioada de derulare a contractelor, recomandarea beneficiarului/beneficiarilor care să ateste prestarea în condiții de calitate a serviciilor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat” indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, benef. acestuia si datele sale de contract, obiectul contractului, valoarea in lei fara TVA, perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul, locul prestării serviciilor, sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit, data si numarul docum. de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, contractul/contractele doar insotite de unul din urmatoarele documente (nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE): certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese-verbale de receptie/docum. constatatoare emise de autoritatile contractate/certificari de buna executie, alte docum. similare, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele insotite de traducere autorizata in limba romana.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 3: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica,

(b) docum. transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica,

(c) certificate/docum. emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnică.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/07/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completrarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.

Cesionarea contractului de delegare de catre delegat unei alte societati nu este admisa decat in cazul in care aceasta societate este rezultatul divizarii, fuzionarii sau infiintarii ca filiala a societatii apartinand delegatului, cu aprobarea delegatarului si corelata cu respectarea conditiilor initiale de atribuire a contractului.

Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegate, se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

Nota 1: autoritatea contractanta recomanda oricarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se aplica prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Călărași – Compartimentul Achiziții Publice
Adresă: Str. Bucureşti nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod poștal: 910058
Țară: România
E-mail: office@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311031
Fax: +40 242311031
Adresă internet: www.primariacalarasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019