Servicii - 576016-2019

05/12/2019    S235

România-Timișoara: Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare

2019/S 235-576016

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județ Timiș
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Corina Radu – Serviciul Achiziții Publice
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081665
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii expertiză + DALI refuncţionare şi reabilitare corp clădire internat, Timișoara, Str. V. Babeș nr. 22

Număr de referinţă: 14756536-2019-PAAPD1102648
II.1.2)Cod CPV principal
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciul constă în realizarea expertizei tehnice a imobilului, realizarea auditului energetic si elaborare documentatie autorizare lucrari de interventie (DALI), conform HG 907/2016.

Toate serviciile aferente acestui contract se vor presta in conformitate cu cerintelor impuse in tema de proiectare si a notei conceptuale.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 34 873.97 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Internat Str. Victor Babes nr. 22 – Timisoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciul constă în realizarea expertizei tehnice a imobilului, realizarea auditului energetic si elaborare documentatie autorizare lucrari de interventie (DALI), conform HG 907/2016.

Toate serviciile aferente acestui contract se vor presta in conformitate cu cerintelor impuse in tema de proiectare si a notei conceptuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a prezentului contract, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cat si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Robu Nicolae – primar,

— Diaconu Dan Aurel – viceprimar,

— Farkas Imre – viceprimar,

— Kristof Robert – administrator public,

— Suli Caius Sorin – sef Serv. Juridic,

— Dubles Victoria Slavita – consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Costa Eliza-Angela – consilier Birou Locuinte,

— Dolha Nicoleta Ramona – consilier Birou Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare,

— Rosenblum Alina Ramona – consilier Birou Finantare Scoli,

— Crisan Lelica – sef Birou Finantare Scoli,

— Andron Liviu – consilier Birou Finantare Scoli; Alin Stoica- Consilier Juridic,

— Dumitru Mihaela Ramona – sef Biroul Contencios,

— Melinda Eniko Jurca – consilier Biroul Evidenta Patrimoniu.

Consilieri locali: Barabas Lorenzo Flavius, Blotiu Andra-Anca, Caldararu Lucian, Chindris Laura, Dimeca Radu Dragos, Dugulescu Marius Cristinel, Grigoroiu Grigore, Idolu Iulian Daniel, Ionescu Sorin Gabriel, Lulciuc Adrian Razvan, Maris Daniela Mirela, Mateescu Ioan, Mazilu Octavian, Mihok Ciprian Stefan, Mosiu Simion, Orza Adrian Romita, Popescu Raluca Ioana, Popovici Gabriela, Constantin Stefan, Sipos Elena, Sirbu Nicusor Alin, Szatmari Ioan Stefan, Taropa Lucian Dorel, Tarziu Adelina Larissa, Tundrea Luminita,

Titulari:

— presedinte – Pascu Constantin, sef Birou Constructii Instalatii.

Membrii

— Ionel Lungu – consilier Biroul Constructii Instalatii,

— Florentin Ciurea – consilier Biroul Constructii Instalatii,

— Anca Laudatu – sef Serviciul Scoli-Spitale si Baze Sportive,

— Nitusca Radu – consilier Birou Finantare Scoli,

— Radu Corina Valerica – se [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, precum si sumele aferente prestatiilor. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 061-136092
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/02/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/08/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/02/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ANAP (dupa caz) si alte persoane interesate (dupa caz).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;

4) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, contin preturi egale fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata castigatoare va fi cea care va prezenta pretul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, cf. art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Adresă: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300030
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478

Adresă internet: www.primariatm.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019