Servicios - 576129-2019

05/12/2019    S235

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de eventos

2019/S 235-576129

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 30416094
Dirección postal: Námestie slobody 6
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 810 05
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Tatiana Beláková
Correo electrónico: Tatiana.Belakova@mindop.sk
Teléfono: +421 259494698
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://mindop.sk/
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

BECEP v akcii

Número de referencia: 12172/2019/SVS/20798
II.1.2)Código CPV principal
79952000 Servicios de eventos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je realizácia série osvetovo-vzdelávacích podujatí BECEP v akcii, ktorá sa uskutoční na rôznych miestach po celej SR. Cieľom týchto podujatí bude prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomie spoločnosti o bezpečnosti cestnej premávky.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 169 020.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79952000 Servicios de eventos
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
34152000 Simuladores de entrenamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podľa odd. I. tohto oznámenia a západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je realizácia série osvetovo-vzdelávacích podujatí BECEP v akcii, ktorá sa uskutoční na rôznych miestach po celej SR. Cieľom týchto podujatí bude prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomie spoločnosti o bezpečnosti cestnej premávky.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 169 020.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému VO a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklady ako scany vo formáte .pdf cez Informačný systém EVO (ďalej len "IS EVO").

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronická konverzia listinného dokladu, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladu podľa § 32 ods. 1 písm. e), b) c) ZVO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname hospodárskych subjektov:

— verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému oversi.sk.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nepožaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2) § 34 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronická konverzia listinného dokladu, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Požaduje sa predloženie zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej hodnote minimálne 100 000 EUR. Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú služby v oblasti organizovania podujatí v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a jej propagácie.

Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať:

a) zmluvnú cenu zákazky v EUR,

b) lehotu poskytnutia, dodania služby,

c) identifikáciu odberateľa a kontaktné údaje

d) predmet a stručný opis poskytnutej služby.

2) Požaduje sa uviesť údaje menovite min. o 2 kvalifikovaných osobách spôsobilých a zodpovedných za obsluhu vybraných zariadení, ktorými bude uchádzač garantovať kvalitu služieb a ktoré budú spoločne zodpovedať za realizáciu predmetu zákazky, a to konkrétne:

Kvalifikované osoby (min. 2 spôsobilé osoby):

— minimálne 1 osoba spôsobilá na obsluhu simulátora nárazu,

— minimálne 1 osoba spôsobilá na obsluhu simulátora prevrátenia

Kvalifikované osoby (min. 2 osoby) preukáže odbornú kvalifikáciu:

a) praktickými skúsenosťami s obsluhou konkrétneho zariadenia na minimálne 10 podujatiach rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.

Praktické skúsenosti uchádzač preukáže predložením podpísaných životopisov minimálne 2 kvalifikovaných osôb. Každá kvalifikovaná osoba spôsobilá na obsluhu konkrétneho zariadenia v životopise uvedie nasledovné údaje:

— meno a priezvisko

— odbornú prax súvisiacu s obsluhou konkrétneho zariadenia, a to opisom/zoznamom podujatí, ktorých sa zúčastnila s uvedením:

— pracovnej pozície

— opisom pracovnej náplne

— názvu podujatia

— miesta konania podujatia

— dátumu podujatia

— názvu zamestnávateľa/objednávateľa.

Uchádzač môže použiť 1 fyzickú osobu na preukázanie podmienok účasti na maximálne 1 pozíciu požadovaných kvalifikovaných osôb, to znamená, že uchádzač na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti použije minimálne 2 fyzické osoby.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 8 000,00 EUR.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/01/2020
Hora local: 09:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Podľa Oddielu I. bod I.1) Verejný obstarávateľ

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo-5f6.html.

2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na stránke portálu EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade,ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné hospodársky subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Záujemca má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky uchádzača.

7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk, prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. na tel. č. 02 502 64 370.

8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚVO (príručky záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO verzia 18.0.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

11.Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

12. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

13.VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom VO s iným hospod. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž-podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

14. Formuláre uvedené v súťažných podkladoch majú fakultatívny charakter. V prípade, že uchádzač použije iné formuláre, tie musia obsahovať informácie, požadované VO.

15. Na vyčíslenie zmluvnej ceny v zozname poskytnutých služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení VO na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspeš. uchádzača bude vyššia ako PHZ uvedená v bode II.1.5) tohto oznámenia.

17. Predmetné VO sa netýka zeleného VO, obstarávania inovácií ani obstarávania zameraného na sociál. aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019