TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 57616-2022

02/02/2022    S23

Polska-Sosnowiec: Urządzenia sterylizujące

2022/S 023-057616

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-002418)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6443508924
Adres pocztowy: ul. Zapolskiej 3
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-218
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Osińska-Bieczek
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Tel.: +48 327207766
Faks: +48 327207740
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum-pediatrii.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Numer referencyjny: PZ/33/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33191100 Urządzenia sterylizujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora; dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 002-002418

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń

został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń,

sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na

każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych

projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń

został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń,

sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na

każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych

projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Powinno być:

Demontaż istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: