Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 576271-2021

12/11/2021    S220

België-Gent: Bouwen van gebouwen

2021/S 220-576271

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 194-504254)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadsontwikkeling Gent
Nationaal identificatienummer: 0367.300.594_23257
Postadres: Voldersstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Annelies Van Hauwe
E-mail: annelies.vanhauwe@sogent.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sogent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424668

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVK-Woonmodel Realisatie van 2 woonprojecten met 40-tal wooneenheden voor verhuur aan SVK Gent

Referentienummer: AG SOB Gent-2021_20-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een private partner, i.c. een multidisciplinair team, om uiteindelijk te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen sogent als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds met als doelstelling de realisatie van een 40-tal nieuw-bouw-wooneenheden op 2 sites in Gent, en de verhuur van deze woningen aan het SVK Gent.

De private partij staat in voor het bouwen, financieren, verhuren aan het SVK Gent en het eigenaarsonder-houd van de gebouwen, conform de woninghuurwetgeving. Het SVK Gent staat in voor de onderverhuur van de wooneenheden, waarbij een huurgarantie wordt gegeven aan de private partij gedurende de looptijd van de hoofdhuurovereenkomst(en) van minstens 27 jaar. SVK Gent staat garant voor het huurdersonderhoud, zoals vastgelegd binnen de huidige woninghuurwetgeving.

Na het aflopen van de zakelijke rechten op de publieke gronden, komen de gronden en de daarop opgerichte opstallen in volle eigendom van de grondeigenaar(s).

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een private partner, i.c. een multidisciplinair team, om uiteindelijk te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen sogent als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds met als doelstelling de realisatie van een 40-tal nieuw-bouw-wooneenheden op 2 sites in Gent, en de verhuur van deze woningen aan het SVK Gent.

De private partij staat in voor het bouwen, financieren, verhuren aan het SVK Gent en het eigenaarsonder-houd van de gebouwen, conform de woninghuurwetgeving. Het SVK Gent staat in voor de onderverhuur van de wooneenheden, waarbij een huurgarantie wordt gegeven aan de private partij gedurende de looptijd van de hoofdhuurovereenkomst(en) van minstens 27 jaar. SVK Gent staat garant voor het huurdersonderhoud, zoals vastgelegd binnen de huidige woninghuurwetgeving.

Na het aflopen van de zakelijke rechten op de publieke gronden, komen de gronden en de daarop opgerichte opstallen in volle eigendom van de grondeigenaar(s).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 194-504254

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: