Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 576274-2021

12/11/2021    S220

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwen van gebouwen

2021/S 220-576274

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 208-543234)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf
Nationaal identificatienummer: 552550970
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Marlous Vermeule
E-mail: marlous.vermeule@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 615472998
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P-1004510 - Nieuwbouw Gezondheidscentrum te LKOL Tonnetkazerne 't Harde

Referentienummer: P-1004510
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project betreft het ontwerpen en realiseren van een Gezondheidscentrum op de LKOL Tonnetkazerne te 't Harde. Dit project maakt onderdeel uit van een groter programma, namelijk de huisvesting van gezondheids- en tandheelkundige centra door heel Nederland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 208-543234

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 06-06-2022

Einde: 24-06-2024

Te lezen:

Aanvang: 07-06-2022

Einde: 24-06-2024

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Planning in aanbestedingsleidraad aangepast overeenkomstig de Nota van Inlichtingen.