Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 576486-2019

05/12/2019    S235    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Mamoudzou: Bewakingsdiensten

2019/S 235-576486

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Mayotte
Nationaal identificatienummer: 22985000300018
Postadres: 8 boulevard Halidi Sélemani, BP 101
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY50
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats et de la commande publique
E-mail: commande.publique@cg976.fr
Telefoon: +33 269661000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cg976.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.cg976.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de gardiennage des sites du Conseil départemental occupés par la DEAL

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit de prestations de gardiennage pour les bâtiments dont la sécurité et l'intégrité sont à assurer en dehors des heures de travail.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de gardiennage pour les sites du Département occupés par la DEAL à Kawéni

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY50
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les sites du Conseil départemental de Mayotte occupés par la DEAL à Kawéni.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites dont une station carburant du Conseil départemental occupés par la DEAL à Kawéni.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des équipements / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualification des agents / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation du titulaire / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de gardiennage pour les sites du CEI de Dzoumogné et de Tsimkoura

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY50
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites du Conseil départemental occupés par la DEAL à Dzoumogné et à Tsimkoura.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319594
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites dont une station carburant du Conseil départemental occupés par la DEAL à Kawéni 2019/s130-319594

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19226
Perceel nr.: 2
Benaming:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites du Conseil départemental occupés par la DEAL à Dzoumogné et à Tsimkoura

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gardiennage Sécurité Privée Mayotte (GSPM)
Nationaal identificatienummer: 83102260300011
Postadres: place du Marché — immeuble Mahaba
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY50
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Mayotte
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradmin.fr
Telefoon: +33 269611182

Internetadres: http://mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Mayotte
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradmin.fr
Telefoon: +33 269611182

Internetadres: http://mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019