Diensten - 576486-2019

05/12/2019    S235

Frankrijk-Mamoudzou: Bewakingsdiensten

2019/S 235-576486

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Mayotte
Nationaal identificatienummer: 22985000300018
Postadres: 8 boulevard Halidi Sélemani, BP 101
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats et de la commande publique
E-mail: commande.publique@cg976.fr
Telefoon: +33 269661000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cg976.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.cg976.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de gardiennage des sites du Conseil départemental occupés par la DEAL

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit de prestations de gardiennage pour les bâtiments dont la sécurité et l'intégrité sont à assurer en dehors des heures de travail.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de gardiennage pour les sites du Département occupés par la DEAL à Kawéni

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000 Bewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les sites du Conseil départemental de Mayotte occupés par la DEAL à Kawéni.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites dont une station carburant du Conseil départemental occupés par la DEAL à Kawéni.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des équipements / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualification des agents / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation du titulaire / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de gardiennage pour les sites du CEI de Dzoumogné et de Tsimkoura

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000 Bewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY50 Mayotte
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites du Conseil départemental occupés par la DEAL à Dzoumogné et à Tsimkoura.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319594
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites dont une station carburant du Conseil départemental occupés par la DEAL à Kawéni 2019/s130-319594

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19226
Perceel nr.: 2
Benaming:

Il s'agit du renforcement de la sûreté des sites du Conseil départemental occupés par la DEAL à Dzoumogné et à Tsimkoura

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gardiennage Sécurité Privée Mayotte (GSPM)
Nationaal identificatienummer: 83102260300011
Postadres: place du Marché — immeuble Mahaba
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Mayotte
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradmin.fr
Telefoon: +33 269611182

Internetadres: http://mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Mayotte
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradmin.fr
Telefoon: +33 269611182

Internetadres: http://mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019