Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 576549-2019

05/12/2019    S235    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Buzău: Servicii de urbanism

2019/S 235-576549

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Buzău
Număr naţional de înregistrare: 4233874
Adresă: Piața Daciei nr. 1
Localitate: Buzău
Cod NUTS: RO222
Cod poștal: 120360
Țară: România
Persoană de contact: Aurelia Turcoman
E-mail: investitii@primariabuzau.ro
Telefon: +40 238726092
Fax: +40 238717950

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariabuzau.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Actualizarea integrală a planului urbanistic general al municipiului Buzău”

Număr de referinţă: 4233874_2019_PAAPD1100680
II.1.2)Cod CPV principal
71410000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

U.A.T. Municipiul Buzău intentionează să achizitioneze serviciul de actualizare integrala a planului urbanistic general al municipiului Buzau, conform caietului de sarcini atasat.

Valoarea estimata a proiectului este de 2 216 182,03 RON.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222
Locul principal de executare:

Municipiul Buzau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

U.A.T. Municipiul Buzău intentionează să achizitioneze serviciul de actualizare integrala a planului urbanistic general al municipiului Buzau, conform caietului de sarcini atasat.

Valoarea estimata a proiectului este de 2 216 182,03 RON.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 218-535366
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: U.A.T. Municipiul Buzău – Serviciul Juridic
Adresă: Piața Daciei nr. 1
Localitate: Buzău
Cod poștal: 120360
Țară: România
Telefon: +40 238710659

Adresă internet: www.primariabuzau.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019