Servicii - 576632-2019

05/12/2019    S235

România-Timișoara: Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe

2019/S 235-576632

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300238
Țară: România
Persoană de contact: Enache Cristina
E-mail: licitatii@drdptm.ro
Telefon: +40 256246631
Fax: +40 256246601

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.drdptm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru Lot 1: Autoutilitare Citroën aflate în g [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 16054368/2019/S1+S2/212
II.1.2)Cod CPV principal
50100000 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru:

— lot 1: autoutilitare Citroën aflate în garanție din parcul DRDP,

— lot 2: autoturisme Suzuki Vitara aflate în garanție din parcul DRDP,

— lot 3: autobasculante Ford aflate în garanție din parcul DRDP.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatură cu documentatia de atribuire este în a 15-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru Lot 1: Autoutilitare Citroën aflate în garanție din parcul DRDP

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50100000 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO42 Vest
Locul principal de executare:

Punctul de lucru al prestatorului (atelierul service).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru: Lot 1: Autoutilitare Citroën aflate în garanție din parcul DRDP, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Contractele subsecvente se vor întocmi anual în funcție de buget și necesitățile efective ale autorității contractante.

Cantitățile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitățile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru Lot 3: Autobasculante Ford aflate în garanție din parcul DRDP

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50100000 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO42 Vest
Locul principal de executare:

Punctul de lucru al prestatorului (atelierul service).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru Lot 3: Autobasculante Ford aflate în garanție din parcul DRDP, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Contractele subsecvente se vor întocmi anual în funcție de buget și necesitățile efective ale autorității contractante.

Cantitățile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitățile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru Lot 2: Autoturisme Suzuki Vitara aflate în garanție din parcul DRDP

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50100000 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO42 Vest
Locul principal de executare:

Punctul de lucru al prestatorului (atelierul service).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru: Lot 2: Autoturisme Suzuki Vitara aflate în garanție din parcul DRDP, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Contractele subsecvente se vor întocmi anual în funcție de buget și necesitățile efective ale autorității contractante.

Cantitățile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitățile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 100-242497
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Juridic din cadrul DRDP Timişoara
Adresă: Str. Coriolan Băran nr. 18
Localitate: Timişoara
Cod poștal: 300238
Țară: România
Telefon: +40 256246617
Fax: +40 256246632

Adresă internet: www.drdptm.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019