Servicii - 576639-2019

05/12/2019    S235

România-Arad: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

2019/S 235-576639

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul de Ambulanță Județean Arad
Număr naţional de înregistrare: 7422690
Adresă: Str. Oituz nr. 1- 5
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310038
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții – Barbu Adina
E-mail: aradsaj@gmail.com
Telefon: +40 755113811
Fax: +40 257233144

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ambulantaarad.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, piese și accesorii pentru vehicule și motoare de vehicule, servicii de inspecție tehnică a automobilelor

Număr de referinţă: 7422690_2019_2
II.1.2)Cod CPV principal
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de „Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe, Piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule; servicii de inspectie tehnica a automobilelor”, pentru buna desfasurare a activitatii.

Termenul pentru raspuns la solicitarile de clarificari, conform art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016 modificata este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 6 355 396.10 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 355 396.10 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Service auto autorizat.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Anexa nr. 1 cuprinde informatiile referitoare la autosanitarele din cadrul SAJ Arad.

Anexa nr. 2 cuprinde informatiile referitoare la cantitatile minime si maxime de piese si servicii de reparare si intretinere a autosanitarelor si a echipamentelor conexe si servicii de inspectie tehnica.

Anexele 1 si 2 se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție a serviciilor efectuate. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul alocat de la data acceptului achizitorului asupra notificării prestatorului privind reparația defecțiunilor constatate, până la intrarea autovehicului pe linia de reparație. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 158-390743
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 205
Titlu:

Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, piese și accesorii pentru vehicule și motoare de vehicule, servicii de inspecție tehnică a automobilelor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compas Service S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6648010
Adresă: Str. Petru Rareș nr. 79
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310210
Țară: România
E-mail: office@premiermotors.ro
Telefon: +40 727323553
Fax: +40 257276600
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 997 719.90 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 355 396.10 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 355 396.10 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul de Ambulanță Județean Arad
Adresă: Str. Oituz nr. 1- 5
Localitate: Arad
Cod poștal: 310038
Țară: România
E-mail: aradsaj@gmail.com
Telefon: +40 257338161
Fax: +40 257233144

Adresă internet: www.ambulantaarad.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019